Zestawienia

W programie Ewa użytkownik może wykonać różnego typu zestawienia. Spis zestawień dostępny jest w menu głównym Zestawienia, które w zależności od wersji programu, dotyczyć będą sprzedaży i zakupów towarów, stanów magazynowych oraz spłat kredytów.

Zestawienia

Rejestry VAT

Rejestr VAT sporządzamy w opcji Zestawienia->Rejestry VAT->Sprzedaż (Zakup). W oknie rejestru, należy wybrać rodzaj rejestru i okres z jakiego chcemy otrzymać rejestr. Po akceptacji danych, czy po kliknięciu na przycisk <Twórz>, program przystąpi do wykonania zestawienia. Wynikiem zestawienia jest lista wszystkich dokumentów spełniających podane warunki. Następnie należy wydrukować rejestr. Postać wydruku rejestru zależy od ustawień ustalonych w opcji Ustawienia->Rejestr VAT oraz od definicji stawek VAT w opcji Opcje->Słowniki->Stawki VAT.

Rejestr przychodu i rozchodu towaru

Rejestr przychodu i rozchodu towaru sporządzamy w opcji Zestawienia->Rejestr przychodu i rozchodu towaru

Sporządzanie rejestru przychodu i rozchodu

Użytkownik programu wybiera indeks towaru, dla jakiego będzie analizować obroty. Po akceptacji program przystąpi do wykonania zestawienia. Wynikiem zestawienia jest uporządkowana lista pozycji dokumentów wystawionych w wyniku sprzedaży/zakupu danego towaru. Zestawienie przyjmuje jako stan początkowy, stan naliczony na dzień rozpoczynający analizę obrotów. Stan końcowy wynika ze stanu początkowego powiększonego o przychody a pomniejszonego o rozchody. W przypadku, gdy w zakresie dat wystąpiła zamknięta inwentaryzacja, na której pojawiła się różnica dla analizowanego indeksu, do zestawienia dodawane są dokumenty INW+ (dla nadwyżek) i INW- (dla niedoborów). Pomimo że w bazie nie ma dokumentów INW, w celu zachowania ciągłości stanu muszą znaleźć się na zestawieniu.

Stan na dany dzień

Program Ewa daje możliwość śledzenia na bieżąco stanów magazynowych. Pozwala także naliczać stany aktualne na określony dzień na podstawie stanu początkowego (inwentaryzacja lub stan 0) i dokumentów obrotu. Stany na dany dzień sporządzamy za pomocą opcji Zestawienia->Stany na dany dzień

Śledzenie na bieżąco stanów magazynowych

Użytkownik powinien określić dzień, na który program ma naliczyć stan, zakres towarów, dla których nastąpi naliczenie stanu i czy uwzględniać dokumenty obrotu z dnia, na który nalicza stany – koniec dnia czy początek dnia. Po akceptacji parametrów, program przystąpi do wykonania zestawienia. Wynikiem zestawienia jest lista wszystkich lub wybranych kartotek wraz ze stanem początkowym plus przychody minus rozchody i stanem końcowym.

Zestawienie spłat kredytów

Zestawienie spłat kredytów sporządzamy w opcji Zestawienia->Zestawienie spłat kredytów. W oknie tworzenia zestawienia, użytkownik programu określa czy interesują go rozliczenia kontrahenta w zadanym okresie czy rozliczenia konkretnego dokumentu. Zestawienie to pozwala przeanalizować historię spłat i na tej podstawie ustalić wiarygodność danego kontrahenta.

Sporządzanie zestawienia spłat kredytów

Zestawienie towarów na zamówieniach od odbiorców / do dostawców

Podana opcja pozwala na zestawienie towarów w zależności od indeksu towaru czy też wyróżnika. Wymagane jest określenie okresu zestawienia czy to będzie rok, kwartał, miesiąc itp.

Zestawienie towarów na zamówieniach od odbiorców

 

Zestawienie towarów na zamówieniach do dostawców

Zestawienia sprzedaży i zakupów towarów

Opcje zestawień sprzedaży i zakupu umożliwiają analizę obrotu towarowego w zadanym okresie, dla określonej grupy towarów oraz dla wybranego kontrahenta. Tworzenie zestawienia rozpoczynamy od określenia zakresu danych uwzględnionych na zestawieniu.

Zestawienie towarów w zależności od indeksu

Zestawienie towarów na zamówieniach do dostawców

Po utworzeniu zestawienia otrzymamy łączne wartości sprzedaży lub zakupu dla wybranych indeksów towarowych. Wydruk takiego zestawienia może składać się z analityki i/lub samych sum składowych.

Czy artykuł był pomocny?