Rozrachunki

Opcja ta umożliwia kontrolę należności i zobowiązań firmy. W tym miejscu znajdują się dokumenty, które nie zostały jeszcze rozliczone: należności i zobowiązania. Dokument jest uznawany za nierozliczony, jeżeli nie jest w całości spłacony, czyli suma spłat dokumentu jest mniejsza od jego wartości. Każdy dokument wprowadzany do rejestru VAT lub do książki podatkowej, po zapisaniu można rozliczyć w Kasie, Banku lub w Innych.

Rozrachunki

Po wpisaniu dokumentu do książki lub do rejestru klikamy na przycisk <Zapisz>. Na ekranie monitora pojawi się okno Informacja o zapłacie. Jeżeli wpisywany dokument jest spłacony w całości to w pozycji Kwota zapłaty, należy wpisać całą zapłaconą kwotę. Jeżeli jest to dokument niezapłacony, to należy skasować w tym miejscu kwotę, a następnie ustawić termin zapłaty i kliknąć <Zapisz>. Dokument taki automatycznie zostaje przeniesiony do rozrachunków jako nierozliczony. Aby go rozliczyć, należy utworzyć dokument rozchodu (KW, BW, IW) lub przychodu (KP, BP, IP), za pomocą opcji Dokumenty Kasa/Bank/Inne dostępnej w menu głównym Rozrachunki. Na dokumencie rozchodu/przychodu, należy wybierać kontrahenta i wpisać kwotę jaką wpłacamy lub otrzymujemy. Taki dokument można rozliczyć na dwa sposoby:

 

  • W opcji Dokumenty Kasa/Bank/Inne ( w menu Rozrachunki) przy tworzeniu dokumentu rozchodu lub przychodu, po wpisaniu kwoty można kliknąć Rozliczenia, wtedy program od razu podpowie, które dokumenty danego kontrahenta można rozliczyć i pozwoli rozliczyć je w tym miejscu wpisując ręcznie kwoty w pola Do rozliczenia lub kliknąć Rozlicz automatycznie (spowoduje rozliczenie dokumentów do wysokości kwoty Do dyspozycji według terminów płatności).

Rozliczenie dokumentów kontrahenta

 

  • Po wprowadzeniu kwoty w dokument rozchodu/przychodu i zatwierdzeniu jej przyciskiem <Zapisz>, można przejść do rozrachunków (opcja Należności i zobowiązania), a następnie wyszukać dokumenty niespłacone danego kontrahenta i kliknąć ikonę Rozlicz lub z menu podręcznego prawego przycisku myszy – opcję Rozliczanie.

Rozliczanie niespłaconych dokumentów kontrahenta

 

Jeżeli mamy zobowiązanie wobec kontrahenta, który ma również zobowiązanie wobec naszej firmy, możemy rozliczyć oba te dokumenty. W takim przypadku, należy ustawić się na wybranym dokumencie, a następnie dwukrotnie kliknąć na ikonę Rozlicz <F5>. Program automatycznie dobiera dokumenty wybranego kontrahenta i pokazuje jakie dokumenty można skompensować.

 

Możliwe jest również prowadzenie rozrachunków dla dokumentów niezapisywanych w rejestrach VAT, a jedynie w książce przychodów i rozchodów. Takie rozrachunki jednak rozlicza się poprzez Rozlicz, a nie jak w przypadku dokumentów magazynowych czy zapisywanych w rejestrze VAT – Dokumenty Kasa/Bank/Inne.

Inne funkcje w opcji Dokumenty Kasa/Bank/ Inne:

Rozliczanie dokumentów niezapisywanych w rejestrach VAT

  • Podsumowanie – opcja ta powoduje podliczenie aktualnego stanu kasy, banku, innych.
  • Zamknięcie raportu – opcja ta wywołuje okno zamykania raportu kasowego, bankowego.
  • <Ctrl+F5> – Pokaż spłaty – opcja powoduje pokazanie okna spłat dla aktualnego dokumentu.
  • <Ctrl+Shift+K(B/I)> – przełączanie na widok Kasy, Banku, Innych.

 

Dodatkowo opcja Kontrola księgowania kosztów może być wykorzystana po uprzednim dokonaniu zmian w ustawieniach. Na pasku głównym zadań należy wybrać Ustawienia-> Rozrachunki.

Ustawienia -> Rozrachunki

 

W dolnej części okienka podane są dwie możliwości Pokazuj okno księgowania przy zamykaniu miesiąca oraz Automatycznie pobieraj dane VAT-ZD. Jeżeli opcja Pokazuj okno księgowania przy zamknięciu miesiąca jest zaznaczona, to przy zamykaniu miesiąca poprzez Rozlicz firmę najpierw pojawi się okno z kontrolą księgowania księgi i rejestru VAT. Jest to przydatne, jeżeli ktoś zapomniał w rejestrze VAT i księdze sprawdzić czy są dokumenty do wyksięgowania/ponownego księgowania. Z tego okna można wyksięgować/ponownie zaksięgować dokumenty i wtedy w VAT-7 są najbardziej aktualne dane. Jeżeli włączona jest opcja Automatycznie pobieraj dane do VAT-ZD, to na załączniku do VAT-7 – Załącznik VAT-ZD program automatycznie doda wyksięgowane dokumenty z rejestru sprzedaży w aktualnym miesiącu (kwartale).

Czy artykuł był pomocny?