Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby i urlopu

Wynagrodzenie chorobowe

Do stawki chorobowego za jeden dzień program bierze pod uwagę składniki z 12 miesięcy (lub mniej jeżeli był zatrudniony później). Składniki te posiadają następujące kody RNA:
11 – wynagrodzenie zasadnicze,
12 – wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dopłatami
21 – premia miesięczna
22 – premia kwartalna
31 – składniki wynagrodzenia, które przysługują za okresy roczne

 

Miejsce w programie, w którym użytkownik powinien określić czy z 6 czy z 12 miesięcy będzie liczona stawka chorobowego, znajduje się w opcji Kadry (wybierając konkretnego pracownika), na zakładce Strona IV – parametr Chorobowe wg zasad sprzed 08.02.2005 obliczaj z (…) miesięcy.

W celu poprawnego naliczania zasiłków, należy uaktywnić funkcję w Ustawienia->Ewidencja->Obliczać automatycznie zasiłki na podstawie ewidencji.

Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby i urlopu

Ogólne zasady naliczania

1. Składniki o kodzie RNA takim jak wynagrodzenie zasadnicze (11), są wyliczane i rozszerzane do pełnego miesiąca.
2. Składniki o kodzie jak nadgodziny (12) oraz premia miesięczna (21)  w przypadku absencji nie są rozszerzane do pełnego miesiąca.
3. Składniki typu premia kwartalna (22) brane są w wysokości 1/3 dla każdego miesiąca, z którego jest obliczana stawka chorobowego. Premia kwartalna może być wypłacona do 2 miesięcy wcześniej niż miesiąc początkowy obliczeń stawki.
4. Składniki typu premia roczna (31) wliczane są jako 1/12 za każdy miesiąc, z którego jest obliczana stawka chorobowego. Premia roczna może być wypłacona do 11 miesięcy wcześniej niż miesiąc początkowy obliczeń stawki.

 

Program nie bierze pod uwagę miesięcy, w których pracownik przepracował mniej niż połowę dni roboczych w miesiącu. Za dni przepracowane uważa się dni faktycznie przepracowane oraz dni urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego.

 

Składniki pobierane do obliczeń są pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika (do 30.06.2007 o 18,71%, od 01.07.2007 o 15,71%, a od 01.01.2008 13,71%). Stawka 100% za jeden dzień choroby wyliczana jest w programie jako 1/30 średniej stawki miesięcznej. W przypadku, gdy dany zasiłek (chorobowe, urlop, macierzyńskie, wypadkowe) wystąpił w ciągu ostatnich 3 miesięcy, program pobiera stawkę wyliczoną w tamtym okresie. Jeżeli dany składnik nie ma być pobierany do stawki dziennej chorobowego, to należy zdefiniować go z kodem 50. Kod ten nie powoduje uznawania tego składnika do chorobowego.

Szczególne zasady naliczania dotyczące niektórych składników płacowych

1. Dodatek funkcyjny, Dodatek socjalny – są traktowane jako składniki wypłacane niezależnie od dni przepracowanych i nie wliczane do chorobowego.
2. Płaca zasadnicza – brana jest, gdy pracownik rozliczany jest w trybie miesięcznym. Płaca zasadnicza pomniejszana jest o 1/dni do przepracowania za każdy dzień nieobecności nieusprawiedliwionej.
3. Płaca podstawowa – brana jest, gdy pracownik jest rozliczany godzinowo. Płaca podstawowa jest rozszerzana do pełnego miesiąca.
4. Premia uznaniowa – jeśli składnik jest obliczany procentowo na podstawie płacy podstawowej, to jest on wliczany, rozszerzony do pełnego miesiąca. Jeśli nie jest obliczany procentowo, to nie jest również uwzględniony przy obliczaniu stawki.
5. Urlop – uwzględnia się tylko część pochodzącą od składników zmiennych. Jeśli urlop został obliczony tylko na podstawie płacy zasadniczej lub stawki godzinowej to składnik nie jest uwzględniany.

Wskazówki co do obliczania wynagrodzenia chorobowego

Aby program automatycznie pobrał okresy świadczeń/przerw na IV zakładce danych płacowych – Zasiłki, należy w opcji Ustawienia, na zakładce Ewidencja zaznaczyć opcję Obliczać automatycznie zasiłki na podstawie ewidencji. Należy również pamiętać, aby w oknie Korzystać z ewidencji była zaznaczona opcja U wszystkich.

Obliczaj automatycznie zasiłki na podstawie ewidencji

 

Dzięki temu program przy każdej zaznaczonej w ewidencji nieobecności u któregokolwiek pracownika, pobierze do płac okresy przerw i wyliczy płacę podstawową i kwoty za nieobecności. Jeżeli natomiast chcemy wyliczyć stawkę za dzień chorobowego, należy pamiętać, że program do tych obliczeń pobiera dane z ostatnich 12 miesięcy. Aby ta stawka została poprawnie wyliczona, należy mieć uzupełnione wynagrodzenia od miesiąca choroby do 12 miesięcy wstecz. Jeżeli pracownik pracuje krócej, program pobierze do obliczeń wynagrodzenia z tylu miesięcy wstecz, ile zatrudniony jest pracownik.

Jeżeli pomiędzy okresami pobierania zasiłków, zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju, nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, to program nie nalicza stawki na nowo tylko pobiera ją sprzed poprzedniego okresu choroby.

 

W programie można również wyliczyć zasiłek chorobowy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek ten wyliczany jest analogicznie, jak w przypadku umowy o pracę, a wyliczany będzie tylko wtedy, jeżeli w danych kadrowych danego pracownika, na stronie IV jest zaznaczone, że dana osoba podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Wyliczenie zasiłek chorobowy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie

 

Aby wyliczyć stawkę dzienną urlopu, program bierze średnią z 3 (lub 6) miesięcy ze składników zmiennych i bieżącą wartość z płacy podstawowej. Średnią stawkę dzienną ze składników zmiennych wylicza się sumując wartość z tych składników z 3 miesięcy i dzieląc je przez ilość przepracowanych dni w tych miesiącach.
Stawkę dzienną z płacy podstawowej program wylicza:

  • W przypadku stawki miesięcznej – dzieląc płacę zasadniczą przez ilość dni do przepracowania w bieżącym miesiącu.
  • W przypadku stawki godzinowej – mnożąc stawkę godzinową przez wymiar godzin i etat.

 

Gdy w przeciągu ostatnich 3 miesięcy wystąpił miesiąc (jeden lub więcej), w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia, program cofnie się do 4 miesiąca (ewentualnie dalej). Aby program poprawnie wyliczał okresy nieobecności pracownika w pracy, należy mieć zaznaczoną opcję Korzystać z ewidencjiU wszystkich (zalecane). Opcja dostępna w Ustawieniach na zakładce Ewidencja.

Czy artykuł był pomocny?