Rejestry VAT

Opcja umożliwia wprowadzanie dokumentów zakupu i sprzedaży do rejestrów VAT. Dostępna jest w menu Księgowość->Rejestry VAT sprzedaży oraz Księgowość->Rejestry VAT zakupu. Na pasku ikon programu występują pod postacią ikon.

Rejestry VAT

W przypadku gdy opcja ta nie jest widoczna w menu, należy zaznaczyć w danych firmy, że jest ona płatnikiem podatku VAT (Ustawienia->Dane firmy->Zmień dane firmy). Wprowadzanie dokumentów sprzedaży i zakupu przebiega w bardzo podobny sposób. Po wybraniu określonego typu rejestru VAT – zakupu lub sprzedaży, można rozpocząć dodawanie dokumentów do spisu. Umożliwia to klawisz <F3> lub ikona dodawania. Na ekranie monitora pojawi się okno, w którym będzie można wybrać rodzaj zapisu: Faktura VAT, Korekty, Dobowe raporty fikalne, itd.

Wybór rodzaju zapisu

Następnie na ekranie monitora pojawi się okno:

Edycja rejestru VAT

 

Pole Numer ewidencji służy do grupowania dokumentów wewnątrz rejestru, w określony przez użytkownika sposób. Możliwe jest późniejsze wydrukowanie podsumowania każdej z ewidencji. Służy do tego wydruk Podsumowanie ewidencji, dostępny za pomocą ikony Drukuj lub klawisza <F9>.

Podsumowanie ewidencji

Jednocześnie można wskazać, w jaki sposób dokument ma zostać zaksięgowany do książki. Służy do tego przycisk, znajdujący się obok pola Numer ewidencji.  W nim możemy określić, do jakich kolumn w księdze ma zostać zapisana kwota dokumentu. Chcąc maksymalnie przyspieszyć wprowadzanie danych, po poprawnym zdefiniowaniu numerów ewidencji, możemy wyłączyć pokazywanie się okna do księgowania w książce. Zostanie to omówione szerzej w opcji Słowniki-> Ewidencje. Dokument może być wystawiony od netto lub od brutto. Do przełączania pomiędzy oba sposobami służy pole Liczony od brutto lub kombinacja klawiszy <Alt+B>. Po wpisaniu numeru dokumentu i wybraniu kontrahenta, wpisujemy w pola: podstawy podatku VAT, kwoty z dokumentu.

Może zdarzyć się tak, że dokument ma wyliczony podatek VAT inaczej niż wyliczony przez program. Wtedy należy zaznaczyć pole Ręcznie, znajdujące się przy danej stawce VAT i wprowadzić wszystkie kwoty ręcznie.  Jeżeli faktura jest dokumentem wewnątrzwspólnotowym i dotyczy transakcji trójstronnej, możemy wówczas zaznaczyć opcję Transakcja trójstronna, dzięki której generowana jest deklaracja VAT UE.

Transakcja trójstronna

 

Wprowadzony do rejestru VAT zapis, może zostać zapisany do księgi. Po wciśnięciu przycisku <Zapisz> pojawi się okno edycyjne wprowadzenia zapisu do księgi (chyba, że zostanie wyłączone pokazywanie tego okienka w Opcje->Słowniki->Numery ewidencji – wtedy zapis pojawi się w książce automatycznie). Wciskając przycisk <Anuluj> na okienku edycyjnym książki, zapis nie pojawi się w księdze, ale pozostanie w rejestrze VAT. Można też od razu wcisnąć przycisk <Bez księgi> (<Alt+K>). Aby przyspieszyć wprowadzanie dokumentów do rejestru VAT, możemy określić po jakich polach okienka edycyjnego program ma domyślnie umożliwić wpisywanie danych. Do tego celu, służy w Ustawieniach, zakładka Edycja.

Pola okienka edycyjnego

Jeżeli używamy tylko stawki 23% możemy przyspieszyć wprowadzanie danych i włączyć tylko stawkę 23%. Program nie zatrzyma się w innych polach stawki VAT, tylko w polu 23%. Jeżeli sporadycznie zdarzy się inna stawka, należy w wybranym polu kliknąć myszką.

Uwagi

Jeżeli dla danego dokumentu, wpisywanego do rejestru VAT, chcemy dodać uwagę (np. termin zapłaty), to należy ją wpisać w pole Uwagi, klikając na przycisk Uwagi lub wciskając kombinację klawiszy <Alt+U>.

Uwagi dla dokumentu wpisywanego do rejestru VAT

Nazwa usługi

W oknie Edycja pozycji rejestru VAT – Sprzedaż widnieje również pole Nazwa usługi, które staje się polem aktywnym, gdy zaznaczymy parametr Podlega art.100 ustawy, po wpisaniu kwoty w stawce np. (dostawa poza krajem).

Edycja rejestru VAT nazwa usługi

Opcja w imporcie usług

Przy dodawaniu dokumentu dotyczącego importu usług w rejestrze VAT aktywny jest również znacznik Uwzględnij w polu 39  na deklaracji VAT-7 (art.28b ustawy), którego zaznaczenie spowoduje, że kwota z tego dokumentu zostanie dodatkowo wykazana w deklaracji VAT-7 w polu 39.

Opcja w imporcie usług

Przykład wprowadzenia dokumentów wewnątrzwspólnotowych do rejestrów VAT

W programie Ala Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wprowadzamy poprzez wybór VAT – Zakupy, a następnie wybranie ikony Dodaj.

Przykład wprowadzenia dokumentów wewnątrzwspólnotowych do rejestrów VAT

Po uzupełnieniu daty dokumentu, numeru, kontrahenta, zdarzenia gospodarczego oraz kwoty klikamy na przycisk <Zapisz>. Kwoty z tak wpisanego dokumentu będą widniały w deklaracji VAT-7 w poz. 33, 34 oraz 51 i 52. Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów wprowadzamy poprzez Rejestr VAT sprzedaż, za pomocą ikony Dodaj lub klawisza funkcyjnego <F3>, następnie wypełniamy Edycję pozycji rejestru VAT sprzedaż, kwotę wpisujemy w polu Sprzedaż 0% na eksport. W deklaracji VAT 7 pojawi się kwota w pozycji 31. Aby na deklaracji VAT-7 widniały kwoty w poz. 21 i 22, należy wpisać kwotę w stawce np. (dostawa poza krajem) oraz zaznaczyć parametr Podlega art.100 ustawy podczas edycji pozycji rejestru VAT – sprzedaż. Kwoty widniejące w deklaracji VAT-7 i dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług zostaną przeniesione do deklaracji VAT-UE.

Przykład wprowadzenia dokumentu dotyczącego zakupu środka trwałego z krajów Unii Europejskiej

Aby wprowadzić środek trwały zakupiony w jednym z krajów Unii Europejskiej, należy wykonać następujące czynności:

  1. W oknie Rejestry VAT zakupów (wybierając opcję Księgowość z menu) dodać zapis o rodzaju ewidencji Zakupy Środków trwałych, a następnie podać kwotę netto zakupu oraz VAT. W dolnej części okna należy zaznaczyć Dotyczy WNT i kliknąć <Zapisz>. Po uzupełnieniu okna Informacja o zapłacie i potwierdzeniu drukowania dokumentu kasowego KW 12 wyświetli się wówczas pytanie: Do wewnątrzwspólnotowego nabycia środka trwałego należy wystawić dokument wewnętrzny. Czy chcesz to teraz zrobić?, które należy potwierdzić klikając na przycisk <TAK>, a następnie wybrać stawkę VAT i kliknąć na <Zapisz>. Kwoty z tak wpisanego dokumentu będą widniały w deklaracji VAT-7 w poz. 33, 34 oraz 49 i 50.
  2. Na deklaracji VAT-7 (Deklaracje->VAT-7), w pozycji dotyczącej kwoty podatku należnego do wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu (pozycja 44 w deklaracji VAT-7 w wersji 11), określić kwotę Podatku należnego od wew. nabycia środka trwałego. Kwoty z tak zaksięgowanego środka trwałego zostaną również uwzględnione w deklaracji VAT-UE w części D (Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów).

Księgowanie dokumentów dot. transakcji odwrotnie opodatkowanych

Aby w programie Ala zaksięgować dokumenty dotyczące transakcji odwrotnie opodatkowanych, należy zaznaczyć w menu Ustawienia->zakładka: Edycja parametr: Pozwól na obsługę dokumentów umożliwiających transakcje odwrotnie opodatkowane.

Księgowanie dokumentów dot. transakcji odwrotnie opodatkowanych

 

Po zaznaczeniu tej opcji w Rejestrze VAT Zakupów oraz Rejestrze VAT Sprzedaży będą dostępne podrejestry:

  • dla zakupu – Zakup odwrotnie opodatkowany oraz Korekty zakupu odwrotnie opodatkowanego;
  • dla sprzedaży – Sprzedaż odwrotnie opodatkowana, Korekty sprzedaży odwrotnie opodatkowanej oraz Dokument wewnętrzny do zakupu odwrotnie opodatkowanego.

 

Dodając zakup odwrotnie opodatkowany do rejestru, należy wpisać dokument z już naliczonym podatkiem VAT, a po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych tego dokumentu, kliknąć na przycisk <Zapisz> lub <Bez księgi>. Wyświetli się komunikat informujący, że dla tego typu transakcji należy wystawić dokument wewnętrzny (klikamy na przycisk <Tak>), a następnie wybrać odpowiednią stawkę VAT i zapisać wpis. Wartości z tak zapisanego dokumentu będą widniały na deklaracji VAT-7 w pozycji 41 i 42 oraz 51 i 52.

 

Księgując dokumenty dotyczące sprzedaży, należy wybrać rejestr Sprzedaż odwrotnie opodatkowana, wartość dokumentu wpisać w stawkę i zapisać wpis. Wartość z tak dodanego wpisu na deklaracji VAT-7 będzie widoczna w polu 41.

Czy artykuł był pomocny?