Czym jest ewidencja środków trwałych

Ewidencję środków trwałych jest wykazem przedmiotów materialnych i niematerialnych oraz wartości prawnych stanowiących majątek niezbędny do prowadzenia działalności firmy.

Kto powinien prowadzić ewidencję środków trwałych

Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych należy do przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz korzystających w działalności gospodarczej ze środków trwałych (ściśle określają to przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z 26 sierpnia 2003 r.). Ewidencja jest podstawą do wliczenia amortyzacji w koszty działalności.

Co może się znaleźć w ewidencji

Do środków trwałych można zaliczyć grunty, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowle, budynki i lokale, kotły, maszyny, urządzenia, pojazdy mechaniczne, ruchomości (sprzęt medyczny i laboratoryjny, środki transportu, inwentarz żywy, o ile są użytkowane dłuższej niż rok i są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ewentualnie mogą być również przekazane do użytku na podstawie umowy najmu czy dzierżawy.

Jak wycenić środki trwałe

Wartość początkową ustala się na podstawie ceny zakupu oraz kosztów związanych z transportem, dostawą, montażem, opłatą skarbową, itp. z obowiązkowym odliczeniem podatku VAT. W przypadku, gdy środek trwały został wyprodukowany we własnym zakresie, wycenia się go na podstawie wszelkich kosztów poniesionych w czasie wytwarzania, czyli koszt nabycia składników, usług obcych czy wynagrodzenia pracowników. Jeśli nie można określić wartości środka trwałego (został nabyty w darowiźnie lub spadku), należy skorzystać z pomocy biegłego rzeczoznawcy lub samodzielnie wycenić na podstawie podobnych przedmiotów według wartości rynkowej.

Jak prowadzić ewidencję środków trwałych i jakie dane powinna zawierać

Wprowadzenia pozycji do ewidencji należy dokonać najpóźniej w miesiącu, w którym zaczęły być użytkowane. Zazwyczaj dniem nabycia jest data widniejąca na dowodzie zakupu lub umowie, lecz jeśli środek trwały nie może być użytkowany ze względu np. wymaganej naprawy, należy wtedy uwzględnić nie datę nabycia, ale daty faktycznego przyjęcia do użytkowania.

Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych powinny zawierać dane:

 • liczbę porządkową
 • datę nabycia
 • datę przyjęcia do użytkowania
 • uwzględnienie dokumentu jako dowodu nabycia
 • krótki opis określający środek trwały
 • symbol KŚT (Klasyfikacji Środków Trwałych), który wydany jest na podstawie odrębnych przepisów (w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych)
 • wartość początkową
 • stawkę amortyzacyjną
 • zaktualizowaną wartość początkową
 • datę oraz przyczynę likwidacji lub zbycia środka trwałego

Prowadzenie ewidencji może być w formie papierowej (broszurowej) lub elektronicznej.

Program do ewidencji środków trwałych

Prowadzenie w prosty sposób ewidencji środków trwałych zapewni Ala – księga podatkowa. Program obliczy amortyzację środków trwałych w wybranych metodach w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych lub sezonowych. Dzięki bieżącej aktualizacji program jest zawsze zgodny z przepisami. Pobierz wersję testową i korzystaj za darmo z programu przez 60 dni.

  Wypróbuj program Ala - 60 dni bezpłatnie!

  Wypełnij poniższy formularz.

  Wybierz wersję programu:

  Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:

  Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Streamsoft PCBiznes.