Zaświadczenie ZUS Rp-7

Zaświadczenie ZUS Rp-7 drukujemy z poziomu okna Kadry za pomocą ikony Drukuj lub klawisza funkcyjnego <F9>, wybierając opcję Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7).

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Program umożliwia wskazanie składników, które będą wliczane w poszczególne kolumny zaświadczenia ZUS Rp-7. Aby zdefiniować poszczególne składniki należy w menu Opcje wskazać Definicja składników RP-7. Okno Definicja składników RP-7 zawiera zakładki z poszczególnych kolumn w tabeli dotyczącej wynagrodzenia na wydruku zaświadczenia ZUS Rp-7 m.in.: Premie, Nagrody, Trzynastki. W zakładkach tych należy zdefiniować, które składniki mają znaleźć się w poszczególnych kolumnach i w jaki sposób mają zostać ujęte.

Definicja składników RP7

 

Możliwe są trzy sposoby wyliczania danej wartości:

  • Dodaj – opcja ta dodaje sumę danego składnika w wybranej kolumnie,
  • Odejmij – suma danego składnika zostanie odjęta od wartości w wybranej kolumnie,
  • Nie wliczaj – suma danego składnika nie będzie brana pod uwagę w danej kolumnie. Po zdefiniowaniu poszczególnych składników i kolumn można przejść do wydruku dokumentu Rp-7.

Wyliczanie danej wartości ZUS RP7

 

Zakładka I – zawiera podstawowe dane pracownika: dane o zatrudnieniu, o okresach wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, urlopu wychowawczego i bezpłatnego, informacja o dzieciach. Część danych pobierana jest bezpośrednio z kartoteki danego pracownika, a pozostałe pola – nie wypełnione przez program – należy uzupełnić ręcznie.

 

Zakładka II – zawiera informacje o wynagrodzeniu danego pracownika w poszczególnych latach, natomiast dane o wynagrodzeniu są pobierane z historii wynagrodzeń tego pracownika, dostępnej w jego kartotece w programie i według składników zdefiniowanych w Definicji składników Rp-7. Jeżeli dany pracownik był zatrudniony wcześniej niż użytkownik zaczął korzystać z programu Aga i dane te nie są ujęte na II stronie Rp-7, można dodać ten okres bezpośrednio na II stronie, korzystając z opcji Dodaj wiersz. Po jego dodaniu użytkownik może nanieść brakujące dane. Opcja Usuń wiersz służy do usunięcia z wydruku zbędnego wiersza na II zakładce. Należy zaznaczyć, że wszystkie dane dotyczące wynagrodzenia pobierane są wg dat wypłat.

Informacje o wynagrodzeniu danego pracownika

Czy artykuł był pomocny?