Przykład obliczenia wynagrodzenia chorobowego

Aby program automatycznie pobrał okresy świadczeń/przerw na IV zakładce danych płacowych, należy w opcji Ustawienia, na zakładce Ewidencja zaznaczyć opcję Obliczać automatycznie zasiłki na podstawie ewidencji.

Obliczanie zasiłków na podstawie ewidencji

Należy również pamiętać aby w oknie Korzystać z ewidencji była zaznaczona opcja U wszystkich. Dzięki temu program przy każdej zaznaczonej w ewidencji nieobecności u któregokolwiek pracownika, pobierze do płac okresy przerw i wyliczy płacę podstawową i kwoty za nieobecności.

Wyliczanie stawki za dzień chorobowego

Jeżeli chcemy wyliczyć stawkę za dzień chorobowego, należy pamiętać, że program do tych obliczeń pobiera dane z ostatnich 12 miesięcy. Aby ta stawka została poprawnie wyliczona, należy mieć uzupełnione wynagrodzenia od miesiąca choroby do 12 miesięcy wstecz. Jeżeli pracownik pracuje krócej, program pobierze do obliczeń wynagrodzenia z tylu miesięcy wstecz, ile zatrudniony jest pracownik. Jeżeli pomiędzy okresami pobierania zasiłków, zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju, nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, to program nie nalicza stawki na nowo tylko pobiera ją sprzed poprzedniego okresu choroby.

Zasiłek chorobowy - umowa zlecenie

W programie można również wyliczyć zasiłek chorobowy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek ten wyliczany jest analogicznie, jak w przypadku umowy o pracę, a wyliczany będzie tylko wtedy, jeżeli w danych kadrowych danego pracownika, na stronie IV jest zaznaczone, że dana osoba podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek chorobowy dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie

Czy artykuł był pomocny?