Pracownicze Plany Kapitałowe

Menu PPK

Menu PPK

W głównym menu dodano zakładkę PPK. Z menu PPK dostępne są opcje:

 • Grupowa edycja danych PPK
 • Lista raportów
 • Skrót do wygenerowania raportów
 • Przelewy PPK
 • Zestawienia PPK

Grupowa Edycja danych

„PPK – Grupowa edycja danych”

W oknie można uzupełnić ustawienia PPK dla wszystkich/zaznaczonych pracowników. Grupowo można uzupełnić czy pracownicy przystępują lub rezygnują z programu PPK, daty oraz procenty odliczenia, a także dane instytucji PPK. (Opcja dostępna również z poziomu okna Kadry „Kadry – PPK – Grupowa edycja danych PPK”)

 

Grupowa edycja danych

Generowanie raportów

„PPK – Generuj raport PPK”

(Opcja dostępna również z poziomu „Kadry – PPK – Generuj raport PPK”)

 

Generowanie raportu PPK

W programie Aga można wygenerować następujące raporty PPK:

 • Zgłoszenie do PPK
 • Składka
 • Rezygnacja z PPK
 • Zmiana danych kontaktowych
 • Zakończenie zatrudnienia (zwolnienie)
 • Korekta składki
 • Zmiana składki

Po wybraniu rodzaju składki pojawia się okno edycji raportu

 

Rejestracja PPK

 

W oknie edycji raportu można wybrać osoby, dla których raport będzie wygenerowany oraz ustawienia pliku XML. Dla raportów „Zgłoszenie”, „Rezygnacja”, „Składka” oraz „Korekta składki” ważne jest ustawienie za jaki miesiąc raport jest generowany. W przypadku zgłoszenia i rezygnacji data deklaracji musi zawierać się w miesiącu, za który jest generowany. W przypadku składki i korekty miesiąc oznacza miesiąc przekazania składki do instytucji PPK.

 

Pliki XML zapisywane są w katalogu ustawionym w „Ustawienia – Katalogi – Katalog zapisu plików PPK”

Jeżeli w trakcie generowania składki program wykryje błąd w danych, to zostanie wygenerowany raport z błędem. Program zapyta użytkownika, czy plik XML ma zostać utworzony pomimo błędów.

 

Dodatkowe ustawienia w oknie edycji raportu zostały dodane ze względu na różne wymagania instytucji PPK.

Dodatkowe ustawienia

Generowanie raportów składkowych i ich korekt

„PPK – Generuj raporty PPK – Składka”

 

Składki

 

Program generuje trzy rodzaj raportów składkowych:

 • Składka – Złożenie dokumentu Program wygeneruje raport z danych płacowych wg miesiąca przekazania składek do instytucji PPK. Program będzie pilnował, czy składka za dany okres została wygenerowana i zapyta czy powinna zostać nadpisana
 • Składka – korekta składki Jeżeli dane płacowe pracownika zostały skorygowane, to program wygeneruje raport składkowy dla tych pracowników, dla których trzeba nadpłacić składki za wybrany okres
 • Korekta składki Jeżeli dane płacowe pracownika zostały skorygowane, to program wygeneruje raport składkowy dla tych pracowników, dla których składki muszą zostać obniżone za wybrany okres

 

Po skorygowaniu danych płacowych użytkownik może wybrać dowolny rodzaj raportu składka/korekta składki, program wykryje, która korekta powinna zostać wygenerowana. W oknie edycji raportu jest ustawienie „W procesie korekty (na minus) zapisuj wartości ujemne”, ponieważ instytucje finansowe różnie przyjmują proces korekta.

Po wygenerowaniu raportu składek program zapyta o utworzenie przelewu do PPK

Lista raportów

„PPK – Lista raportów”

 

Lista raportów

W oknie użytkownik będzie miał podgląd w wygenerowane raporty.

W szczegółach można podejrzeć zawartość plików XML – lista pracowników oraz dane zapisane w pliku XML

 

Szczegóły

Przelewy do PPK

„PPK – Przelewy do PPK”

 

Przelewy do PPK

Opcja umożliwia wygenerowanie i podgląd wygenerowanych przelewów na konta składkowe PPK. Przelew może zostać wygenerowany z poziomu edycji przelewy w tym oknie lub automatycznie przy generowaniu raportów składkowych. Kwoty do przelewu pobierane są z raportów PPK – Składka. Opcja dostępna również z poziomu „Kadry – PPK – Generowanie przelewu PPK”

Zestawienia PPK – Lista przystąpień

„PPK – Zestawienia PPK – Lista przystąpień”

 

Lista przystąpień do PPK

 

Po wybraniu opcji zostanie wygenerowane zestawienie osób, które przystąpiły do programu PPK.
Użytkownik może wybrać rodzaj daty, według której program wygeneruje zestawienie.

Zestawienia PPK – Lista rezygnacji

„PPK – Zestawienia PPK – Lista rezygnacji”

 

Lista rezygnacji z PPK

 

Po wybraniu opcji zostanie wygenerowane zestawienie osób, które zrezygnowały z udziału w programie PPK. Użytkownik może wybrać rodzaj daty, według której program wygeneruje zestawienie.

Zestawienia PPK – Lista składek

„PPK – Zestawienia PPK – Lista składek”

 

Lista Składek

Po wybraniu opcji zostanie wygenerowane zestawienie przekazanych składek za poszczególnych pracowników według daty przekazania składek lub naliczonych na liście płac

Archiwizacja plików XML

Archiwizacja plików XML

Od wersji Aga 5.1.128.1 program przy zamykaniu programu (przelogowaniu) będzie pytał, czy archiwizować pliki XML, z których program odczytuje szczegóły w oknie „Lista raportów”. Jeżeli pliki XML nie będą archiwizowane, to po odtworzeniu danych z kopii nie będzie dostępny podgląd szczegółów.

Czy artykuł był pomocny?