Warunki licencji oprogramowania Streamsoft PCBiznes


 1. Program Aga, Ala, Ewa, Iza jest prawnie chronionym programem komputerowym, do którego pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych przysługuje firmie Streamsoft spółce jawnej z siedzibą w Zielonej Górze.
 2. Do zawarcia umowy licencji dochodzi poprzez akceptację przez nabywcę licencji (użytkownika) warunków licencji w procesie instalacji Programu.
 3. icencja stanowi niewyłączne i niezbywalne prawo do użytkowania Programu, zakupionego wyłącznie w Streamsoft lub od Partnera Streamsoft, na potrzeby prowadzonej przez użytkownika działalności gospodarczej. Licencja udzielona jest na czas nieoznaczony. Jeśli odrębna umowa nie stanowi inaczej, Licencja obejmuje możliwość użytkowania Programu na jednym stanowisku.
 4. Użytkowanie Programu jest dopuszczalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) utrwalenie Programu w pamięci komputera/maszyny wirtualnej,
  b) zgodne z dokumentacją korzystanie z Programu, w tym uruchamianie Programu, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie i dokonywanie eksportu danych, wyłącznie na własny użytek, przez użytkownika, który nabył licencję bezpośrednio od Streamsoft/Partnera Streamsoft
  c) sporządzanie kopii Programu dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych, z zastrzeżeniem zakazu korzystania z kopii zapasowej lub archiwalnej równocześnie z Programem
 5. Użytkownik Programu nie ma prawa do jakichkolwiek modyfikacji Programu, nie może zbywać, wypożyczać czy też oddawać Programu do korzystania osobie trzeciej na jakiejkolwiek podstawie faktycznej/prawnej.
 6. W okresie 12 miesięcy od dnia zakupu licencji, użytkownik ma prawo do pobrania ze strony www.pcbiznes.pl bezpłatnych aktualizacji Programu. O pojawieniu się aktualizacji użytkownik zostaje powiadomiony podczas uruchamiania Programu.
 7. Kolejne 12 miesięczne okresy aktualizacji Programu są dostępne odpłatnie. W przypadku dokonania zakupu kolejnej aktualizacji Programu przed upływem terminu poprzedniej, cena aktualizacji wynosi 25% aktualnej ceny Programu. W przypadku wykupienia aktualizacji po upływie ważności poprzedniej – 45% aktualnej ceny Programu. W przypadku zakupu aktualizacji po ponad 12 miesięcznej przerwie od wygaśnięcia terminu poprzedniej aktualizacji, cena bieżącej aktualizacji jest powiększona o cenę aktualizacji za okres przerwy.
 8. Okres aktualizacji (nieodpłatny, o którym mowa w ust.6, jak i okresy odpłatne, o których mowa w ust.7) uprawnia do korzystania z usług gwarancyjnych. W ramach gwarancji Streamsoft zobowiązuje się przyjmować od użytkownika – wyłącznie w formie zgłoszeń drogą poczty elektronicznej – zgłoszenia o błędach Programu oraz – z chwilą wykonania zmodyfikowanej wersji Programu, usuwającej te błędy –  umożliwić nieodpłatne pobranie tej wersji ze strony www.pcbiznes.pl
 9. Gwarancja nie obejmuje sytuacji, gdy wadliwe działanie Programu jest wynikiem:
  • okoliczności leżących po stronie użytkownika,
  • użytkowania Programu niezgodnie z dokumentacją,
  • połączenia lub współużytkowania Programu z innym oprogramowaniem nie zaakceptowanym przez Streamsoft,
  • ingerencji innych osób niż upoważnieni przedstawiciele Streamsoft,
  • działania wirusa komputerowego,
  • działania sił zewnętrznych,
  • działania siły wyższej.
 10. Wszelkie inne usługi, świadczone przez Streamsoft na rzecz użytkownika, a wykraczające poza zakres usług gwarancyjnych, odbywają się wyłącznie na podstawie odrębnie zawartej umowy serwisowej.
 11. Streamsoft ani Partner nie odpowiadają za żadne szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, rzeczywiste i utracone korzyści, materialne i niematerialne wynikłe z użytkowania Programu, wad Programu, niedopasowania Programu do specyficznych potrzeb użytkownika, wykraczających poza instrukcję obsługi/użytkownika. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za pośrednie lub bezpośrednie uszkodzenia na zdrowiu, stratę w zyskach, przerwanie pracy, stratę informacji lub jakąkolwiek stratę, wynikającą z użytkowania lub niemożności użytkowania Programu, utratę możliwości prowadzenia działalności, utratę reputacji, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych.