Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 drukujemy z poziomu okna Kadry za pomocą ikony Drukuj lub klawisza funkcyjnego <F9>wybierając opcję Zaświadczenie płatnika składek  (ZUS Z-3).

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3

 

Wyświetli się okno wyboru okresu zwolnienia. Program umożliwia wskazanie składników, które będą wliczane w poszczególne kolumny zaświadczenia ZUS Z-3. Aby zdefiniować poszczególne składniki, należy w menu Opcje wybrać Definicja składników miesięcznych w ZUS Z-3.

Definicja składników miesięcznych w ZUS Z-3

 

Okno Definicja składników miesięcznych ZUS Z-3 zawiera zakładki z poszczególnych kolumn w tabeli dotyczącej wynagrodzenia na wydruku zaświadczenia ZUS Z-3 (Stałe wynagrodzenie zasadnicze, Zmienne wynagrodzenie wraz ze składnikami pomniejszanymi proporcjonalnie, Zmienne wynagrodzenie wraz ze składnikami przyjmowanymi w kwocie faktycznej). Po zdefiniowaniu składników można przejść do generowania zaświadczenia.

Generowanie zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3

 

Zakładka I i II zawiera dane na temat pracownika, m.in.: dane o zatrudnieniu, o poprzednich okresach ubezpieczenia chorobowego, o okresach ubezpieczenia społecznego, wypłaconych wynagrodzeniach za okresy orzeczonej niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym.

Zakładka III zawiera składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne danego pracownika z poprzednich miesięcy, zdefiniowanych w Definicji składników miesięcznych w ZUS Z-3. Dane te są pobierane z historii wynagrodzenia tego pracownika, na jego kartotece w programie Aga. Pola w poszczególnych kolumnach są polami aktywnymi, co oznacza, że w każdej chwili użytkownik może w nich zmienić ręcznie każdą wartość.

Zakładka IV zawiera składniki wynagrodzenia za okresy kwartalne i roczne i tak, jak w przypadku zakładki III, dane są pobierane z historii wynagrodzeń oraz pola są aktywne.

Zakładka V zawiera składniki wynagrodzenia za inne okresy, rodzaj umowy zawartej z pracownikiem, data do kiedy umowa jest ważna, wynagrodzenie, poniżej pole uwag wraz z numerem rachunku bankowego pracownika.

W każdej zakładce istnieje możliwość dodania nowego wiersza poprzez opcję Dodaj wiersz lub usunięcia zbędnego wiersza poprzez opcję Usuń wiersz.

Czy artykuł był pomocny?