Ewidencja Środków Trwałych

Opcja Środki trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji majątku trwałego firmy, obliczanie amortyzacji oraz wycenę środków trwałych. Znajduje się w menu Księgowość. Można ją również uruchomić za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+D> lub ikony Środki trwałe na pasku ikon programu.

Środki trwałe

 

Nowy środek trwały wprowadzamy przyciskając ikonę Przyjęcie środka lub klawisz funkcyjny <F3>. Podczas wprowadzania, należy określić wartość początkową oraz klasyfikację ŚT. Prawidłowe określenie klasyfikacji, pozwoli prawidłowo wybrać stawkę amortyzacyjną. Amortyzację środków trwałych można obliczać miesięcznie, kwartalnie, rocznie lub sezonowo – w sposób liniowy, degresywny i jednorazowy. Można również skorzystać z metody, która umożliwia wprowadzenie dowolnej wartości procentowej amortyzacji jednorazowej, miesięcznej, kwartalnej lub rocznej.

 

Wprowadzenie wartości procentowej amortyzacji

 

Opcja Amortyzuj…% (dowolna wartość procentowa amortyzacji wprowadzona przez użytkownika), pozwala na amortyzowanie środka trwałego:

  • Jednorazowo – do księgi będzie zaksięgowana jednorazowa amortyzacja wyliczona wg wprowadzonej wartości procentowej przez użytkownika w miesiącu nabycia środka trwałego.
  • Miesięcznie – do księgi będzie zaksięgowana 1/12 część amortyzacji wyliczona wg wprowadzonej wartości procentowej przez użytkownika,
  • Kwartalnie – do księgi będzie zaksięgowana 1/4 część wyliczona wg wprowadzonej wartości procentowej przez użytkownika wartości środka trwałego na koniec każdego kwartału.
  • Rocznie – do księgi będzie zaksięgowana wartość w wysokości określonej przez użytkownika środka trwałego jednorazowo na koniec roku.

Jeżeli dla danego środka trwałego została wybrana metoda jednorazowa, to w opcji Amortyzuj …% nie należy wybierać również odpisu jednorazowego. Opcję tę należy stosować jedynie przy wybranej metodzie liniowej lub degresywnej, w przypadku kiedy odpis amortyzacyjny ma zostać naliczony wg wpisanej wartości procentowej jednorazowo, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

Wcześniejsza amortyzacja, dofinansowanie środka trwałego

W przypadku wprowadzania środka trwałego, który był już wcześniej amortyzowany, należy w danych środka w polu Wartość początkowawpisać faktyczną wartość tego środka trwałego oraz w polu Umorzenie początkowe wpisać sumę odpisów amortyzacyjnych, które zostały już rozliczone w poprzednich miesiącach. Jeżeli zakup środka trwałego był dofinansowywany należy podać kwotę w polu Wartość dofinansowania. W dolnej części okna Danych środka możliwy jest dodatkowo opis środka trwałego. Naliczenie amortyzacji automatycznie wprowadza do księgi nowy zapis o nazwie dokumentu DWAM-Nr (gdzie Nr jest numerem aktualnego miesiąca) i datą ostatniego wprowadzonego zapisu w księdze.

 

Wcześniejsza amortyzacja, dofinansowanie środka trwałego

 

Wszystkie dane o środku trwałym znajdują się na zakładkach w oknie edycyjnym dotyczącym danego środka. Pierwsza zawiera Dane Środka, druga Przebieg amortyzacji , trzecia Operacje, Bilans środka.

 

Dane Środka, Przebieg amortyzacji, Operacje, Bilans Środka

 

Po wprowadzeniu nowego środka trwałego dane takie jak: wartość nabycia, wartość inwentarzowa oraz umorzenie można poprawić tylko wówczas, kiedy miesiąc jest jeszcze nierozliczony (otwarty). Dla nowo przyjętego środka trwałego można wydrukować dowód przyjęcia OT oraz plan amortyzacji. Istniejący środek trwały można ulepszyć lub zlikwidować. W tym celu, należy odpowiednio użyć ikon z paska: Ulepszenie środka oraz Likwidacja,zbycie.

 

Ulepszenie środka, Likwidacja, Zbycie

Istnieje również możliwość zmniejszenia wartości środka trwałego – Zmniejszenie wartości. Opcja ta jest dostępna w menu pojawiającym się po kliknięciu na prawy klawisz myszki (menu podręczne) lub na głównym pasku menu pod nazwą Środki trwałe (opcja ta jest widoczna w menu głównym tylko wtedy, gdy okno z tabelarycznym spisem środków trwałych jest włączone w programie – stanowi aktualny widok na monitorze).

Czy artykuł był pomocny?