Co nowego w programach

Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.128.1

Data: 10.08.2021

 • Dodano nowe zestawienie – listę osób, które przystąpiły do programu PPK w zadanym okresie. („PPK – Zestawienia PPK – Lista przystąpień”)
 • Dodano nowe zestawienie – listę osób, które zrezygnowały z programu PPK w zadanym okresie. („PPK – Zestawienia PPK – Lista rezygnacji”)
 • Dodano nowe zestawienie pracowników uczestniczących w programie PPK z kwotami składek wpłacanych przez pracownika i pracodawcę za wybrany okres według daty przekazania składek lub daty listy płac. („PPK – Zestawienia PPK – Lista składek PPK”)
 • Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą wygenerowanie przelewu z tytułu odprowadzanych składek PPK dla wszystkich lub wybranych pracowników. Przy generowaniu raportów do PPK program zapyta, czy wygenerować przelew do raportu. Opcja dostępna również z poziomu „Opcje – Kadry – PPK – Generowanie przelewu do PPK”. („PPK – Przelewy PPK”)
 • Dodano nową opcję Raporty PPK, umożliwiającą ewidencjonowanie, przeglądanie, generowanie i usuwanie raportów PPK. („PPK – Lista raportów”)
 • Dodano nowe menu do menu głównego, w którym zgrupowano wszystkie funkcje związane z Pracowniczym Programem Kapitałowym
 • Zaktualizowane dane miejscowości Stargard. („Opcje – Słowniki – Podział administracyjny”)
 • „ZUS ZUA/ZZA” dodano komunikat o nieprawidłowym kodzie zawodu w przypadku jego błędnego wypełnienia. („Opcje – Eksport do „Płatnika”)

Wersja 5.1.128.1

Data: 9.09.2021

 • Zmieniono opis grup GTU na podglądzie pliku JPK („Księgowość -> Jednolity plik kontrolny -> Pokaż zawartość sprzedaży”)
 • Dodano dodatkowe kolumny do wyświetlenia w oknie rejestrów sprzedaży i zakupu („Księgowość – Rejestr VAT – Ustaw kolumny do wyświetlenia”)
 • Dodano ustawienia firmy rozliczenia VAT OSS oraz VAT IOSS („Ustawienia – Dane firmy – Edycja – Strona II – Podatek VAT”)
 • Dodano słownik stawek obowiązujących w UE. Do słownika stawki dodawane są automatycznie przy dodawaniu dokumentów do ewidencji OSS („Słowniki – Stawki VAT UE”)
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów VAT OSS. Dokumenty wprowadzane są w walucie wystawienia i przeliczane na PLN po wybranym przez użytkownika kursie. Użytkownik może wprowadzić dokumenty oraz korekty dla trzech rodzajów procedur : „Procedura unijna”, „Procedura importu”, „Procedura nieunijna”. W trakcie wprowadzania dokumentu użytkownik może zapisać przeliczone kwoty na PLN z dokumentu do KPIR/Ryczałtu lub zrobić to przy użyciu funkcji „Zaksięguj dokumenty do KPIR” / „Zaksięguj dokumenty do Ryczałtu”. Dokumenty mogą być zaksięgowane jako pojedyncze wpisy lub jednym wpisem zbiorczym. Przy wydruku ewidencji użytkownik może wybrać, czy dokumenty mają być wydrukowane w walucie PLN czy przeliczone na EUR po wybranym kursie. Program przy wyborze kursu domyślnie będzie podpowiadał datę tabeli kursowej jako ostatni roboczy dzień ustawionego w programie miesiąca. Informacja o kursie waluty będzie umieszczona na wydruku dokumentu.
 • Dodano tabelę, w której zapisywane będą wybrane przez użytkownika kursy euro za poszczególne miesiące, potrzebne do rozliczenia deklaracji VAT OSS. Przed rozliczeniem, jeżeli na dany miesiąc nie będzie jeszcze kursu, użytkownik zostanie poproszony o dodanie kursu. Domyślnie program będzie podpowiadał ostatni dzień miesiąca, który ma zostać rozliczony. („Słowniki – Kursy walut do rozliczenia VAT OSS”)
 • Zaktualizowano opis pliku polec.txt. Dodano pozycję dla dokumentów rozliczających VAT OSS. („Księgowość – Import poleceń księgowania”)
 • Dodano obsługę formularzy rejestracyjnych VII-R, VII-RP oraz VIN-R dla procedur VAT OSS („Deklaracje – Zgłoszenia VAT OSS”)
 • Dodano nową opcję wyszukiwania dokumentów według procedury podatkowej. („Księgowość – Rejestr VAT – Szukaj/Filtruj”)

Wersja 5.1.129.1

Data: 9.09.2021

 • Dodano nowy rodzaj sprzedaży dla dokumentów VAT OSS „Usługa procedura unijna”. Zmieniono opisy pozostałych rodzajów sprzedaży. („Opcje – Dokumenty – Dodaj – Faktura VAT OSS”)
 • Dodano możliwość wysyłki faktur VAT OSS do programu Ala poprzez plik polec.txt („Opcje – Dokumenty – Księgowanie – Księgowanie do Ala”)