Co nowego w programach

Informacje o aktualnych wersjach Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.133.1

Data: 30.12.2021

 • Dodano możliwość oznaczenia w danych pracownika zastosowania dodatkowych ulg – PIT-0 dla seniora, PIT-0 dla 4 plus, PIT-0 na powrót, oraz oznaczenia, żeby ulga dla klasy średniej nie była odliczania. Ulgi oznaczane są w obrębie aktualnie ustawionego roku. Ulgi można zaznaczać od 2022 roku. (Opcje -> Kadry -> Strona II -> Dodatkowe ulgi)
 • Dodano możliwość wprowadzenia kwot:
  • Przychodu z roku poprzedniego dla właścicieli rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu, którzy ustalają podstawę ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przychodu z poprzedniego roku
  • Przychodu z aktualnego roku narastająco dla właścicieli rozliczających podatek dochodowy w formie ryczałtu, którzy ustalają podstawę ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przychodu narastająco z aktualnego roku
  • Dochodu z poprzedniego miesiąca do ustalenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego za aktualny miesiąc dla właścicieli rozliczających podatek dochodowy liniowo lub na skali podatkowej. Ustalenie podstawy zdrowotnego dotyczy naliczenia od lutego 2022 roku. Zmieniono sposób wyliczania podstawy ubezpieczenia społecznego dla właścicieli rozliczających podatek liniowo, w 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4,9% podstawy zdrowotnego. Składka wyliczana za styczeń 2022 dla właściciela rozliczającego podatek liniowy wyliczana jest na zasadach z 2021, czyli 9% podstawy zdrowotnego z 2021 roku.(Opcje -> Właściciele -> Nalicz płace -> Fundusze)
 • Program od stycznia 2022 będzie sprawdzał, czy w danych właściciela został wybrany sposób opodatkowania oraz czy zostały uzupełnione dane przychodu/dochodu do wyliczenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku gdy właściciel nie ma uzupełnionych powyższych danych, program nie pozwoli edytować fundusze właściciela (przy braku sposobu opodatkowania) oraz wygenerować przelewu i dokumentów rozliczeniowych do ZUS (w przypadku braku wyliczonej podstawy ubezpieczenia zdrowotnego).
 • Od list wypłacanych od stycznia 2022 składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie odliczana od podatku. Zmieniono wydruki list płac, list zleceń, rachunku do umowy zlecenia, miesięcznego zestawienia wynagrodzeń, rocznej karty wynagrodzeń. Zestawienie danych płacowych użytkownik dopasowuje wg swojego uznania. Składka zdrowotna dla umów o pracę będzie również limitowana hipotetyczną zaliczką na podatek wyliczoną na dzień 31 grudnia 2021 – niskie wynagrodzenia.
 • Dodano rozliczenie ulg dodatkowych „Ulga PIT-0 dla seniora”, „Ulga PIT-0 4 Plus”, „Ulga PIT-0 na powrót” oraz rozliczenie ulgi dla klasy średniej przy wyliczaniu płac wypłacanych od 1 stycznia 2022. Ulga dla klasy średniej jest możliwa do odliczenia dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę oraz na umowie o pracę nakładczą. Dodatkowe ulgi możliwe są do odliczenia dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, umowie o pracę nakładczą oraz na umowie zlecenie. Na zakładce „Podatki, potrącenia” dodano możliwość podglądu wyliczenia płac „Pokaż wyliczenia”. Program wydrukuje poszczególne składniki dla wybranego pracownika. Na wydruku jest również sposób wyliczenia ulgi dla klasy średniej. Dla pracowników korzystających z dodatkowych ulg dodano mechanizm obsługi przekroczenia limitu 85528. Po przekroczeniu kwoty brutto program będzie w pozycji „Przekroczenie limitu ulgi PIT-0” sumował Brutto od momentu przekroczenia i na podstawie tej pozycji rozliczał podatek. W przypadku tzw. niskiego wynagrodzenia dodano limitowanie składki zdrowotnej do hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy wyliczany wg zasad na dzień 2021-12-31.
 • Dodano nowe pozycje w oknie wyliczenia płac:
  • Przekroczenie limitu ulgi PIT-0
  • Podatek z PPK
  • Ulga dla KS
 • Dodano nowe stałe płacowe obowiązujące od 2022-01-01. Nowe wartości:
  • Minimalne wynagrodzenie 3 010,00 zł
  • Minimalna stawka godzinowa 19,70 zł
  • Podstawa składki na ubezpieczenie społeczne właścicieli 3 553,20 zł
  • Obniżona podstawa składki na ubezpieczenie społeczne właścicieli 903,00 zł
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 5 922,00 zł
  • 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 177 660,00 zł
  • Współczynnik ekwiwalentu 20,92 zł
  • Świadczenie urlopowe 1662,97 zł
  • Współczynnik do Małego ZUS 5.0000
 • Dodano nowy wymiar czasu pracy obowiązujący w 2022 roku.
 • Dodano możliwość wyboru sposobu opodatkowania, która to informacja jest niezbędna do prawidłowego wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dodano ustawienia stałych płacowych obowiązujących od 2022 w związku z wprowadzeniem „Polskiego ładu”
  • I Próg podatkowy 120 000,00 zł
  • Kwota wolna od podatku (m-c) 425,00 zł
  • Ub. zdrowotne odliczane od podatku 0%
  • Ub. zdrowotne nie odliczane od podatku 9%
  • Próg naliczania podatku dochodowego dla osób poniżej 26 r.ż 85528,00 zł
  • Próg naliczania ulg dodatkowych 85528,00 zł
  • Progi dla ulgi dla klasy średniej od 5701,00 zł do 11 141,00 zł
  • Roczny próg odliczeń ulgi dla klasy średniej 133 692,00 zł
  • Ub. zdrowotne właściciela podatek liniowy 4,9%
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kw. rok pop. 5922 zł
  • Podstawa I Próg ub. zdrowotnego właściciela na ryczałcie (60% przeciętnego wynagrodzenia)
  • Podstawa II Próg ub. zdrowotnego właściciela na ryczałcie (100% przeciętnego wynagrodzenia)
  • Podstawa III Próg ub. zdrowotnego właściciela na ryczałcie (180% przeciętnego wynagrodzenia)

Wersja 5.1.130.4

Data: 27.10.2021

 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji VIU-DO(1) do serwisu e-Deklaracje za wybrany kwartał.

Wersja 5.1.129.1

Data: 9.09.2021

 • Dodano nowy rodzaj sprzedaży dla dokumentów VAT OSS „Usługa procedura unijna”. Zmieniono opisy pozostałych rodzajów sprzedaży. („Opcje – Dokumenty – Dodaj – Faktura VAT OSS”)
 • Dodano możliwość wysyłki faktur VAT OSS do programu Ala poprzez plik polec.txt („Opcje – Dokumenty – Księgowanie – Księgowanie do Ala”)