Inwentaryzacja

Inwentaryzację sporządzamy za pomocą opcji Inwentaryzacja, znajdującej się w menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy <Ctrl+I>. Na ekranie monitora pojawi się okno ze spisem inwentaryzacji (lub puste, jeśli żadna inwentaryzacja jeszcze nie była przeprowadzona). Nową inwentaryzację dodajemy za pomocą klawisza funkcyjnego <F3> lub ikony Dodaj znajdującej się na pasku narzędziowym okna Inwentaryzacja. Można też użyć menu podręcznego (prawy przycisk myszki). Na ekranie monitora pojawi się okno:

Dane inwentaryzacji

 

Należy wpisać takie dane inwentaryzacji jak: datę spisu, opis., wybór według, której ceny ma być liczony spis (pierwszej, drugiej … itd.), określić sposób ustalania stanu spisu ( >=0 lub 0). Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem <Zapisz>. Następnie, należy otworzyć pozycje spisu inwentaryzacji, na które składać się będą wszystkie wcześniej wprowadzone kartoteki towarowe. W spisie tym można również dodać brakujące kartoteki <F3>.

Spis pozycji inwentaryzacji

 

W oknie Spis pozycji inwentaryzacji istotne są dwie kolumny:

 • Naliczono – zawiera ilość naliczoną przez program na dzień podany przy zakładaniu inwentaryzacji.
 • Spisano – zawiera rzeczywisty stan spisany (program wpisuje stan naliczony do stanu spisanego, jeżeli stan naliczony jest większy od zera lub zero – w zależności od ustawienia sposobu ustalania stanu spisanego w danych inwentaryzacji przy jej tworzeniu). Chcąc zmodyfikować stan spisany, należy użyć klawisza <F5> lub ikony Popraw z menu Pozycje (okno Spis pozycji inwentarzowych). W oknie możemy podać ilość, o jaką ma być zwiększony/zmniejszony stan spisany oraz cenę zakupu i sprzedaży, w których będzie rozliczona dana pozycja arkusza. Przy wpisywaniu zmniejszenia wpisujemy „-” przed ilością, o którą chcemy zmniejszyć stan aktualny.

Dane pozycji inwentaryzacji

Rozliczanie inwentaryzacji

Do rozliczenia – zamknięcia inwentaryzacji służy opcja <Ctrl+Z> lub ikona Zamknij inwentaryzację.

Rozliczanie inwentaryzacji

 

Po uruchomieniu tej opcji program wykona następujące czynności:

 • Doda brakujące kartoteki do arkusza (takie, które powstały po utworzeniu arkusza inwentaryzacji).
 • Naliczy na nowo stany księgowe na dzień zamknięcia inwentaryzacji.
 • Pokaże podsumowanie inwentaryzacji, w cenie zakupu i sprzedaży.
 • Uaktualni stany w spisie kartotek.
 • Rozliczy różnice inwentarzowe.

Program Ewa rozlicza inwentaryzację według rzeczywistych cen zakupu. Oznacza to, że uwzględnia każdą zmianę ceny zakupu, która miała miejsce w odniesieniu do danej kartoteki, obliczając w ten sposób rzeczywistą wartość magazynu.

Po zamknięciu inwentaryzacji nie będą możliwe modyfikacje dokumentów wystawionych przed inwentaryzacją. Zamknięta inwentaryzacja stanowi zakończenie i rozliczenie okresu np. miesiąca.

 

W oknie Inwentaryzacji za pomocą ikony Drukuj lub klawisza <F9> można wydrukować:

 • arkusze spisowe do wykonania spisu „z natury”,
 • rozliczenie inwentaryzacji do wyboru w cenie zakupu i/lub w cenie sprzedaży,
 • wydruk różnic inwentaryzacji,
 •  dowolne kolumny spisu (Wydruki definiowane).

Czy artykuł był pomocny?