JPK V7 w programie Ala - Księga Podatkowa

Znaczniki na dokumentach w rejestrze zakupu oraz sprzedaży

Księgowość – Rejestr VAT-Sprzedaż – Dodaj

W oknie edycji dokumentu na zakładce „Inne” dodano znaczniki, które są potrzebne do wygenerowania części ewidencyjnej pliku JPK.

W Rejestrze VAT-Sprzedaż

Znaczniki na dokumentach w rejestrze VAT Sprzedaż

 

W rejestrze VAT-Zakup

Znaczniki na dokumentach w rejestrze VAT Zakup

Dodatkowo w obu rejestrach wprowadzono znacznik dla „Metody podzielonej płatności”.

Nowe rodzaje rejestrów

Aby poprawnie oznaczyć zakup od rolnika oraz dokument wewnętrzny, wprowadzono do Rejestru VAT-Zakup nowe rejestry

Nowe rodzaje rejestrów

Do rejestru VAT-Sprzedaż również dodano rejestr Dokumentów wewnętrznych.

Ustawienia domyślne dla dokumentów

Ustawienia – Edycja – Dodatkowe informacje dla JPK

Ustawienia domyślne dla dokumentów

Użytkownik może zaznaczyć domyślne ustawienia dla dokumentów, które są potrzebne do wygenerowania części ewidencji JPK.

Słownik GTU

Użytkownik ma do dyspozycji słownik kodów GTU, które może zaznaczyć, przy wystawianiu dokumentu lub oznaczyć jako domyślne.

Słownik GTU

Import poleceń księgowania z Ewa, Firmino, JPK z oznaczeniami

Księgowość – Import poleceń księgowania – Odczytaj polecenia księgowania

Przy imporcie dokumentów z programu PCBiznes Ewa oraz z Firmino.pl program odczyta nowe znaczniki dla dokumentów.

Został przygotowany nowy format pliku do przesyłania poleceń księgowania „Polec.txt”, którym można zaimportować dokumenty z nowymi znacznikami.

Wprowadzanie kosztów za samochód do rejestru VAT-Zakup

Wprowadzono zmianę przy dodawaniu kosztów za samochód podlegających odliczeniu 50% VAT. Od wersji 5.1.119.1 po wprowadzeniu kwoty netto z dokumentu do rejestru VAT-Zakup i oznaczeniu dokumentu jako „Faktura za samochód podlegająca 50% odliczeniu VAT”, program w rejestrze będzie wliczał 50% kwoty netto oraz 50% kwoty brutto i w taki sposób będzie wpisywał koszt w części deklaracji pliku JPK_V-7 oraz w jego części ewidencyjnej. Do tej pory pobierana była kwota netto w całości.

Faktury do paragonu

Jeżeli na dokumencie w Rejestrze VAT-Sprzedaż oznaczymy, że dokument jako faktura do paragonu, to kwoty z tego dokumentu nie będą wliczane do części deklaracji pliku JPK_V7. Dokument ten będzie uwzględniony tylko w części ewidencyjnej tego pliku.

Księgowość – Rejestr VAT-Sprzedaż – Dodaj – Dobowe raporty fiskalne


Księgowość – Rejestr VAT-Sprzedaż – Dodaj – Dobowe raporty fiskalne

Dokumenty wprowadzone do rejestru jako Dobowe raporty fiskalne będą oznaczane w części ewidencji JPK_V7 jako ”TypDokumentu = RO”

Księgowość – Rejestr VAT-Zakup – Dodaj – Import podlegający art. 33a

Dokumenty wprowadzone do rejestru „Import podlegający art. 33a” oraz „Korekty importu podlegającego art. 33a” będą oznaczane w części ewidencji jako „DokumentZakupu = IMP”

Słowniki – Kontrahenci – Edytuj – Inne

Słowniki – Kontrahenci – Edytuj – Inne

Użytkownik w kartotece kontrahenta może oznaczyć jako „Kontrahent powiązany art. 32 ust. 2 pkt 1” . Informacja ta będzie przenoszona na dokument po wybraniu kontrahenta, a następnie do części ewidencji pliku JPK_V7.

Zamykanie miesiąca

Księgowość – Rozliczenie aktualnej firmy, VAT-7

Przy rozliczeniu miesiąca od października 2020 dostępny będzie formularz V-7, który zawiera pola z części deklaracji pliku JPK V-7. Zapisane tutaj dane będą dołączone do pliku JPK. W zależności od sposobu rozliczenia, dostępny jest formularz V-7M oraz V-7K. W przypadku rozliczenia miesiąca poprzez formularz V-7M kwoty będą wyliczane miesięcznie. Po zatwierdzeniu formularze z jego poziomu można wygenerować plik JPK-V7 (Ikona XML).

Zamykanie miesiąca

 

Zostanie utworzony plik JPK-V7M zawierający część ewidencyjną z dokumentami oraz deklarację z zatwierdzonego formularza. Zatwierdzenie formularza oznacza zatwierdzenie pouczenia dołączonego do deklaracji.

W przypadku rozliczenia kwartalnego, na formularzu V-7K kwoty będą wyliczane kwartalnie. Przy każdym zatwierdzeniu formularza należy wysłać plik JPK-V7K, który będzie zawierał tylko część ewidencyjną z dokumentami wprowadzonymi w poszczególnym rozliczeniu miesiąca. Część z deklaracją będzie dołączana na koniec kwartału lub w miesiącu zamknięcia działalności.

Zamykanie miesiąca

Zatwierdzenie formularza oznacza zatwierdzenie pouczenia dołączonego do deklaracji.

Księgowość – Jednolity plik kontrolny

Plik JPK-V7 można również wygenerować i wysłać z okna „Księgowość – Jednolity plik kontrolny”

Księgowość – Jednolity plik kontrolny

Należy wybrać typ „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – JPK-V7”. Plik może być oznaczony jako „Złożenie po raz pierwszy” lub „korekta”. Korekta nie będzie miała kolejnego numeru jak to było w przypadku JPK-VAT. Należy wybrać miesiąc za który plik ma zostać wygenerowany. Tutaj również znaczenie ma sposób rozliczenia miesięczny/kwartalny. Przy rozliczeniu miesięcznym do pliku JPK oprócz ewidencji dokumentów zostaną wpisane dane z zatwierdzonego formularza przy rozliczeniu firmy, w przypadku rozliczenia kwartalnego część z deklaracja zostanie wygenerowana na koniec kwartału.

 

Plik może być wysłany poprzez :

  • Podpis kwotą autoryzującą – dostępne w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną
  • Podpis poprzez platformę ePUAP lub inną zewnętrzną aplikację
  • Podpis za pomocą klucza elektronicznego

Wybór sposobu podpisu JPK

Czy artykuł był pomocny?