Równoważny czas pracy

Aby w programie Aga dostępna była opcja Równoważny czas pracy, należy w menu Inne -> Ustawienia -> zakładka: Ewidencja -> sekcja: Równoważny czas pracy zaznaczyć opcję Stosować równoważny czas pracy oraz określić czy funkcja ta będzie stosowana u wszystkich pracowników, czy zgodnie z ustawieniem w Kadrach, w indywidualnych kartotekach pracowników. W oknie tym również należy określić od kiedy ma być stosowany równoważny czas pracy.

Równoważny czas pracy

W programie Aga równoważny czas pracy można stosować tylko w okresie 3-miesięcznym i w kwartałach zgodnych z kwartałami roku.

Po uruchomieniu równoważnego czasu pracy, jeżeli została zaznaczona opcja Stosować równoważny czas pracy zgodnie z ustawieniami w kadrach, należy podczas edycji danych kadrowych pracownika, na Stronie V, zaznaczyć opcję Stosuj równoważny czas pracy. W danych kadrowych pracownika, należy również uzupełnić datę zatrudnienia, wymiar etatu oraz dzienny wymiar godzin do przepracowania.

Stosuj równoważny czas pracy

 

Rozliczanie równoważnego czasu pracy odbywa się poprzez edycję Ewidencji obecności pracownika. W ewidencji obecności, należy wpisywać w kolumnie Przeprac., w jakich dniach i ile faktycznie godzin przepracował pracownik w każdym miesiącu. Jeżeli np. w miesiącu styczniu pracownik wypracuje więcej dni i godzin niż miał faktycznie do przepracowania to w ewidencji obecności na zakładce Równoważny czas pracy będzie wykazane ile nadgodzin jest do rozliczenia. Jeżeli natomiast pracownik w miesiącu styczniu wypracuje mniej godzin, to w polu Czas poniżej normy będzie widniała informacja ile godzin mniej zostało przepracowanych w danym miesiącu. Ewidencję obecności należy wypełniać w każdym miesiącu.

Ewidencja obecności

 

Rozliczenie czasu pracy nastąpi w ostatnim miesiącu kwartału i jeżeli pracownik będzie miał przepracowanych więcej godzin niż było faktycznie do przepracowania w danym kwartale, wówczas system godziny te rozliczy w formie nadgodzin. System standardowo nadgodziny te ustala jako 50%, ale użytkownik programu może sam zdecydować czy tak ma pozostać, czy może część nadgodzin należy rozliczyć jako 100%. Jeżeli nadgodziny mają być rozliczane jako 100%, wówczas w ewidencji obecności pracownika na zakładce Równoważny czas pracy, należy zmienić ręcznie ilość nadgodzin 50% oraz wpisać liczbę nadgodzin 100%.

Jeżeli pracownik przepracuje mniej godzin niż w danym kwartale powinien przepracować, wówczas informacja taka będzie widniała w polu Czas poniżej normy, ale płaca podstawowa nie zostanie pomniejszona o brakującą liczbę godzin do przepracowania.

 

Rozliczenie czasu pracy można również wpisywać ręcznie, nie korzystając z ewidencji obecności. W takim przypadku, należy w ewidencji obecności danego pracownika w zakładce Równoważny czas pracy zaznaczyć opcję Wpisuj ręcznie. Przy tak zaznaczonej opcji nie wpisuje się godzin w kolumnie Przeprac. oraz Nadg.50% i 100%, tylko łączną sumę godzin przepracowanych w danym miesiącu w polu Godziny przepracowane w kolumnie W miesiącu w zakładce Równoważny czas pracy. Po wpisaniu większej liczby godzin niż do przepracowania, system „nadwyżkę” godzin rozliczy w nadgodziny 50%, natomiast w przypadku wpisania mniejszej liczby godzin – system wyliczy liczbę brakujących godzin w polu Czas poniżej normy. Jeżeli nadgodziny mają zostać rozliczone i na 50% i na 100% wówczas analogicznie do przypadku, gdy użytkownik korzysta z ewidencji obecności, należy zmienić ręcznie ilość godzin w polu Ilość nadg.50% oraz w pole Ilość nadg.100% wpisać odpowiednią ilość godzin. Takie rozliczanie należy wprowadzać w każdym miesiącu, a na koniec każdego kwartału system rozliczy nadgodziny.

Czy artykuł był pomocny?