Przeprowadzenie inwentaryzacji

Inwentaryzację sporządzamy za pomocą opcji Inwentaryzacja, znajdującej się w menu Opcje lub poprzez użycie kombinacji klawiszy <Ctrl+I>. Na ekranie monitora pojawi się okno ze spisem inwentaryzacji (lub puste, jeśli żadna inwentaryzacja jeszcze nie była przeprowadzona).

Przeprowadzenie inwentaryzacji

 

Nową inwentaryzację dodajemy za pomocą klawisza funkcyjnego <F3> lub ikony Dodaj. Na ekranie monitora pojawi się okno Dane inwentaryzacji. Należy uzupełnić takie dane inwentaryzacji jak: datę spisu, opis, wybrać według której ceny ma być liczony spis (pierwszej, drugiej itd.), określić sposób ustalania stanu spisanego (>=0 lub 0). Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem <Zapisz>.

Dodanie nowej inwentaryzacji

 

Następnie, należy otworzyć pozycje spisu inwentaryzacji, na które powinny się składać wszystkie wcześniej wprowadzone kartoteki towarowe. W spisie tym można również dodać brakujące kartoteki (za pomocą klawisza <F3>).

Spis inwentaryzacji

W oknie Spis pozycji inwentaryzacji podstawowe znaczenie mają dwie kolumny:

 • Naliczono – zawiera ilość naliczoną przez program na dzień podany przy zakładaniu inwentaryzacji.
 • Spisano – zawiera rzeczywisty stan spisany (program wpisuje stan naliczony do stanu spisanego, jeżeli stan naliczony jest większy od zera lub zero – w zależności od ustawienia sposobu ustalania stanu spisanego w danych inwentaryzacji przy jej tworzeniu). Chcąc zmodyfikować stan spisany, należy użyć klawisza <F5> lub ikony Popraw z menu Pozycje (okno Spis pozycji inwentaryzacji). W oknie możemy podać ilość o jaką ma być zwiększony/zmniejszony stan spisany oraz cenę zakupu i sprzedaży, w których będzie rozliczona dana pozycja arkusza. Przy wpisywaniu zmniejszenia wpisujemy znak „-” przed ilością, o którą chcemy zmniejszyć stan aktualny.

Po dodaniu pozycji inwentaryzacji, należy ją rozliczyć i zamknąć za pomocą kombinacji klawiszy <Ctrl+Z> lub ikony kłódki. Uruchomienie tej opcji spowoduje, że program zapyta czy na pewno zamknąć inwentaryzację. Po kliknięciu na przycisk <Tak> program wykona następujące czynności:

 • Doda brakujące kartoteki do arkusza (takie, które powstały po utworzeniu arkusza inwentaryzacji).
 • Naliczy na nowo stany księgowe na dzień zamknięcia inwentaryzacji.
 • Pokaże podsumowanie inwentaryzacji – w cenie zakupu i sprzedaży.
 • Uaktualni stany w spisie kartotek.
 • Rozliczy różnice inwentarzowe.

Program Ewa rozlicza inwentaryzację według rzeczywistych cen zakupu. Oznacza to, że uwzględnia każdą zmianę ceny zakupu, która miała miejsce w odniesieniu do danej kartoteki obliczając w ten sposób rzeczywistą wartość magazynu.

Po zamknięciu inwentaryzacji nie będą możliwe modyfikacje dokumentów wystawionych przed inwentaryzacją. Zamknięta inwentaryzacja stanowi zakończenie i rozliczenie okresu np. miesiąca.

Dodatkowo w oknie Spis pozycji inwentaryzacji, za pomocą ikony Drukuj lub klawisza <F9> użytkownik może wydrukować:

 • arkusze spisowe – do wykonania spisu „z natury”,
 • rozliczenie inwentaryzacji do wyboru w cenie zakupu i/lub w cenie sprzedaży,
 • wydruk różnic inwentaryzacji,
 • dowolne kolumny spisu (Wydruki definiowane).

Czy artykuł był pomocny?