Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.93.1

Data: 3.09.2018

 • Dodano możliwość wydruku rejestru dla korekt podatku VAT (Księgowość -> Rejestr VAT zakupów -> Drukuj -> Rejestr VAT)
 • Zaktualizowano schemat XML do wysłania deklaracji VAT-7(k) w wersji 18(12)
 • Wprowadzono zmiany dostosowujące program do odczytu nowych licencji i nowego cennika Streamsoft PCBiznes

Wersja 5.1.92.2

Data: 9.08.2018

 • Wprowadzono nowe wersje wydruków deklaracji VAT-9M (wersja 8) i VAT-8 (wersja 9)

Wersja 5.1.92.1

Data: 3.08.2018

 • Wprowadzono nowe wersje wydruków deklaracji VAT-7 (wersja 18) i VAT7(K) (wersja 12)
 • Zaktualizowano wzór formularza CEIDG-1

Wersja 5.1.90.1

Data: 19.06.2018

 • Umożliwiono grupową wysyłkę plików JPK.
  Na zakładce "Ustawienia -> Jednolity plik kontrolny" użytkownik może zaznaczyć opcję grupowej wysyłki plików JPK. Przy zamykaniu miesiąca program zapyta czy wygenerować plik JPK - jeżeli użytkownik włączył opcję automatycznego generowania plików JPK przy zamknięciu miesiąca., lub użytkownik w oknie zamykania miesiąca będzie mógł ręcznie wywołać przygotowanie pliku JPK do wysyłki. Następnie, w oknie Grupowej wysyłki pliku JPK, użytkownik będzie mógł zaznaczyć, które pliki chce wysyłać. Przy wysyłce program może zapamiętać kod PIN dla wszystkich wysyłanych plików ("Ustawienia->Jednolity plik kontrolny-> Przy grupowej wysyłce JPK używaj wewnętrznej obsługi podpisu) lub wprowadzać PIN dla każdego pliku osobno. Po wysyłce użytkownik ma możliwość pobrania UPO dla każdej deklaracji o statusie "Pobierz UPO". Administrator może przydzielić uprawnienia do przeglądania oraz do wysyłki grupowej plików JPK. Zestawienie statusu rozliczenia firm będzie uwzględniało grupową wysyłkę plików JPK.

Wersja 5.1.89.1

Data: 15.05.2018

 • Wprowadzono możliwość rejestracji udostępnień danych wrażliwych kontrahentów. Użytkownik może wpisać komu, kiedy, czyje i jakie dane zostały udostępnione. Dodano również możliwość nadawania praw użytkownikom na przeglądanie i modyfikację opisanego rejestru.
  (Księgowość>RODO>Rejestr udostępnień danych osobowych)
 • Wprowadzono możliwość rejestracji sposobu pozyskania danych kontrahenta. Użytkownik może w danych kontrahenta zaznaczyć kiedy i przy pomocy jakiego formularza uzyskano jego dane.
  (Słowniki -> Kontrahenci -> Edycja -> Źródło pozyskania danych wrażliwych)
 • Wprowadzono możliwość anonimizacji danych osobowych kontrahentów oraz użytkowników. Na anonimizację danych osobowych możliwe jest nadanie uprawnień. Dane zostają zakodowane bez możliwości ich odzyskania.
  (Księgowość -> RODO -> Anonimizacja danych osobowych)
 • Dodano możliwość prowadzenia rejestru naruszeń przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze naruszeń przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji.
  (Księgowość -> RODO -> Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia rejestru upoważnień przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze upoważnień przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji.
  (Księgowość -> RODO -> Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych)
 • Wprowadzono rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze czynności przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji.
  (Księgowość -> RODO -> Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych)

Wersja 5.1.87.2

Data: 26.03.2018

 • Umożliwiono zarządzanie hasłami użytkowników. Użytkownik może określić czy wymagane jest zabezpieczenie haseł proste czy złożone. Jeżeli zostanie wybrana opcja złożona, to program będzie wymagał, aby hasło miało co najmniej 8 znaków, w tym małą i wielką literę oraz cyfrę lub znak specjalny. Program przy logowaniu będzie uwzględniał małe i wielkie litery hasła. Możliwe jest również wymuszenie zmiany hasła i określenie co ile dni. (Ustawienia -> Ogólne -> Reguły haseł). 
 •  Wprowadzono możliwość nadawania praw użytkownikom na wgląd w dane kontrahenta.

Wersja 5.1.86.5

Data: 21.02.2018

 • Przy księgowaniu dokumentów zaimportowanych do programu, dodano ustawienie „Dokumenty sprzedaży księguj tylko do Rejestru VAT„. Jeżeli użytkownik zaznaczy tę opcję, to program doda dokumenty sprzedaży tylko do rejestru sprzedaży. Po zakończeniu księgowania program zapyta, czy dodać sumę netto zaksięgowanych dokumentów jako jeden wpis do Księgi.
  („Księgowość -> Import poleceń księgowania -> Zaksięguj” )

 

 • Przy obliczaniu korekty podatku naliczonego, wynikającego ze sprzedaży mieszanej, program będzie pytał użytkownika, czy dodać do rejestru VAT pozycję „Korekta podatku VAT”, aby poprawnie ująć pozycję 47 i 48 deklaracji VAT-7 w pliku JPK.
  („Księgowość -> Rozliczenie firmy, VAT-7”)

Wersja 5.1.86.4

Data: 19.02.2018

 • Zaktualizowane klasyfikację środków trwałych.
 • Jeżeli użytkownik wybierze rejestr Faktury VAT oraz zaznaczy, że jest to sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu podlegająca art. 100, to program będzie wymagał uzupełnienia nazwy usługi. (Księgowość -> Rejestr VAT Sprzedaż -> Faktury VAT)

Wersja 5.1.86.2

Data: 8.02.2018

 • Jeżeli na dokumencie pole "Nip kontrahenta" nie zostało uzupełnione , albo użytkownik wpisał zero, to przy generowaniu pliku JPK_VAT(3) program uzupełni pole "NrKontrahenta" słowem "Brak".

Wersja 5.1.86.1

Data: 6.02.2018

 • Dodano możliwość wysyłki pliku JPK podpisanego Profilem Zaufanym.
  (Księgowość -> Jednolity plik kontrolny -> Wyślij)
 • Dodano stawkę VAT umożliwiającą wprowadzenie w rejestrze "Faktur VAT" oraz "Zakupie środków trwałych" zakup odwrotnie opodatkowany. Podatek VAT naliczony oraz podatek VAT należny z pozycji odwrotnie opodatkowanej zostanie wyliczony zgodnie z domyślną stawką wybraną przez użytkownika (Ustawienia -> Edycja -> Domyślna stawka VAT dla zakupu o.o).