Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.149.1

Data: 2.05.2023

 • Dodano okno umożliwiające uzupełnianie zapłaconej składki zdrowotnej w danym roku składkowym. Podczas pierwszego uruchomienia okna, wartości składki zapłaconej są wypełniane wartościami należnej składki.
 • Dodano generowanie części " XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne" do DRA obowiązującego od kwietnia 2023 r.
 • W oknie składek ZUS przy rozliczaniu miesiąca właściciela dodano wywołanie zestawienia wyliczenia składek zdrowotnych dla aktualnego właściciela. Na zestawieniu został określony "rok składkowy" i będzie ono generowane w obrębie tego roku. Dla właściciela będącego na ryczałcie zestawienie będzie generowane dla miesięcy styczeń - grudzień. Dla pozostałego rodzaju opodatkowania zestawienie będzie generowane dla miesięcy luty-styczeń.
 • W oknie rozliczenia składek ZUS dodano zakładkę z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. Zakładka widoczna jest przy rozliczaniu kwietnia, zaczynając od kwietnia 2023. Rodzaj opodatkowania na rozliczeniu rocznym zależy od rodzaju opodatkowania, który obowiązywał w roku składkowym, który jest rozliczany, a nie aktualna forma opodatkowania. Na rozliczeniu rocznym program wyliczy podstawę roczną, składkę roczną oraz po pobraniu danych opłaconych składek zdrowotnych w ciągu roku, program wyliczy dopłatę lub należny zwrot. Dla rocznej podstawy, a więc również dla składki zdrowotnej, również obowiązuje minimalna podstawa składki rocznej (składka roczna)
 • Na wydruku zestawienia dodano roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Rozliczenie będzie drukowane, jeżeli zostało zatwierdzone.
 • Przy drukowaniu zestawienia za miesiąc kwiecień dodano możliwość wydrukowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Rozliczenie będzie drukowane, jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Drukuj roczne rozliczenie składki zdrowotnej" oraz zostanie ono zatwierdzone w oknie ZUS.

Wersja 5.1.147.2

Data: 9.03.2023

 • Wprowadzono pobieranie kursów walut korzystając z Web API udostępnianym przez NBP. Poprzedni sposób pobierania kursów walut został wycofany.

Wersja 5.1.147.1

Data: 1.03.2023

 • Dla firmy, która w roku 2022 wpisuje dokumenty do ryczałtu oraz KPIR odblokowano możliwość przenumerowania pozycji w księdze.

Wersja 5.1.146.8

Data: 28.02.2023

 • Dla dokumentów VAT OSS zaktualizowano stawki VAT dla kraju Luksemburg. Obniżenie stawek VAT będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023. aktualnie obowiązującymi składkami są - 16% stawka podstawowa, 13% stawka obniżona oraz 7% stawka obniżona

Wersja 5.1.146.7

Data: 23.02.2023

 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela rozliczającego w 2022 podatek zryczałtowany na deklaracji PIT-36 (30). Jeżeli w ustawieniach danych firm właściciela oznaczona jest opcja prowadzenia w 2022 ewidencji sprzedaży oraz KPIR, to przy wejściu w PIT-36 program pobierze na deklaracje PIT-36 dane z przygotowanej za 2022 książki przychodów i rozchodów. PIT-36 można również wywołać z okna rozliczenia właściciela na ryczałcie po zaznaczeniu w tym oknie znacznika rozliczenia roku na PIT-36. Do deklaracji PIT-36 program pobierze należne oraz zapłacone zaliczki wyliczone dla rozliczenia na ryczałcie. Przy wejściu w deklarację PIT-36 program zapyta o dodatkowe sumę przychodów i kosztów z najmu prywatnego oraz o zapłacone składki na fundusz pracy, które mają być zaliczone w koszty podatnika na deklaracji. Jeżeli użytkownik zatwierdzi już deklarację PIT-28 za rok 2022, to nie będzie miał możliwości zatwierdzenia deklaracji PIT-36 za 2022. Analogicznie po zatwierdzeniu deklaracji PIT-36.
 • Dla właściciela rozliczającego rok 2022 podatkiem liniowym dodano możliwość rozliczenia się na deklaracji PIT-36 (30). Przy wczytywaniu danych program pomniejszy koszty firmy o składki zdrowotne wpisane w koszty w księdze przychodów i rozchodów - wpisy z oznaczeniem, że jest to składka zdrowotna. Przy wejściu w rozliczenie roczne program pokaże możliwy wybór deklaracji, a przy zatwierdzonym formularzu zapamięta wybór. Jeżeli użytkownik zatwierdzi deklarację PIT-36 dla właściciela, to nie będzie miał już możliwości zatwierdzenia deklaracji na PIT-36L. Analogicznie dla deklaracji PIT-36L. Na deklaracji PIT-36L w "Dane - Pokaż przybliżone rozliczenie 2022 na skali podatkowej" dodano porównanie wyliczonego podatku wg skali podatkowej oraz wg podatku liniowego.

Wersja 5.1.146.5

Data: 17.02.2023

 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela rozliczającego rok 2022 podatkiem liniowym na deklaracji PIT-36L(19). Deklarację można wysłać do serwisu e-Deklaracje.
 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela rozliczającego rok 2022 skalą podatkową na deklaracji PIT-36(30). Deklarację można wysłać do serwisu e-Deklaracje.

Wersja 5.1.145.7

Data: 27.01.2023

 • Zaktualizowano składki na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli rozliczających podatek na skali oraz podatkiem liniowym. Minimalna podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2023 wynosi 3010 zł - minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2022r. Minimalna podstawa od lutego 2023 do stycznia 2024 będzie wynosić 3490 zł i nie będzie się zmieniać wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od lipca 2023.

Wersja 5.1.145.6

Data: 25.01.2023

 • Na zestawieniu zbiorczego podsumowania ryczałtu dla właściciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą dodano kolumny "Odliczona składka społeczna" oraz "Odliczona składka zdrowotna".

Wersja 5.1.145.5

Data: 23.01.2023

 • Dla dokumentów wystawionych od 1 stycznia 2023 dodano sprawdzenie poprawności stawki faktury za samochód, która powinna wynosić 23%, z komunikatem, który umożliwia przeliczenie po tej stawce. ("Księgowość - Księga przychodów i rozchodów - Dodaj", "Księgowość - Rejestry VAT zakupów - Dodaj")
 • Zaktualizowano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2022, które wyniosło 6965,94zł. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela rozliczającego podatek zryczałtowany w 2023 będzie wynosić: dla przychodu do 60 tyś. - 4179,56 zł, dla przychodu pomiędzy 60 a 300 tyś - 6965,94zł, a po przekroczeniu przychodu 300 tyś. - 12538,69. Składka zdrowotna dla ryczałtowca będzie wynosić odpowiednio: 376,16zł, 626,93zł, 1128,48zł.

Wersja 5.1.145.4

Data: 18.01.2023

 • Zmieniono sposób wyświetlania składki na fundusz w pracy w rozliczeniu właściciela. Od stycznia 2023 zapłacona składka nie będzie wliczona w koszty, ale będzie osobną pozycją odliczoną od dochodu. (Księgowość -> Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy, PIT-5(L))