Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.136.1

Data: 14.04.2022

 • Na wydruku zestawienia rozliczenia właściciela PIT-5(L) zmieniono etykiety kwoty składki społecznej oraz dochodu dla wyliczenia podstawy zdrowotnego na kolejny miesiąc. Przy zaznaczonej opcji "Drukuj dochód do wyliczenia podstawy zdrowotnego na przyszły miesiąc" program będzie pokazywał dochód narastająco, pomniejszony o dochody z poprzednich miesięcy oraz składkę społeczną, która jest możliwa do odliczenia, uwzględniając dotychczas odliczoną kwotę społeczną. (Księgowość -> Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy)
 • Dodano import poleceń księgowania z pliku JPK FA(4) z obsługą dokumentów VAT OSS (Księgowość -> Import poleceń księgowania -> Odczytaj polecenia księgowania -> Import z pliku JPK).
 • W oknie danych właściciela dodano pole "Dowód osobisty". W przypadku jego wypełnienia zostanie ono umieszczone na deklaracji DRA właściciela. (Inne -> Ustawienia -> Właściciele -> Popraw)

Wersja 5.1.135.6

Data: 29.03.2022

 • Dodano obsługę nowego schematu JPK EWP(3)
 • W oknie edycji operacji dodano pole "Rodzaj operacji" w celu oznaczenia, czy dotyczy ona likwidacji środka trwałego, czy też jego zbycia. Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem nowej struktury JPK_EWP(3).

Wersja 5.1.135.5

Data: 23.03.2022

 • Na wydruku zestawienia rozliczenia właściciela do właściciela rozliczającego się na zasadach ogólnych (podatek liniowo, skala podatkowa) dodano znacznik czy drukować informację o wyliczonych składkach ZUS oraz znacznik, czy drukować dochody do wyliczenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego na przyszły miesiąc. Dla właściciela rozliczającego się ryczałtem dodano znacznik czy drukować informację o wyliczonych składkach ZUS. (Księgowość -> Rozliczenie właściciela aktualnej firmy, PIT)
 • Zmieniono sposób wyliczenia podstawy ubezpieczenia właściciela (Księgowość -> Rozliczenie właściciela aktualnej firmy -> ZUS)
 • Dodano możliwość utworzenia deklaracji DSF-1 na rok 2022

Wersja 5.1.135.4

Data: 15.03.2022

 • W danych właściciela dodano pole "Regon". Jeżeli pole będzie uzupełnione regon zostanie wpisany do DRA
 • W danych właściciela dodano pozycję "Nazwa skrócona do Płatnika", która będzie uwzględniana przy generowaniu DRA właściciela

Wersja 5.1.135.3

Data: 09.03.2022

 • Dodano usuwanie kresek rozdzielających z numeru NIP eksportowanego w deklaracji DRA.

Wersja 5.1.134.4

Data: 21.02.2022

 • Dodano obsługę deklaracji PIT-36 wersja 29 za 2021
 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela na deklaracji PIT-36(L) za 2021
 • W oknie "Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne" dodano przycisk "Przygotuj DRA" umożliwiający wygenerowanie deklaracji ZUS DRA dla właściciela ("Księgowość - Rozliczenia właścicieli - ZUS")

Wersja 5.1.134.3

Data: 10.02.2022

 • Zmieniono sprawdzenie warunku dla rozliczenia najmu na Księdze w 2022.

Wersja 5.1.134.1

Data: 2.02.2022

 •  Umożliwiono wygenerowanie deklaracji PIT-28 w wersji 24 do rozliczenia właściciela na ryczałcie za 2021r.

Wersja 5.1.133.3

Data: 24.01.2022

 • Zaktualizowano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 r. wpływającego na wysokość podstawy składki zdrowotnej właściciela, wyniosło ono 6221,04 zł oraz podstawę składki zdrowotnej właściciela rozliczającego się podatkiem liniowym oraz na skali podatkowej na styczeń 2022, która wynosi 4665,78 zł.
 • Dodano obsługę korekt podatku VAT OSS pobieranych na podstawie prowadzonego rejestru VAT OSS.
 • Zaktualizowano dane przesyłane do Firmino.pl, dodano wysyłkę takich informacji jak:
  • podstawa składek społecznych
  • składkę społeczną
  • podstawę składek zdrowotnych
  • składkę zdrowotną
  • nowe stawki ryczałtu (dla firm prowadzącą ewidencję przychodów)
 • Dodano możliwość wyłączenia domyślnych kodów GTU dla dokumentów wewnętrznych ( "Ustawienia - Edycja - Określ rodzaje dokumentów bez grup VAT"):
  • Dokumenty wewnętrzne do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • Dokumenty wewnętrzne do importu usług
  • Dokumenty wewnętrzne do wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych
  • Dokumenty wewnętrzne importu podlegającego art. 33a
  • Dokument wewnętrzny
  • Dokumenty wewnętrzne do zakupu odwrotnie opodatkowanego

Wersja 5.1.133.1

Data: 19.01.2022

 • Dodano nową wersję schematu JPK-V7 (2) obowiązującą od rozliczenia za styczeń 2022 lub za pierwszy kwartał 2022
 • Dodano obsługę nowych stawek ryczałtu 14% i 12%. Zaktualizowano widok ewidencji oraz jej wydruk, a także okno edycji ryczałtu do obsługi nowych stawek.
 • Poprawiono również wydruki: "Zestawienia - Zbiorcze podsumowanie ryczałtu", „Zestawienia - Miesięczne rozliczenie właścicieli, "Zestawienia - Miesięczne rozliczenie firmy"
 • Dodano nowe ustawienia dla właściciela. Na zakładce "Ustawienia" w oknie edycji dodano znacznik "Naliczaj ulgę dla klasy średniej" oraz wybór ulgi dodatkowej stosowanej w aktualnym roku podatkowym. Obie ulgi są stosowane w zakresie aktualnego roku. Dodatkowe ulgi można oznaczyć do stosowania w konkretnych miesiącach roku. W oknie ustawień dodatkowych ZUS dodano nowe znaczniki. Właściciel, który rozlicza się ryczałtem może mieć składkę rozliczaną na podstawie przychodu z roku poprzedniego ("Podstawa zdrowotnego wyliczona z przychodu z roku poprzedniego"). Dla nowego właściciela dodano możliwość wprowadzenia danych archiwalnych, czyli ustawienia od którego miesiąca naliczać podstawę wyliczoną w tym oknie edycyjnym ("Dane nieprowadzone w programie")
 • W oknie rozliczenia właściciela od 2022 roku program nie będzie pokazywał pola odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
 • W oknie rozliczenia właściciela dodano okno z wyliczeniem składek ZUS do zapłaty - składki społecznej oraz składki zdrowotnej. Wyliczona składka społeczna, jeżeli będzie zaznaczona opcja w ustawieniach, żeby program podpowiadał składki, będzie podpowiadana jako składka do odliczenia od przychodu/dochodu. Składka zdrowotna jest wyliczana w zależności od rodzaju opodatkowania właściciela.
  • Dla właściciela na skali podatkowej składka zdrowotna wyliczana jest jako 9% dochodu pomniejszonego o zapłacone składki społeczne. Jeżeli tak wyliczona składka nie przekracza 9% minimalnego wynagrodzenia, wtedy składka zdrowotna wynosi 270,90 zł.
  • Dla właściciela rozliczającego podatek liniowo składka zdrowotna wyliczana jest jako 4,9% dochodu pomniejszonego o zapłacone składki społeczne. Jeżeli tak wyliczona składka nie przekracza 9% minimalnego wynagrodzenia, wtedy składka zdrowotna wynosi 270,90 zł.
  • Podstawa składki zdrowotnej dla właściciela rozliczającego się ryczałtem zależy od ustawienia (Ustawienia - Właściciele - Popraw - Ustawienia dodatkowe - ZUS - Podstawa zdrowotnego wyliczona z przychodu z roku poprzedniego). Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję, program zsumuje przychód i składki społeczne z poprzedniego roku, jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, program będzie sumował przychód oraz składki społeczne od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który wyliczana jest składka. Tak wyliczone kwoty porównywane są z limitami.
   • jeżeli kwota jest mniejsza niż 60 tyś, podstawa na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3553,20 zł
   • jeżeli kwota jest mniejsza niż 300 tyś, ale większa niż 60 tyś, podstawa wynosi 5922,00zł.
   • jeżeli kwota jest większa niż 300 tyś, podstawa wynosi 10659,60 zł. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy. W styczniu 2022 podstawa społeczna jest taka sama jak obowiązywała w roku 2021 - 4242,38zł.
 • Dla właścicieli rozliczających się wg skali podatkowej, liniowo oraz ryczałtem dodano zastosowanie dodatkowych ulg (Ulga PIT- 0 Senior, Ulga PIT-0 na powrót, Ulga PIT-0 4 Plus) przy wyliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Dla właściciela rozliczającego się wg skali podatkowej dodano odliczenie ulgi dla klasy średniej od dochodu. W oknie rozliczenia właściciela przy wyliczonej kwocie ulgi dla klasy średniej użytkownik może podejrzeć sposób jej wyliczenia. Na wydruku rozliczenia właścicieli oraz na miesięcznym zestawieniu rozliczenia właścicieli dodano nowe pola do przedstawienia kwot podstawy podatku przy zastosowaniu ulg. Księgowość - Rozliczenie właścicieli aktualnej firmy, PIT
 • Dodano zestawienie dokumentów wchodzących do deklaracji VIU-DO za aktualny kwartał. Zestawienie jest przygotowane w walucie "EUR". Dla dokumentów wystawionych w innej walucie niż "EUR" program będzie przeliczał kwoty wg kursu wprowadzonego w słowniku za wybrany kwartał (Słowniki - Kursy walut do rozliczenia VAT OSS). Na wydruku zestawienia program sumuje i grupuje dane wg rodzaju dostaw, stawki VAT oraz korekty deklaracji. Księgowość - Ewidencja dokumentów VAT OSS - Drukuj - Zestawienie dokumentów do deklaracji VIU-DO
 • W zakładce "Ustawienia" dodano ustawienia rozliczania podatku na rok 2022
 • Jeżeli właściciela na skali podatkowej ma w dodatkowych przychodach firmę, która rozlicza tylko najem, to przy zamykaniu miesiąca stycznia 2022, pojawi się komunikat informujący o konieczności rozliczania najmu w formie ryczałtu. ("Deklaracje - PIT 5(L)")
 • Dodano nowe stałe obowiązujące od 2022-01-01 przy wyliczaniu podatku dochodowego. Nowe wartości:
  • Pierwszy próg podatkowy 120 0000,00 zł
  • Kwota wolna od podatku 5 100,00 zł
  • Kwota podatku 1 progu - kwota wolna 15 300,00
 • W oknie Księgowość -> Rejestr VAT Sprzedaży -> Dodaj, Na zakładce Inne dodano obsługę znaczników:
  • WSTO_EE - Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
  • IED - Dostawa towarów za pomocą interfejsu elektronicznego
 • W oknie edycji dokumentów dodano pole Termin płatności dla Wyksięgowania z przychodów oraz pole Data zapłaty dla Ponownego zaksięgowania. ("Księgowość - Rejestr VAT Sprzedaży - Dodaj")
 • Import poleceń księgowania
  • Dodano obsługę znaczników WSTO_EE oraz IED przy imporcie poleceń z pliku tekstowego lub JPK-V7
  • Dodano obsługę nowych stawek ryczałtu przy imporcie poleceń
 • Dla firm osiągających przychody wyłącznie z najmu (zaznaczona opcja - "Firma prowadzi tylko najem" w oknie edycji danych firmy "Inne - Ustawienia - Dane firmy - zmień dane firmy") i rozliczających się na księdze dodano kontrolę i możliwość automatycznej zmiany sposobu ewidencji takich przychodów w formie ryczałtu w roku podatkowym 2022.
  • Informacja o konieczności zmiany sposobu rozliczania najmu w roku 2022 pojawia się gdy w księdze na rok 2022 nie zarejestrowano jeszcze żadnego zapisu
  • W przypadku akceptacji zmiany sposobu rozliczania najmu w roku 2022 zmiany zapisywane są w ustawieniach
 • Dodano obsługę dwóch nowych rodzajów dokumentów dla VAT OSS:
  • Korekta podatku (usługi)
  • Korekta podatku (dostawy)