Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.99.2

Data: 21.03.2019

 • Wprowadzono możliwość podpisu plików JPK_VAT podpisem uproszczonym autoryzowanym kwotą przychodu.
 • Dodano możliwość pobrania ustawień domyślnych podstawy składek ZUS.
 • W oknie rozliczenia właściciela dodano nowe okno zaliczki. Okno zaliczek pozwala na wprowadzenie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, zaliczki wprowadzone w oknie zaliczek zostaną podpowiedziane na rocznych formularzach rozliczeniowych PIT-36/L.
 • W oknie ustawień właściciela dodano nowa opcję „Podatek uproszczony”, opcja ta podpowiada indywidualną kwotę zaliczki na podatek dochodowy w oknie rozliczenia właściciela firmy PIT-5.

Wersja 5.1.99.1

Data: 12.03.2019

 • Zmieniono ilość dni po terminie płatności dokumentu, po których należy wyksięgować dokument. Od 2019 roku należy wyksięgować dokument po 90 dniach po terminie płatności.
 • Zmieniono plik „polec.txt”, zmiana umożliwia import pola „Procent odliczenia” dla faktur za samochód podlegających niepełnemu odliczeniu.

Wersja 5.1.98.4

Data: 22.02.2019

 • Wprowadzono opcję podpowiadania zapłaconych składek ZUS w oknie rozliczenia właściciela. W oknie edycji danych właściciela dodano zakładkę „Ustawienia ZUS”, w której można określić na jakich zasadach naliczane są składki ZUS właściciela.
 • Na pasku przycisków okna jednolitego pliku kontrolnego, dodano przycisk Pobierz UPO.

Wersja 5.1.98.3

Data: 12.02.2019

 • Umożliwiono rozliczenie firmy na deklaracji VAT-7 w wersji 19 oraz VAT-7k w wersji 13

Wersja 5.1.98.1

Data: 1.02.2019

 • Wprowadzono rozliczenie kosztów związanych z samochodem w firmie.
  • W słowniku zdarzeń gospodarczych (Słowniki -> Zdarzenia gospodarcze -> Popraw), po wybraniu kolumny 13 – pozostałe wydatki, umożliwiono wybór rodzaju kosztów, zadeklarowanie procentu zaliczenia w koszty oraz wybór samochodu ze słownika samochodów.
  • W oknie edycji słownika samochodów (Słowniki -> Spis samochodów -> Popraw -> Ustawienia rozliczenia kosztów) użytkownik ma możliwość wpisania wartości samochodu, a program wyliczy możliwy procent odliczenia kosztów.
  • W słowniku środków trwałych (Księgowość -> Środki trwałe -> Popraw -> Ustaw proc. koszt. amort), program wyliczy możliwy do odliczenia procent amortyzacji. Program po wyliczeniu amortyzacji uwzględni w Księdze pomniejszony koszt o wyliczony procent.

Wersja 5.1.97.4

Data: 8.01.2019

 • Program będzie sumował zapłacony podatek, o którym mowa w art. 30 (poz. 263 i 315) oraz zapłacone zaliczki (poz. 270 i 322)

Wersja 5.1.97.3

Data: 7.01.2019

 • Dodano możliwość wygenerowania druku przelewu do urzędu skarbowego do deklaracji PIT36 oraz PIT36L.
 • Umożliwiono wydruk danych podatnika na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję Drukuj dane podatnika na UPO, to na wydrukach UPO program będzie drukował dane identyfikacyjne z XML.

Wersja 5.1.97.2

Data: 3.01.2019

 • Zaktualizowano stawki ryczałtu na 2019 rok.

Wersja 5.1.97.1

Data: 31.12.2018

 • Umożliwiono rozliczenie właściciela na deklaracjach PIT-28/PIT-28S (21), PIT-36/PIT-36S (36) oraz PIT-36L/PIT-36LS (15) za rok 2018 oraz wysłanie deklaracji do serwisu e-Deklaracje.

Wersja 5.1.96.1

Data: 7.12.2018

 • W oknie Ustawienia -> Edycja, dodano opcję „Pamiętaj rodzaj ostatniego dokumentu”. Umożliwia ona zapamiętanie rodzaj ostatniego dokumentu wprowadzanego do Rejestru VAT i podpowiada go przy wprowadzaniu kolejnych dokumentów.
 • Na wydrukach dotyczących Środków Trwałych i Wyposażenia, program będzie podpowiadał właściciela firmy jako osobę odpowiedzialną materialnie.