Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.126.1

Data: 14.06.2021

 • Dodano możliwość jednoczesnego zapisu dokumentu do KPiR oraz Rejestru VAT przy zaznaczonej opcji "Wyksięgowanie/ponowne zaksięgowanie kosztów" ("Księgowość - Księga przychodów i rozchodów - Dodaj (F3)")

Wersja 5.1.125.3

Data: 20.05.2021

 • W okienku edycji parametrów generowanego pliku JPK dla JPK_EWP oraz JPK_KPIR dodano możliwość ustawienia dowolnego zakresu dat w obrębie jednego roku dla tworzonego pliku JPK. ("Księgowość - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Dodaj")

Wersja 5.1.124.3

Data: 28.04.2021

 • Dodano mechanizm dopisywania korekty JPK, w przypadku zarejestrowania w systemie wcześniejszej korekty JPK, która nie została wysłana zamiast tworzyć nową konfigurację system nadpisuje istniejącą. ("Księgowość - Rozlicz firmę - Generuj plik JPK")
 • Dodano nową funkcjonalność polegającą na możliwości rozliczenia składek ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych dla osób współpracujących. ("Ustawienia - Właściciele - Edytuj - Ustawienia dodatkowe - ZUS")
 • Dodano dodatkowe pola do wyświetlenia w widoku poleceń księgowania. ("Księgowość - Import poleceń księgowania - Ustaw kolumny do wyświetlenia")

Wersja 5.1.124.2

Data: 23.04.2021

 • Dodano nową opcję uprawnień dla użytkowników "Administracja użytkownikami" po jej załączeniu przez administratora wybrany użytkownik dostaje możliwość dopisywania i aktualizacji danych użytkowników. ("Ustawienia - Użytkownicy")
 • Dodano nową funkcjonalność polegającą na możliwości ustawienia stawki procentowej ubezpieczenia wypadkowego. Poprawiono sposób wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. ("Ustawienia - Właściciele - Edytuj - Ustawienia dodatkowe - ZUS")
 • Dodano zliczanie zapłaconych zaliczek na poczet podatku w polu 383. ("PIT 36(L)")

Wersja 5.1.124.1

Data: 14.04.2021

 • Dodano obsługę dopisywania dokumentów VAT MARŻA do rejestrów VAT oraz Księgi podatkowej/Ryczałtu na podstawie zaimportowanych z plików JPK V7M i JPK V7K poleceń księgowania. ("Import poleceń księgowania - Zaksięguj polecenia księgowania")
 • Dodano możliwość zapisania dokumentu wewnętrznego bez numeru NIP kontrahenta. ("VAT zakupy - Dodaj" "VAT sprzedaż - Dodaj")
 • Dodano opcję umożliwiającą pomijanie domyślnych kodów GTU dla wybranych rodzajów dokumentów za pomocą przycisku "Określ rodzaje dokumentów bez kodów grup GTU". Nowa opcja umożliwia zaznaczenie i zapisanie rodzajów dokumentów dla, których nie będą ustawiane domyślne kody grup GTU. ("Ustawienia - Edycja - Dodatkowe informacje dla JPK")
 • Od wersji bazy danych 634 zablokowano możliwość edycji pól 68 i 69 deklaracji VAT7. Dane do tych pól zaczytywane są z rejestru sprzedaży VAT dla dokumentów wprowadzonych jako wyksięgowanie z przychodu. ("Deklaracje - VAT7")

Wersja 5.1.123.2

Data: 23.03.2021

 • Dodano obsługę nowego schematu JPK EWP(2) wersja schemy 1-1 obowiązującą od 01.04.2021. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Dodaj - Typ)
 • Dodano nową opcję "Pokaż dane z pliku JPK", która umożliwia w zależności od rodzaju JPK wyświetlenie dokumentów zawartych w jednolitym pliku kontrolnym. ("Księgowość - Grupowa wysyłka JPK - menu podręczne" "Księgowość - Jednolity plik kontrolny (JPK) - menu podręczne")
 • W oknie: "Wybór sposobu podpisu JPK" poprawiono działanie opcji "Nie pokazuj ponownie", teraz zaznaczenie tej opcji i wybór metody podpisu zostaje zapamiętany w konfiguracji, dzięki czemu przy następnej wysyłce program nie będzie pytał o wybór metody podpisu JPK. Zapytanie o metodę podpisu można przywrócić w ustawieniach programu: "Ustawienia - JPK - Nie pytaj o sposób podpisu". (Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Podpisz i wyślij JPK - Wybór sposobu podpisu JPK)

Wersja 5.1.122.7

Data: 26.02.2021

 • Zoptymalizowano działanie programu

Wersja 5.1.122.6

Data: 24.02.2021

 • Dodano możliwość wprowadzenia ilości firm, za które właścicielowi zostanie naliczona składka zdrowotna. (Ustawienia -> Właściciele -> Edytuj -> Ustawienia dodatkowe -> ZUS -> Podlega ubezpieczeniom -> Zdrowotne -> Ilość firm, za które jest naliczane).
  Archiwalne wersje

Wersja 5.1.122.5

Data: 22.02.2021

 • Zoptymalizowano działanie programu

Wersja 5.1.122.4

Data: 18.02.2021

 • Dodano rozliczenie właściciela na deklaracji PIT-36 w. 28 za 2020 rok.
 • Dodano rozliczenie właściciela na deklaracji PIT-36L w. 17 za 2020 rok.
 • Wprowadzono możliwość wygenerowania deklaracji DSF-1 na 2021 rok.
 • W formularzu PIT-38 dodano skrót klawiszowy CTR+1, który umożliwia wywołanie naliczenia sumy zapłaconych zaliczek na PIT-36(28).