Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.153.1

Data: 19.09.2023

 • Dodano możliwość wprowadzenia oświadczenia o wyłącznym rozliczeniu najmu (małżonkowie). Jeśli oświadczenie zostanie dodane oraz jest zaznaczone "Kontroluj przekroczenie kwoty 100 tys dla najmu" w „Ustawienia – Inne”, kwota najmu prywatnego w stawce 8,5% będzie ograniczana do kwoty 200 000 zł. (Ustawienia -> Właściciele -> Popraw -> Ustawienia dodatkowe)
 • Dodano ustawienie "Przy generowaniu JPK KPIR zamień puste pola kontrahenta na dane firmy", jeśli ustawienie jest zaznaczone przy generowaniu pliku JPK KPIR, gdy nazwa oraz adres kontrahenta są puste następuje uzupełnienie tych danych danymi firmy. "Księgowość - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Dodaj". Podczas generowania pliku JPK KPIR, gdy nazwa oraz adres kontrahenta są puste dodano wyświetlenie takiej informacji z możliwością wybrania wpisania danych firmy i zapamiętania ustawienia. (Ustawienia -> Jednolity plik kontrolny -> Inne)
 • Dodano wydruk kwoty "Straty z lat ubiegłych" narastająco, gdy wartość jest większa od 0. (Księgowość -> Rozliczenia właścicieli aktualnej firmy, PIT 5 -> Zestawienie).
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów według wszystkich procedur podatkowych dla wybranego rodzaju dokumentu. (Księgowość -> Rejestry VAT sprzedaży, Rejestry VAT zakupów -> Ustal filtr)
 • Zaktualizowano formularz VIU-R do wersji 4
 • Dodano statystki "Dokumenty firmy" oraz "Efektywność pracy operatora". Statystyki przygotowane są na podstawie ilości dokumentów wprowadzonych do programu dla wybranych firm oraz ilość wygenerowanych plików JPK i deklaracji. Statystyki można wygenerować dla wybranej firmy oraz dla wybranego użytkownika. Możliwość generowania statystyk należy włączyć w "Ustawienia - Ogólne - Statystyki wprowadzonych danych". Aby móc korzystać z nowych statystyk musi zostać nadane prawo "Podgląd statystyk wprowadzanych danych" na użytkowniku. Jeżeli w bazie istnieje tylko jeden domyślny użytkownik "Administrator", program nie pozwoli włączyć opcji generowania statystyk. Należy dodać nowego użytkownika. Dodano możliwość skopiowania ustawień wyglądu z ustawień administratora przy zakładaniu nowego użytkownika.  (Zestawienia -> Statystyki wprowadzonych danych)

Wersja 5.1.151.2

Data: 20.07.2023

 • Zmieniono drukowanie nagłówka na wydrukach "Książki przychodów i rozchodów" oraz "Ewidencji sprzedaży"

Wersja 5.1.151.1

Data: 6.07.2023

 • Dodano przeliczenie przysługującego odliczenia na dziecko w przypadku, gdy suma miesięcy podatnika i małżonka przekracza 12. Dodano sprawdzenie limitu dochodu w przypadku posiadania jednego dziecka. Dla indywidualnego sposobu rozliczenia odliczenie nie przysługuje po przekroczeniu dochodu 56 000 zł. Dla pozostałych sposobów odliczenie nie przysługuje po przekroczeniu dochodu 112 000 zł. Sumę wartości z wiersza "3 Ulga na dzieci" z części C załączników wpisano na pierwszym załączniku. "PIT - 36(L) - PIT-36L - Wydruki dodatkowe - PIT/O", "Księgowość - Rozliczenia właścicieli aktualnej firmy - PIT-28 - Wydruki dodatkowe - PIT/O " Sumę liczby dzieci z wiersza "3 Ulga na dzieci" z części C załączników wpisano na pierwszym załączniku.
 • Zaktualizowano wersję pliku XML do deklaracji PIT-36 w.30
 • Dodano możliwość dodania dokumentu dla Niemiec ze stawką obniżoną 0%
 • Na wydrukach książki przychodów i rozchodów, podsumowania książki przychodów i rozchodów, wydruku ewidencji sprzedaży oraz zbiorczego podsumowania książki i zbiorczego podsumowania ryczałtu dodano drukowanie numeru NIP firmy. Zmieniono kolejność drukowania tytułu oraz danych firmy.

Wersja 5.1.150.1

Data: 21.06.2023

 • Dodano możliwość eksportu dokumentów według ustawionego filtra. (Księgowość -> Księga przychodów i rozchodów -> Drukuj -> Eksport do Excel,, Księgowość -> Ryczałt ewidencjonowany -> Eksport do Excel)
 • Zaktualizowano wysokość obniżonej podstawy ZUS właściciela, od 1.08.2023 wynosi 1080 zł.
 • Dodano możliwość wystawienia dokumentów VAT OSS dla Irlandii Północnej (kod kraju "XI")

Wersja 5.1.149.3

Data: 8.05.2023

 • W oknie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dodano dodatkowe odliczenie jednomiesięcznego roku składkowego w przypadku, gdy podatnik zmienił formę opodatkowania w styczniu 2023 na skalę podatkową lub podatek liniowy. W takim przypadku suma należnych składek za podatek liniowy bądź skalę podatkową w 2022 program sumuje od lutego do grudnia roku 2022, a styczeń dodaje jako jednomiesięczny rok składkowy, za który zapłacona składka podlega w całości zwrotowi. (Księgowość -> Rozliczenie właściciela aktualnej firmy -> PIT-5(L) -> ZUS -> Jednomiesięczny rok skład.)

Wersja 5.1.149.2

Data: 5.05.2023

 • Dodano możliwość pominięcia generowania części "XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne" do DRA poprzez oznaczenie "W poprzednim roku nie prowadziłem działalności" (Księgowość -> Rozliczenia właścicieli aktualnej firmy -> ZUS -> Rozliczenie roczne )

Wersja 5.1.149.1

Data: 2.05.2023

 • Dodano okno umożliwiające uzupełnianie zapłaconej składki zdrowotnej w danym roku składkowym. Podczas pierwszego uruchomienia okna, wartości składki zapłaconej są wypełniane wartościami należnej składki.
 • Dodano generowanie części " XII. Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne" do DRA obowiązującego od kwietnia 2023 r.
 • W oknie składek ZUS przy rozliczaniu miesiąca właściciela dodano wywołanie zestawienia wyliczenia składek zdrowotnych dla aktualnego właściciela. Na zestawieniu został określony "rok składkowy" i będzie ono generowane w obrębie tego roku. Dla właściciela będącego na ryczałcie zestawienie będzie generowane dla miesięcy styczeń - grudzień. Dla pozostałego rodzaju opodatkowania zestawienie będzie generowane dla miesięcy luty-styczeń.
 • W oknie rozliczenia składek ZUS dodano zakładkę z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. Zakładka widoczna jest przy rozliczaniu kwietnia, zaczynając od kwietnia 2023. Rodzaj opodatkowania na rozliczeniu rocznym zależy od rodzaju opodatkowania, który obowiązywał w roku składkowym, który jest rozliczany, a nie aktualna forma opodatkowania. Na rozliczeniu rocznym program wyliczy podstawę roczną, składkę roczną oraz po pobraniu danych opłaconych składek zdrowotnych w ciągu roku, program wyliczy dopłatę lub należny zwrot. Dla rocznej podstawy, a więc również dla składki zdrowotnej, również obowiązuje minimalna podstawa składki rocznej (składka roczna)
 • Na wydruku zestawienia dodano roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Rozliczenie będzie drukowane, jeżeli zostało zatwierdzone.
 • Przy drukowaniu zestawienia za miesiąc kwiecień dodano możliwość wydrukowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Rozliczenie będzie drukowane, jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Drukuj roczne rozliczenie składki zdrowotnej" oraz zostanie ono zatwierdzone w oknie ZUS.

Wersja 5.1.147.2

Data: 9.03.2023

 • Wprowadzono pobieranie kursów walut korzystając z Web API udostępnianym przez NBP. Poprzedni sposób pobierania kursów walut został wycofany.

Wersja 5.1.147.1

Data: 1.03.2023

 • Dla firmy, która w roku 2022 wpisuje dokumenty do ryczałtu oraz KPIR odblokowano możliwość przenumerowania pozycji w księdze.

Wersja 5.1.146.8

Data: 28.02.2023

 • Dla dokumentów VAT OSS zaktualizowano stawki VAT dla kraju Luksemburg. Obniżenie stawek VAT będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023. aktualnie obowiązującymi składkami są - 16% stawka podstawowa, 13% stawka obniżona oraz 7% stawka obniżona