Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.157.6

Data: 29.01.2023

 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela na deklaracji PIT-36L(20) za rok 2023. Możliwa jest również wysyłka deklaracji do serwisu e-Deklaracji.

Wersja 5.1.157.5

Data: 24.01.2023

 • Dodano możliwość wygenerowania deklaracji DSF-1 w roku 2024 (za rok 2023).
 • Zaktualizowano wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2023, wartość ta jest podstawą ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela rozliczającego się ryczałtem. Dla właściciela rozliczającego podatek na ryczałcie w 2024 podstawa ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenie zdrowotnego będzie wynosić: - dla przychodu poniżej 60 000 zł - podstawa będzie wynosić 4660,71 zł, składka zdrowotna 419,46 zł - dla przychodu pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł - podstawa będzie wynosić 7767,85 zł, składka zdrowotna 699,11 zł - dla przychody powyżej 300 000 zł - podstawa będzie wynosić 13982,13 zł, składka zdrowotna 1258,39 zł. Dodano ustawienia ZUS od 2024-02-01, do wyliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli rozliczającego podatek liniowo i na skali podatkowej.

Wersja 5.1.157.2

Data: 9.01.2023

 • Dodano możliwość rozliczenia właściciela na deklaracji PIT-28(26) za rok 2023. Możliwa jest również wysyłka deklaracji do serwisu e-Deklaracji.

Wersja 5.1.157.1

Data: 3.01.2023

 • Dodano ustawienia obowiązujące od stycznia 2024 r. Minimalna podstawa ubezpieczenia zdrowotnego będzie wynosić 4242 zł, minimalna składka ubezpieczenia zdrowotnego będzie wynosić 381,78 zł, podstawa ubezpieczeń społecznych właściciela będzie wynosić 4694,40 zł, obniżona podstawa ubezpieczeń społecznych właściciela będzie wynosić 1272,60 zł.
 • Dodano przepisanie ustawień podatkowych oraz ustawienia ulg dodatkowych właścicieli na 2024 r .
 • Dodano ustawienia wyliczania podatku na 2024r. oraz stawki ryczałtu obowiązujące w 2024r.
 • Zmieniono sposób zapisywania daty sprzedaży do ewidencji sprzedaży. W oknie edycji dla nowych dokumentów program będzie pobierał zamiast daty dokumentu datę sprzedaży. Przy księgowaniu z rejestru VAT, pliku polec, JPK i Firmino.pl program będzie przepisywał datę sprzedaży

Wersja 5.1.154.1

Data: 16.10.2023

 • Zaktualizowano wydruk zestawienia

Wersja 5.1.153.1

Data: 19.09.2023

 • Dodano możliwość wprowadzenia oświadczenia o wyłącznym rozliczeniu najmu (małżonkowie). Jeśli oświadczenie zostanie dodane oraz jest zaznaczone "Kontroluj przekroczenie kwoty 100 tys dla najmu" w „Ustawienia – Inne”, kwota najmu prywatnego w stawce 8,5% będzie ograniczana do kwoty 200 000 zł. (Ustawienia -> Właściciele -> Popraw -> Ustawienia dodatkowe)
 • Dodano ustawienie "Przy generowaniu JPK KPIR zamień puste pola kontrahenta na dane firmy", jeśli ustawienie jest zaznaczone przy generowaniu pliku JPK KPIR, gdy nazwa oraz adres kontrahenta są puste następuje uzupełnienie tych danych danymi firmy. "Księgowość - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Dodaj". Podczas generowania pliku JPK KPIR, gdy nazwa oraz adres kontrahenta są puste dodano wyświetlenie takiej informacji z możliwością wybrania wpisania danych firmy i zapamiętania ustawienia. (Ustawienia -> Jednolity plik kontrolny -> Inne)
 • Dodano wydruk kwoty "Straty z lat ubiegłych" narastająco, gdy wartość jest większa od 0. (Księgowość -> Rozliczenia właścicieli aktualnej firmy, PIT 5 -> Zestawienie).
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów według wszystkich procedur podatkowych dla wybranego rodzaju dokumentu. (Księgowość -> Rejestry VAT sprzedaży, Rejestry VAT zakupów -> Ustal filtr)
 • Zaktualizowano formularz VIU-R do wersji 4
 • Dodano statystki "Dokumenty firmy" oraz "Efektywność pracy operatora". Statystyki przygotowane są na podstawie ilości dokumentów wprowadzonych do programu dla wybranych firm oraz ilość wygenerowanych plików JPK i deklaracji. Statystyki można wygenerować dla wybranej firmy oraz dla wybranego użytkownika. Możliwość generowania statystyk należy włączyć w "Ustawienia - Ogólne - Statystyki wprowadzonych danych". Aby móc korzystać z nowych statystyk musi zostać nadane prawo "Podgląd statystyk wprowadzanych danych" na użytkowniku. Jeżeli w bazie istnieje tylko jeden domyślny użytkownik "Administrator", program nie pozwoli włączyć opcji generowania statystyk. Należy dodać nowego użytkownika. Dodano możliwość skopiowania ustawień wyglądu z ustawień administratora przy zakładaniu nowego użytkownika.  (Zestawienia -> Statystyki wprowadzonych danych)

Wersja 5.1.151.2

Data: 20.07.2023

 • Zmieniono drukowanie nagłówka na wydrukach "Książki przychodów i rozchodów" oraz "Ewidencji sprzedaży"

Wersja 5.1.151.1

Data: 6.07.2023

 • Dodano przeliczenie przysługującego odliczenia na dziecko w przypadku, gdy suma miesięcy podatnika i małżonka przekracza 12. Dodano sprawdzenie limitu dochodu w przypadku posiadania jednego dziecka. Dla indywidualnego sposobu rozliczenia odliczenie nie przysługuje po przekroczeniu dochodu 56 000 zł. Dla pozostałych sposobów odliczenie nie przysługuje po przekroczeniu dochodu 112 000 zł. Sumę wartości z wiersza "3 Ulga na dzieci" z części C załączników wpisano na pierwszym załączniku. "PIT - 36(L) - PIT-36L - Wydruki dodatkowe - PIT/O", "Księgowość - Rozliczenia właścicieli aktualnej firmy - PIT-28 - Wydruki dodatkowe - PIT/O " Sumę liczby dzieci z wiersza "3 Ulga na dzieci" z części C załączników wpisano na pierwszym załączniku.
 • Zaktualizowano wersję pliku XML do deklaracji PIT-36 w.30
 • Dodano możliwość dodania dokumentu dla Niemiec ze stawką obniżoną 0%
 • Na wydrukach książki przychodów i rozchodów, podsumowania książki przychodów i rozchodów, wydruku ewidencji sprzedaży oraz zbiorczego podsumowania książki i zbiorczego podsumowania ryczałtu dodano drukowanie numeru NIP firmy. Zmieniono kolejność drukowania tytułu oraz danych firmy.

Wersja 5.1.150.1

Data: 21.06.2023

 • Dodano możliwość eksportu dokumentów według ustawionego filtra. (Księgowość -> Księga przychodów i rozchodów -> Drukuj -> Eksport do Excel,, Księgowość -> Ryczałt ewidencjonowany -> Eksport do Excel)
 • Zaktualizowano wysokość obniżonej podstawy ZUS właściciela, od 1.08.2023 wynosi 1080 zł.
 • Dodano możliwość wystawienia dokumentów VAT OSS dla Irlandii Północnej (kod kraju "XI")

Wersja 5.1.149.3

Data: 8.05.2023

 • W oknie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dodano dodatkowe odliczenie jednomiesięcznego roku składkowego w przypadku, gdy podatnik zmienił formę opodatkowania w styczniu 2023 na skalę podatkową lub podatek liniowy. W takim przypadku suma należnych składek za podatek liniowy bądź skalę podatkową w 2022 program sumuje od lutego do grudnia roku 2022, a styczeń dodaje jako jednomiesięczny rok składkowy, za który zapłacona składka podlega w całości zwrotowi. (Księgowość -> Rozliczenie właściciela aktualnej firmy -> PIT-5(L) -> ZUS -> Jednomiesięczny rok skład.)