Ala - Księga Podatkowa

Wersja 4.1.69.1

Data: 14.09.2016

 • Wprowadzono możliwość generowania pliku JPK dla ewidencji przychodów, księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (Księgowość -> Jednolity plik kontrolny (JPK)
 • Dodano obsługę nowych wzorów deklaracji VAT-7 (wersja 17), VAT-7k (wersja 11), VAT-8 (wersja 8), VAT-9 (wersja 6) oraz nowej wersji formularza CEIDG-1.
 • Na wydruku zestawienia rozliczenia właściciela dodano informację mówiące o tym, czy właściciel rozlicza się metodą liniową (PIT-5L) czy metodą nieliniową (PIT-5).
 • Wprowadzono możliwość jednoczesnego podglądu deklaracji wysłanych do serwisu e-Deklaracje oraz grupowych e-Deklaracji.
 • Dodano historię wysyłki e-Deklaracji grupowych (Deklaracje -> Grupowe e-Deklaracje -> Pokaż historię)
 • W przypadku gdy firma nie jest płatnikiem podatku VAT, umożliwiono wpisywanie do Rejestru VAT sprzedaży faktur ze stawką "np" (Inne -> Ustawienia -> Edycja -> Pozwól wystawiać faktury ze stawką „np”).
 • Wprowadzono możliwość zapisu dokumentów dotyczących odwrotnego obciążenia jako środek trwały.
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji VAT-UE bez uzupełnionego numeru REGON dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

Wersja 4.1.66.1

Data: 9.06.2016

 • Zmodyfikowano usuwanie właściciela tak, aby usuwane były również jego rozliczenia roczne.

Wersja 4.1.65.2

Data: 20.05.2016

 • wprowadzono grupową wysyłkę deklaracji. Jeżeli w "Ustawienia -> Certyfikaty" użytkownik wybierze opcję "Zezwalaj na grupową wysyłkę e-Deklaracji", to program będzie zapisywał deklaracje z wszystkich firm w oknie "Grupowe e-Deklaracje". Z tego okna uprawniony użytkownik będzie mógł w jednej chwili wysłać wszystkie deklaracje o statusie "Do wysłania". Jeżeli zaznaczy opcję "W deklaracjach używaj wewnętrznej obsługi podpisu e-Deklaracji", to deklaracje zostaną wysłane po jednokrotnym wpisaniu kodu PIN. Dla deklaracji o statusie "Wysłane" będzie można w jednej chwili pobrać potwierdzenie UPO.
 • umożliwiono włączenie rejestru operacji. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Ustawienia -> Ogólne -> Obsługa rejestru operacji", to każda operacja dodawania, modyfikacji, usuwania, wydruku, przelogowania zostanie zapisana w rejestrze operacji.
 • dodano nowe zestawienia pokazujące status rozliczenia firm oraz właścicieli na dany miesiąc. Zestawienie zawiera informacje czy firma/właściciel ma zamknięty miesiąc oraz status i datę wysłania deklaracji.

Wersja 4.1.65.1

Data: 6.05.2016

 • Umożliwiono wprowadzanie do księgi kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową (kolumna 16).

Wersja 4.1.64.1

Data: 14.04.2016

 • Rozszerzono integrację z serwisem Firmino.pl o import dokumentów kosztowych.
 • Umożliwiono księgowanie faktur za samochód od strony rejestru VAT.

Wersja 4.1.62.2

Data: 26.02.2016

 • Uaktualniono dane adresowe urzędu skarbowego w Krotoszynie.

Wersja 4.1.62.1

Data: 4.02.2016

 • Wprowadzono obsługę nowych deklaracji VAT-8 (wersja 7), VAT-7 (wersja 16) i VAT-7K (wersja 10).
 • Dodano nową wersję wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 (wersja 5).
 • Uaktualniono adres Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wersja 4.1.61.3

Data: 20.01.2016

 • W deklaracjach PIT-36 i PIT-36L umożliwiono ponowne wczytanie danych z rejestru do formularza deklaracji.
 • Dodano możliwość wygenerowania druku przelewu do urzędu skarbowego dla deklaracji PIT-28.
 • Dodano możliwość wysyłki rozliczenia właściciela do serwisu Firmino.pl na nowej stawce ryczałtu 2%

Wersja 4.1.61.2

Data: 11.01.2016

 • Dodano nową wersję wzoru deklaracji PIT-36 (wersja 22), PIT/B (wersja 14), PIT/Z (wersja 6),  PIT/M (wersja 7), PIT/D (wersja 25), PIT/O (wersja 21), PIT-2K (wersja 8), PIT-28 (wersja 19) . Wzory stosuje się od 1 stycznia 2016.
 • Usunięto możliwość wyksięgowania z kosztów dokumentów, utworzonych po dniu 2016.01.01, które są 30 dni po terminie płatności. Opcja wyksięgowywania będzie działać nadal dla dokumentów utworzonych do dnia 2015.12.31.
 • Dla współwłaścicieli spółek dodano możliwość wysłania deklaracji przy pomocy podpisu uproszczonego. Teraz użytkownik może wybrać sposób podpisania deklaracji PIT-36, PIT-36L i PIT-28 za pomocą podpisu uproszczonego lub klucza elektronicznego.
 • Dodano możliwość wysyłki plików do serwisu Firmino.pl. Aby wysyłać pliki, należy na zakładce danych Firmino.pl włączyć opcję "Załączaj pliki PDF do wysyłanych danych". W trakcie wysyłki danych załączniki będą automatycznie dołączane. Opcja ta dotyczy wysyłki rozliczenia firmy (VAT-7), rozliczenia właścicieli (Pit-5(L)) oraz rozliczenia właściciela na ryczałcie.
 • Dodano możliwość wprowadzania przychodu opodatkowanego stawką 2.00 % (Ryczałt ewidencjonowany).
 • Umożliwiono importowanie poleceń księgowania dokumentów do kolumny siódmej ewidencji przychodów.

Wersja 4.1.59.1

Data: 26.11.2015

 • Zmieniono sposób zapamiętywania druku do Urzędu skarbowego. Od teraz ustawienie wydruku dowodu wpłaty/ przelewu będzie zapisywane w danych firmy.
 • Dla firm rozliczających się kwartalnie dodano wyświetlanie deklaracji podczas zamykania miesiąca, który nie jest ostatnim miesiącem kwartału. Na deklaracji są zebrane informacje o sprzedaży, kosztach i podatku, jaki ewentualnie byłby do zapłacenia (lub do zwrotu).