Ewa - Faktury i Magazyn

Wersja 5.1.118.1

Data: 09.10.2020

 • Zmieniono sposób wysyłki pliku JPK_VAT autoryzowanego kwotą. (Opcje - Jednolity plik kontrolny - Wyślij - Podpis uproszczony autoryzowany kwotą)

Wersja 5.1.117.1

Data: 17.09.2020

 • Dodano możliwość wygenerowania nowego pliku JPK. W oknie edycji dokumentów dodano zakładkę "Procedury podatkowe" z oznaczeniami dokumentów potrzebnymi do wygenerowania nowego pliku JPK-V7M i JPK-V7K (Opcje - Jednolity plik kontrolny)

Wersja 5.1.115.1

Data: 03.07.2020

 • (Opcje - Jednolity plik kontrolny - JPK_FARR1) Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_FARR1. Do pliku JPK_FARR powinny wchodzić dokumenty, które zostały przesłane do dostawcy drogą elektroniczną podpisane podpisem kwalifikowanym dostawcy produktów oraz wystawcy. Dlatego do pliku pobierane będą dokumenty za wybrany okres, które mają uzupełniony numer seryjny podpisu w danych kontrahenta oraz danych wystawiającego fakturę. Dane podpisu kwalifikowanego dla kontrahenta można uzupełnić "Opcje - Kontrahenci - Edytuj - Umowa - Podpis". Dane podpisu operatora można uzupełnić w "Ustawienia - Użytkownicy - Edytuj dane użytkownika - Podpis".
  Przy wystawianiu korekt do faktury RR użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie powodu korekty, ponieważ jest ona wymagana w schemacie pliku. Dla każdej kartoteki należy również uzupełnić "Oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu". Należy do tego wykorzystać jedną z cech dodatkowych. Wartość ta zostaje przeniesiona na pozycje dokumentu. Jeżeli przy generowani u pliku na pozycji dokumentu nie będzie przypisany opis lub klasa jakości, to program pobierze wartość z kartoteki. Jeżeli nie będzie jej również w kartotece, plik JPK nie zostanie wygenerowany.

Wersja 5.1.112.1

Data: 09.04.2020

 • Do menu głównego dodano obsługę słownika "Powody korekty" (Opcje - Słowniki - Powody korekty).
 • Dodano obsługę kodów CN.
 • Umożliwiono grupowe uzupełnienie kodów CN w kartotekach z podanym przez użytkownika kodem PKWiU.
 • Do noty korygującej przenoszona jest data sprzedaży z dokumentu źródłowego jakim jest faktura zakupu.

Wersja 5.1.111.1

Data: 10.03.2020

 • W przypadku wybrania dokumentu PARN lub PARB program sprawdza, czy do paragonu został wpisany NIP nabywcy - jeśli nie to pojawi się komunikat: "Od roku 2020 do wystawienia faktury VAT wymagany jest na paragonie NIP nabywcy.".
 • W przypadku wybrania dokumentu PARN lub PARB program sprawdza, czy wartość brutto dokumentu przekracza kwotę 450 zł - jeśli nie to komunikat: "Paragon spełnia wymagania faktury uproszczonej, gdyż jego kwota nie przekracza 450 zł. Czy na pewno chcesz wystawić standardową fakturę VAT? ( Dokumenty - menu Dokument - Uzupełnij dokument)
 • Dodano opcję wydruku dla "Odbiorcy" lub "Płatnika". (Menu Zestawienia - Zestawienie sprzedaży wg pozycji dokumentów)
 • Umożliwiono pobieranie UPO z pozycji dokumentu JPK. Prawym klawiszem myszki należy otworzyć menu kontekstowe i uruchomić funkcję POBIERZ UPO. ( Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK) - panel Pozycje)

Wersja 5.1.109.1

Data: 10.01.2020

 • NIP NA PARAGONIE - Dodano obsługę NOVITUS XML oraz ELZAB (elzabdr.dll). Przy wyborze drukarki Posnet(DLL) oraz zaznaczeniu opcji "Drukuj NIP na paragonie" użytkownik zostanie poinformowany o konieczności zaktualizowania sterownika.(Opcje - Ustawienia - Drukarki fiskalne)

Wersja 5.1.108.1

Data: 13.12.2019

 • Dodano możliwość sprawdzenia, czy konto bankowe wprowadzone w danych kontrahenta jest potwierdzone w Urzędzie Skarbowym (Opcje - Kontrahenci - Edycja - Inne - Sprawdź konto bankowe w Urzędzie Skarbowym).
 • Program zapamiętuje datę oraz numer zapytania wysłanego do sprawdzenia. Użytkownik może podejrzeć historię sprawdzania (Opcje - Kontrahenci - Pokaż historię weryfikacji numeru konta bankowego). - Przy generowaniu przelewu do kontrahenta, w którym kwota transakcji będzie przekraczała 15000 zł program sprawdzi, czy konto bankowe wpisane w dane przelewu jest potwierdzono.
 • Dodano nowy format JPK_FA wersja 3 (Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK))

Wersja 5.1.107.1

Data: 31.10.2019

 • Dodano możliwość oznaczenia na kartotece, że podlega MPP. (Opcje - Kartoteki - Edycja - Cechy, Uwagi - Podlega mechanizmowi podzielonej płatności). Jeżeli na dokumencie będą pozycje oznaczone jako podlegające MPP, to na wydruku program będzie drukował informację, które to pozycje oraz ich wartość brutto oraz VAT.
 • Program będzie ostrzegał, jeżeli w trakcie zatwierdzania dokumentu użytkownik nie wybierze sposobu płatności "Split payment", a wartość z pozycji podlegających MPP będzie przekraczać 15000 zł.
 • Program będzie ostrzegał, jeżeli użytkownik wybierze stawkę odwrotnego obciążenia na dokumencie wystawionym po 1 listopada 2019.

Wersja 5.1.105.1

Data: 30.08.2019

 • Na wydruku dokumentu dodano informację "Metoda płatności podzielonej" w przypadku wyboru sposobu płatności "Split payment".

Wersja 5.1.102.1

Data: 8.07.2019

 • Wprowadzono możliwość podpisu plików JPK_VAT podpisem uproszczonym autoryzowanym kwotą.
 • Przebudowano działanie integracji z serwisem Allegro.pl
 • Dodano schemat JPK_FA w wersji 2.