Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.95.4

Data: 28.11.2018

 • Zaktualizowano wysokość wynagrodzenia dla uczniów. Aktualna wysokość wynagrodzenia dla uczniów wynoszą:
  • I rok 183,21zł,
  • II rok 229,01 zł,
  • III rok 274,81zł.

Wersja 5.1.95.3

Data: 20.11.2018

 • Zaktualizowano wysokość współczynnika ekwiwalentu (20,83 zł) oraz podstawę ubezpieczenia zdrowotnego przy zasiłku wychowawczym (620 zł)

Wersja 5.1.95.2

Data: 8.11.2018

 • Wprowadzono zmiany w ustawieniach płacowych w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 Świętem Narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wersja 5.1.95.1

Data: 5.11.2018

 • Wprowadzono możliwość wysyłki listy obecności na adres e-mail. (Opcje -> Kadry -> Drukuj -> Lista obecności -> Wyślij)

Wersja 5.1.94.1

Data: 8.10.2018

 • Podczas uzupełniania formularza IFT program pobierał będzie kwoty ze wszystkich umów zleceń pracownika w programie.
 • Dodano możliwość zaznaczenia czy w drukowanym oświadczeniu pracownika znajdzie się informacja o regulaminie pracy obowiązującym w zakładzie. (Opcje -> Kadry -> Drukuj -> Umowa o pracę -> W zakładzie jest regulamin pracy)

Wersja 5.1.93.1

Data: 3.09.2018

 • Dodano możliwość wydruku osobnej listy płac dla każdego pracownika. (Opcje -> Płace -> Drukuj -> Lista płac -> Drukuj każdego pracownika osobno)
 • Zaktualizowano wysokość stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych. Od 1 września 2018 stawki wynoszą I rok nauki 180,84 zł, II rok nauki 226,05 zł, III rok nauki 271,26 zł.
 • Wprowadzono zmiany dostosowujące program do odczytu nowych licencji i nowego cennika Streamsoft PCBiznes.

Wersja 5.1.91.1

Data: 18.07.2018

 • Na wydrukach listy płac oraz listy zleceń dodano możliwość wyłączenia drukowania numeru PESEL pracownika (Opcje -> Płace – > Drukuj)
 • Dodano wydruk klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych pracownika (Kadry -> Drukuj -> Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych)
 • Dodano możliwość wyboru funkcji skrótu podpisu (Ustawienia -> Certyfikaty -> Sposób kodowania)

Wersja 5.1.89.2

Data: 22.05.2018

 • Dodano naliczanie składek ZUS dla właścicieli prowadzących działalność gospodarczą korzystających z "ulgi na start". W danych właściciela należy wpisać kod ubezpieczenia 0540 - jest to kod ubezpieczenie ZUS przeznaczony dla przedsiębiorców korzystających z "ulgi na start" przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Przy naliczaniu płac dla właściciela program nie będzie naliczał składek na ubezpieczenie społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostanie bez zmian. Dodatkowo, jeżeli w dany właściciela zostanie wpisana data rozpoczęcia działalności gospodarczej, to po upływie pełnych 6 miesięcy program będzie informował o konieczności zmiany kodu ubezpieczenie na 0570 - kod dla przedsiębiorców korzystających z obniżonej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Zaktualizowano wysokość wynagrodzenia dla uczniów. Od 2018-06-01 wysokość wynagrodzenia będzie wynosić: 184,91 zł za pierwszy rok nauki, 231,14 zł za drugi rok nauki, 277,37 zł za trzeci rok nauki.
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-4R w wersji 7 za 2018 rok

Wersja 5.1.89.1

Data: 15.05.2018

 • Wprowadzono możliwość rejestracji udostępnień danych osobowych pracowników. Użytkownik może wpisać komu, kiedy, czyje i jakie dane zostały udostępnione. Dodano również możliwość nadawania praw użytkownikom na przeglądanie i modyfikację opisanego rejestru.
  (Opcje -> RODO -> Rejestr udostępnień danych osobowych )
 • Wprowadzono możliwość rejestracji sposobu pozyskania danych osobowych pracownika. Użytkownik może w danych kadrowych pracownika zaznaczyć kiedy i przy pomocy jakiego formularza uzyskano dane pracownika. Dane te przenoszone są razem z danymi pracownika do archiwum
  (Opcje -> Kadry -> Edycja danych pracownika -> Strona VI ->Źródło pozyskania danych wrażliwych )
 • Wprowadzono rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze czynności przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji.
  (Opcje -> RODO -> Rejestr czynności przetwarzania danych)
 • Dodano możliwość prowadzenia rejestru naruszeń przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze naruszeń przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji
  (Opcje -> RODO -> Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych)
 • Wprowadzono możliwość prowadzenia rejestru upoważnień przetwarzania danych osobowych. Użytkownikom można nadać prawa na podgląd, dodawanie i edycje rejestru. Modyfikacja i podgląd danych w rejestrze upoważnień przetwarzania danych jest zapisywana do rejestru operacji.
  (Opcje -> RODO -> Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych)
 • W danych pracownika dodano znacznik o nie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Wprowadzono możliwość anonimizacji danych osobowych pracowników, właścicieli oraz użytkowników. Na anonimizację danych osobowych możliwe jest nadanie uprawnień. Dane zostają zakodowane bez możliwości ich odzyskania.

Wersja 5.1.88.1

Data: 30.04.2018

 • Dodano możliwość wysyłki przelewu indywidualnego ZUS do serwisu Firmino.pl
 • Zaktualizowano wydruk formularza ZUS Z-3 oraz druk zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3a