Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.100.1

Data: 15.04.2019

 • Zmieniono sposób wyliczania podatku, jeżeli pracownik przekroczy próg podatku w danym miesiącu, to podatek zostanie wyliczony proporcjonalnie do wynagrodzenia wg stawek 18% i 32%
 • Dodano możliwość wprowadzenia schematu godzin pracy dla pracownika. Schemat można też uzupełnić grupowo dla wszystkich lub dla zaznaczonych (Opcje -> Kadry -> Uzupełnij schemat godzin pracy). Jeżeli w słowniku schematów godzin pracy (Słowniki -> Schemat godzin pracy) użytkownik zaznaczy, że schemat jest domyślny, to przy dodawaniu nowego pracownika, program przypisze schemat do pracownika. Przy wprowadzaniu ewidencji godzin pracy program wpisze domyślnie godziny pracy, które użytkownik będzie mógł edytować. Dane te będą drukowane na miesięcznej ewidencji obecności (Opcje -> Kadry -> Drukuj -> Miesięczna ewidencja obecności -> Drukuj godziny od-do).
 • Zaktualizowano druk wypowiedzenia warunków umowy o pracę.
 • Zaktualizowano druk rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Zaktualizowano druk kwestionariusza osobowego dla pracownika
 • W oknie "Ustawienia -> Ewidencja" dodano opcję "Nie licz nadgodzin dla umowy zlecenia"
 • W oknie „Opcje -> Kadry -> Drukuj - > Świadectwo pracy” dodano opcję „Wydrukuj informacje o przechowywaniu dok. prac.". Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję, to do świadectwa pracy zostanie dołączona informacja o przechowywaniu danych pracowniczych

Wersja 5.1.99.1

Data: 28.02.2019

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 1.03.2019 stawki te wynoszą:
  • 194,55 zł za I rok nauki,
  • 243,19 zł za II rok nauki,
  • 291,82 zł za III rok nauki.

Wersja 5.1.98.1

Data: 4.02.2019

 • Dodano możliwość wyeksportowania dokumentu ZUS RPA do "Płatnika"

Wersja 5.1.97.5

Data: 28.01.2019

 • Dostosowano wysyłanie dokumentów do programu Płatnik w wersji 10.02.02. Zaktualizowano Dokument zgłoszeniowy ZUS ZWUA oraz dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA, a także wprowadzono dokument rozliczeniowy dla właściciela korzystającego z podstawy ubezpieczenia społecznego wyliczonego na podstawie przychodu - ZUS RCAII, ZUS DRAII

Wersja 5.1.97.4

Data: 21.01.2019

 • Zaktualizowano podstawę ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela. Obecnie postawa wynosi 3 803,56 zł.

Wersja 5.1.97.3

Data: 14.01.2019

 • Zaktualizowano wysokość świadczenia urlopowego. W 2019 wynosi 1229,30 zł.
 • Dodano możliwość wprowadzenia stanowiska służbowego osoby odpowiedzialnej za wypełnienie PIT, która będzie widoczna na deklaracjach.

Wersja 5.1.97.2

Data: 2.01.2019

 • Dodano możliwość wydrukowania dla pracownika "Informacji o zmianie sposobu wypłaty wynagrodzenia" oraz "Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych"
 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji rocznych PIT-4R(8) oraz PIT-8AR(7) do serwisu Streamsoft Firmino

Wersja 5.1.97.1

Data: 31.12.2018

 • Dodane nowe wersje deklaracji PIT-8AR (7), IFT-1/IFT-1R (14), PIT-4R (8), PIT-R (19), PIT-11 (24), PIT-8C (9) obowiązujące od 1.01.2019
 • Zaktualizowano wysokość współczynnika ekwiwalentu. W 2019 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,92 zł.
 • Zaktualizowano ilość dni do przepracowania w 2019 roku.
 • Zaktualizowano wysokość najniższego wynagrodzenia, które w 2019 będzie wynosiło 2250 zł.
 • Zaktualizowano wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia dla umowy zlecenia. W 2019 roku współczynnik minimalna stawka wynagrodzenia dla umowy zlecenia wynosi 14.70 zł.
 • Zaktualizowano wysokość podstawy ubezpieczenia społecznego. Od 1.01.2019 podstawa ubezpieczenia społecznego będzie wynosić 2.859 zł, a obniżona podstawa będzie wynosić 675 zł.
 • Zaktualizowano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2019 roku będzie wynosiło 4 765,00 zł, a 30-krotna średnia krajowa będzie wynosiła 142 950,00 zł.
 • Dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia do obsługi "Małego ZUS" 05 90 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu oraz 05 92 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu.
 • Właściciele -> Dane płacowe -> Fundusze -> Wyliczenie podstawy ubezpieczenia społecznego: Jeżeli w danych właściciela użytkownik wybierze kod tytułu ubezpieczenia 0590 lub 0592, to w oknie płac będzie miał możliwość wyliczenia podstawy ubezpieczenia społecznego od  przychodu uzyskanego przez właściciela z roku poprzedniego. Aby wyliczyć podstawę użytkownik musi wpisać roczny przychód z roku poprzedniego oraz ilość dni powadzenia działalności gospodarczej w roku poprzednim. Na podstawie tych wartości oraz najniższego wynagrodzenia a także średniego wynagrodzenia obowiązującego w aktualnym roku program wyliczy przeciętny przychód właściciela oraz współczynnik potrzebne do wyliczenia podstawy. Roczny przychód właściciela nie może przekroczyć trzydziestokrotności płacy minimalnej.

Wersja 5.1.95.4

Data: 28.11.2018

 • Zaktualizowano wysokość wynagrodzenia dla uczniów. Aktualna wysokość wynagrodzenia dla uczniów wynoszą:
  • I rok 183,21zł,
  • II rok 229,01 zł,
  • III rok 274,81zł.

Wersja 5.1.95.3

Data: 20.11.2018

 • Zaktualizowano wysokość współczynnika ekwiwalentu (20,83 zł) oraz podstawę ubezpieczenia zdrowotnego przy zasiłku wychowawczym (620 zł)