Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.149.1

Data: 8.05.2023

 • W oknie rozliczenia płac właściciela w miesiącu kwietniu dodano roczne rozliczenie składki zdrowotnej.
 • Zaktualizowano schemat dokumentów wysyłanych do Płatnika do wersji Kedu 5.5. Na deklaracji DRA i RCA dodano część rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właściciela.

Wersja 5.1.148.4

Data: 26.04.2023

 • Zaktualizowano kody tytułu ubezpieczenia obowiązujące od 2023 r.
 • Przystosowano wydruk umowy o pracę do zmiany w Kodeksie pracy obowiązującej od 26 kwietnia 2023 r.
 • Dodano możliwość wydruku nowych składników wynagrodzenia: "Dni zasiłku macierzyńskiego 81,5%", "Dni zasiłku rodzicielskiego 70%", "Dni urlopu opiekuńczego", "Godzin zwolnienia siła wyższa", "Za zwolnienie siła wyższa".
 • Dodano nowe rodzaje symboli "Macierzyńskie 81,5%", "Rodzicielskie 70%" oraz "Wynagrodzenie 50%". Zdefiniowano nowe rodzaje nieobecności "M81 - Macierzyńskie 81,5% z kodem ZUS 311" , "RM7 - Rodzicielskie 70% z kodem ZUS 319" , "ZSW1 - Zwolnienie z powodu siły wyższej" oraz "UOP1 - Urlop opiekuńczy z kodem ZUS 151". Urlop opiekuńczy jest urlopem bezpłatnym, wliczanym do okresu zatrudnienia, ale bez prawa do zasiłku. Program będzie pilnował dopuszczalnej ilości dni urlopu opiekuńczego, który wynosi 5 dni. Dla zwolnienia z powodu siły wyższej wynagrodzenie będzie wynosić 50% wyliczonej stawki urlopu, program będzie pilnował limitu dostępnych 2 dni do wykorzystania.
 • Dodano nowe składniki płacowe: ilość godzin oraz kwota za zwolnienie z powodu siły wyższej, dni macierzyńskiego/rodzicielskiego 81,5% oraz dni rodzicielskiego 70% oraz okres bezzasiłkowy dla urlopu opiekuńczego. Kwota za zwolnienie z powodu siły wyższej wyliczane jest wg składników wyliczenia urlopu, w obrębie miesiąca, w którym wystąpiły godziny zwolnienia.
 • Zaktualizowano wydruk Informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia obowiązującego od 26 kwietnia 2023.

Wersja 5.1.148.1

Data: 12.04.2023

 • Dodano ustawienia pracy zdalnej dla pracownika. Na kartotece pracownika użytkownik może ustawić formę pracy zdalnej, symbol w ewidencji, formę rozliczenia, osobę odpowiedzialną za współpracę i kontakt oraz adres pracy zdalnej.
 • Dla ustawień od dnia 2023-04-01 dodano możliwość ustawienia stawki godzinowej oraz ryczałtu do wyliczenia dodatku za pracę zdalną.
 • Dodano możliwość wydruku informacji dotyczących pracy zdalnej.
 • Dodano możliwość grupowej edycji ustawień pracy zdalnej.
 • Zaktualizowano wydruk świadectwa pracy.
 • Dodano nowe ustawienie składników "praca zdalna" wyświetlające składniki dla pracy zdalnej.
 • Dodano możliwość wyliczenia dodatku za pracę zdalną dla pracowników na umowie o pracę. Wyliczenia kwoty uzależnione są od ustawień w "Ustawienia - Premia, Płaca podstawowa, Praca zdalna", gdzie użytkownik może oznaczyć wyliczanie dodatku za pracę zdalną dla wszystkich pracowników, zgodnie z ustawieniami w kadrach lub pomijanie wyliczeń dla wszystkich oraz czy dodatek ma być wyliczany na podstawie stawki godzinowej czy kwoty ryczałtu. Pola godzin pracy zdalnej, stawki oraz kwoty za pracę zdalną w oknie edycji płac pokazują się zgodnie z oznaczeniem w ustawieniach firmy lub w kartotece pracownika. Dodano również zliczanie ilości pracy zdalnej okazjonalnej, które również będzie widoczne w oknie edycji płac. Nowe składniki płacowe będą uwzględnione na liście płac, zestawieniu płacowym oraz na miesięcznym zestawieniu wynagrodzeń.
 • Program będzie pilnował limitu 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej.
 • Na rocznej karcie wynagrodzeń dodano kolumny: "Zasiłek macierz.", "Praca zdalna", "Przekroczenie zwol. PIT-0" oraz "Podstawa PPK". Dodano również wydruk kwoty wolnej dla umowy zlecenia.
 • Dodano kreator ustawień dla rozliczenia pracy zdalnej pracowników. Kreator będzie się pojawiał po wejściu w "Kadry" lub "Płace". W kreatorze użytkownik będzie mógł wybrać w jaki sposób ma być naliczany dodatek za pracę zdalną, uzupełnić kwotę stawki godzinowej oraz ryczałtu dla ustawień płacowych od "2023-04-01" oraz będzie mógł wprowadzić ustawienia grupowe dla pracowników.

Wersja 5.1.147.1

Data: 28.02.2023

 • Zaktualizowano podstawę prawną skierowania na badania profilaktyczne
 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów, od 2023-03-01 stawka za I rok nauki wynosi 336,67 zł, za II rok nauki 404,01 zł, za III rok nauki 471,34 zł.
 • Zaktualizowano wydruk deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK

Wersja 5.1.146.3

Data: 9.02.2023

 • Zmieniono komunikat przy eksporcie do dokumentów do programu "Płatnik". Jeżeli w miesiącu eksportu nie będzie uzupełniona podstawa ubezpieczenia zdrowotnego właściciela, to program nie będzie blokował wysyłki, a wyświetli komunikat, czy kontynuować wysyłkę bez danych właściciela. Jeżeli na liście dokumentów do wysyłki będą tylko dokumenty rozliczeniowa pracowników, to komunikat nie zostanie wyświetlony.

Wersja 5.1.146.2

Data: 6.02.2023

 • Odblokowano możliwość wyboru miesiąca od którego ma być generowanie zestawienie.
 • Dodano księgowanie składek PPK odprowadzanych przez właściciela do programu Ala. Dla wypłat od stycznia 2023 zmieniono sposób księgowania w koszty pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne - składki ZUS księgowane będą zawsze w dacie miesiąca listy. Dodatkowo, jeżeli wypłata będzie wypłacona później niż 10 dzień następnego miesiąca, to wynagrodzenie brutto za pracowników na umowę o pracę będzie księgowane w dacie wypłaty.

Wersja 5.1.145.9

Data: 27.01.2023

 • Zaktualizowano składki na ubezpieczenie zdrowotne właścicieli rozliczających podatek na skali oraz podatkiem liniowym. Minimalna podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2023 wynosi 3010 zł - minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 01.02.2022r. Minimalna podstawa od lutego 2023 do stycznia 2024 będzie wynosić 3490 zł i nie będzie się zmieniać wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od lipca 2023.

Wersja 5.1.145.7

Data: 23.01.2023

 • Zaktualizowano wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2022 ogłoszone 2023-01-20, które wyniosło 6965,94 zł. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego właściciela rozliczającego podatek zryczałtowany będzie od 1 stycznia 2023 wynosić: do osiągniętego przychodu 60 tyś - 4179,56 zł, dla przychody pomiędzy 60 tyś a 300 tyś. - 6965,94 zł, po przekroczeniu 300 tyś - 12538,69 zł. Odpowiednio składki zdrowotne wynosić będą - I próg 376,16zł, II próg 626,93zł, III próg 1128,48zł. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby współpracującej będzie wynosić 5224,46 zł.

Wersja 5.1.145.4

Data: 3.01.2023

 • Na wydruku deklaracji PIT-4R (12) wysłanej do serwisu e-Deklaracje dodano uzupełnianie pola pełnomocnika lub płatnika podatku odpowiedzialnego za sporządzenie deklaracji wg ustawień w programie. Dodano również uzupełnianie pola osoby odpowiedzialnej na wydruku deklaracji PIT-4R(12) z poziomu Grupowej wysyłki e-Deklaracji.
 • Zaktualizowano wydruk formularza PIT-2 w.9

Wersja 5.1.145.3

Data: 2.01.2023

 • Zaktualizowano schemat XML dla formularza PIT-R (21)