Aga - Kadry i Płace

Wersja 5.1.145.1

Data: 29.12.2022

 • Dla pracowników na umowie zlecenie oraz na umowie o dzieło dodano możliwość odliczenia kwoty wolnej przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. W oknie edycji płac dodano pola "Podatek należny" oraz "Kwota wolna od podatku (m-c)". Nowe pola są widoczne jeżeli płace ustawione są na rok co najmniej 2023 lub data wypłaty jest większa lub równa 2023. W oknie edycji płac zmieniono ustawienie pól. Nowe składniki zostały dodane na liście zleceń oraz na zestawieniu płacowym. Kwota wolna jest naliczana wg wartości wybranej w ustawieniach podatkowych od 2023 roku. (Opcje -> Płace -> Popraw -> Umowa zlecenie -> Zaliczka na podatek)
 • Dla pracowników na umowie o pracę, pracę nakładczą, na umowie zleceniu oraz umowie o dzieło dodano możliwość wyliczenia płac zgodnie z oświadczeniem o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od list płac wypłacanych od stycznia 2023. Warunkiem niepobierania zaliczki jest limit dochodów, który w 2023 wynosi 30 000 zł (w przypadku preferencyjnego rozliczenia podatku - 60 000 zł). W przypadku, gdy łączny dochód pracownika wypłacony ze wszystkich umów przekroczy limit, program będzie wyliczał zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki ponad limit, bez uwzględnienia miesięcznej kwoty wolnej (o ile na kartotece pracownika była oznaczona opcja jej odliczania). (Opcje -> Płace -> Popraw)
 • Dodano ustawienia ilości dni na rok 2023. (Inne -> Ustawienia -> Dni -> Ilość dni do przepracowania)
 • Zaktualizowano ustawienia płacowe obowiązujące od 1 stycznia 2023:
  • Minimalne wynagrodzenie 3490 zł;
  • Minimalna stawka godzinowa 22,80 zł;
  • Współczynnik ekwiwalentu 20,83zł;
  • Podstawa ubezpieczenia społecznego właściciela 4161 zł;
  • Obniżona podstawa ubezpieczenia społecznego dla właściciela 1047 zł;
  • Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie 6935 zł;
  • 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 208050 zł;
  • Limit odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej właściciela rozliczającego się podatkiem liniowym 10200 zł.
 • Zaktualizowano opis kodu tytułu ubezpieczenia - 0543 - wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej. (Opcje -> Kadry -> Popraw -> Strona IV -> Kod tytułu ubezpieczenia)
 • Dodano nowe symbole do oznaczenia pracy zdalnej "PZD - Praca zdalna" oraz "OPZD - Okolicznościowa praca zdalna". Oba symbole traktowane są tak jak dla symboli obecny w pracy. Program po wprowadzeniu w ewidencję nalicza godziny pracy. (Opcje -> Płace -> Ewidencja obecności -> symbole)

Wersja 5.1.144.1

Data: 20.12.2022

 • Dodano możliwość wydruku oraz wysyłki PIT-4R(12) w wersji schemy 2-0E,  PIT-8C(11) orz PIT-2(9) za rok 2022.
 • Wprowadzono historię zmian ustawienia wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Od wersji 5.1.144.1 zmiany znaczników mające wpływ na wyliczenie zaliczki (wprowadzane poprzez oświadczenia/wnioski pracownika - PIT-2) będzie można dokonywać poprzez wprowadzenie nowych ustawień wraz z datą od której daty wypłaty (nie daty listy) będą obowiązywać.

  Dla ustawień wprowadzonych już na kartotece pracownika program doda domyślne ustawienia z datą zatrudnienia. Domyślnych wartości nie będzie można usunąć. Ustawienia będą przepisywane na kolejny rok, chyba, że użytkownik wprowadzi nowe. Ustawienia będzie można edytować tylko w aktualnie ustawionym roku, chyba, że przyszły rok nie będzie jeszcze ustawiony w programie.

  Link do instrukcji: https://www.pcbiznes.pl/podrecznik-uzytkownika/ustawienia-naliczania-zaliczki/

Wersja 5.1.142.1

Data: 24.10.2022

 • Dodano możliwość wysyłki formularza PIT-8AR w wersji 12 do systemu e-Deklaracje.
 • Dodano znacznik "Pracownik przed zatrudnieniem". Gdy znacznik jest zaznaczony program nie będzie wymagał numeru PESEL pracownika, nie można drukować dokumentów płacowych, można drukować tylko dokumenty kadrowe potrzebne w procesie zatrudniania oraz pracownik jest pomijany przy eksporcie danych do "Płatnika".
 • Jeśli pracownik nie ukończył 26 roku życia lub jest w wieku emerytalnym w czasie daty zatrudnienia oraz ma umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o pracę nakładczą, program wyświetli stosowny komunikat z możliwością dodania ulgi dla pracownika.
 • Dodano nową wersję deklaracji PIT-11 (29). "Opcje - Płace - Drukuj - PIT11Z" Dodano wysyłkę zbiorczą deklaracji PIT11 w wersji 29.

Wersja 5.1.141.1

Data: 1.09.2022

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 1 września 2022 wynagrodzenie uczniów będzie wynosić 307,81 zł za I rok nauki, 369,38 zł za II rok nauki, 430,94 zł za III rok nauki.
 • Dodano możliwość podglądu wprowadzonego dochodu/przychodu dla do wyliczenia podstawy zdrowotnego przy podglądzie danych płacowych właściciela w zamkniętym miesiącu.
 • W oknie „Opcje -> Kadry -> Edytuj -> Dodatkowe ulgi” zmieniono opis przycisku "Ustaw" na "Edytuj". Natomiast w oknie edycji ulgi dodano opcję jej usuwania.

Wersja 5.1.139.4

Data: 20.07.2022

 • Zmieniono procent wyliczenia wynagrodzenia za terminową wpłatę pobranego podatku przez płatnika w miesiącach od lipca do grudnia 2022, który wynosi 0,6%. Zmiana została również uwzględniona na deklaracji rocznej PIT-4R
 • Zaktualizowano schemat XML dla wersji 16 za 2022 rok.

Wersja 5.1.139.3

Data: 17.07.2022

 • Dla pracownika zgłoszonego jako osoba powołana dodano ustawienie o podleganiu składce zdrowotnej. Użytkownik może oznaczyć, czy pracownik podlega pod ubezpieczenie zdrowotne i składki mają być wyliczane bez limitów, czy naliczać składkę na ubezpieczenie społeczne dopiero po przekroczeniu 6000 wynagrodzenia.
 • Zaktualizowano podstawę ubezpieczenia zdrowotnego osoby współpracującej od 2022-07-01, która wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego 4665,78zł.

Wersja 5.1.139.1

Data: 29.06.2022

 • Dla osoby powołanej zmieniono sposób wyliczania składki zdrowotnej. Jeżeli pracownik jest zgłoszony jako osoba powołana, to podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu po przekroczeniu kwoty wynagrodzenia 6000 zł rocznie. Dlatego program będzie pilnował przekroczenia kwoty 6 000zł rocznie i od nadwyżki od tej kwoty będzie wyliczał składkę zdrowotną.
 • Dla pracowników będących na zasiłku macierzyńskim, rodzicielskim lub ojcowskim wprowadzono możliwość zastosowania zwolnienia z podatku PIT-0 dla 26 latka, PIT-0 Senior, PIT-0 4 plus oraz PIT-0 na powrót od 2022-07-01. Jeżeli w ustawieniach pracownika będzie wpisana jedna z wymienionych ulg, to przy wyliczaniu zasiłku, w przypadku, gdy zakład pracy jest płatnikiem zasiłku, program będzie stosował zwolnienie dla wynagrodzenia z zasiłku od wynagrodzenia wypłaconego od 2022-07-01. Program będzie pilnował limitu zwolnienia 85528 łącznie dla wynagrodzenia oraz dla wypłaconego zasiłku w trakcie roku. Jeżeli pracownik będzie korzystał ze zwolnienia dla zasiłku macierzyńskiego i od początku roku przebywa na macierzyńskim, to limit zwolnienia liczony będzie dopiero od lipca 2022. W przypadku gdy zakład pracy nie jest płatnikiem zasiłków, program będzie pilnował limitu zwolnienia dla wypłacanego wynagrodzenia poza zasiłkiem. Zasiłki wypłacane przez ZUS nie będą uwzględniane przy wyliczaniu kwo ty przekroczenia limitu.
 • Dodano nową wersję formularza PIT-2 (8)
 • Okna edycji danych pracownika dodano pola z informacjami o datach obowiązywania ulg dodatkowych.
 • Zaktualizowano wysokość stawki podatku, która wynosi 12%, kwotę wolną od podatku (mc) 300,00 zł, kwotę wolną od podatku 3 600,00 zł oraz podatek od zleceń 12%.
 • Dodano funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu pola edycyjnego "Ulga dla klasy średniej" tylko w okresie jej obowiązywania tj. od stycznia do czerwca 2022. Dodatkowo na wydruku "Rocznej karty wynagrodzeń" ulga pojawia się jedynie w okresach jej stosowania.
 • W związku ze zmianami podatkowymi od dnia 2022-07-01 dodano nową funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu pól "Podatek wyliczony wg. 2021", "Podatek wyliczony wg. 2022" oraz "Ulga dla klasy średniej" tylko w okresie obowiązywania przepisów polskiego ładu. Zmiany dotyczą również wydruku "Pokaż wyliczenie".
 • Dla zestawienia drukowanego od roku 2022 zmieniono opis pól składki zdrowotnej odliczonej i nie odliczonej od podstawy podatku. Kwota możliwa do odliczenia od podatku wyliczana jest dla właściciela z ustawionym sposobem opodatkowania ryczałt i podatek liniowy. Kwota zapłaconej składki zdrowotnej możliwej do odliczenia dla podatnika rozliczającego się podatkiem liniowym jest wyliczana do limitu 8700 zł. Dla podatnika na ryczałcie kwota możliwa do odliczenia od podstawy podatku to 50% zapłaconej składki zdrowotnej. "Opcje - Płace - Księgowanie do programu Ala" Dla podatnika rozliczającego się podatkiem liniowym prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przy księgowaniu kwot do programu Ala dodano możliwość oznaczenia księgowania odliczonej składki zdrowotnej do Księgi.
 • Przy naliczaniu płac właściciela z formą opodatkowania ryczałt oraz podatek liniowy program wylicza możliwą do odliczenia od postawy podatku składkę zdrowotną (50% składki dla ryczałt oraz dla podatku liniowego suma składek zdrowotnych do wysokości limitu rocznego, czyli 4,9% z 30-krotoności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w zaokrągleniu do pełnych 100 złotych)
 • Dodano nowy wydruk "Miesięczne zestawienie funduszy". Zestawienie tworzone jest dla wybranego właściciela i zawiera zestawienie jego funduszy za wybrany okres.

Wersja 5.1.138.1

Data: 2.06.2022

 • W oknie zestawienie funduszy pracodawców dodano możliwość wyboru daty wydruku.
 • Zaktualizowano wysokość stawki wynagrodzenia dla uczniów, które w I roku nauki wynosi 311,76, w II roku nauki wynosi 374,11, w III roku nauki wynosi 436,47. Dodano również limit odliczenia składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na stawce liniowej w wysokości 8700 zł.

Wersja 5.1.136.1

Data: 15.04.2022

 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(12).
 • Dodano obsługę nowej wersji PIT-11 (28) wraz z nowym schematem e-deklaracji.
 • Dodano możliwość eksportu do programu Ala - Księga Podatkowa składek na ubezpieczenie społeczne właściciela.

Wersja 5.1.135.3

Data: 09.03.2022

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów. Od 2022-03-01 wynagrodzenie wynosi I rok nauki - 299,75zł, II rok nauki - 359,71zł, III rok nauki - 419,66zł