Ala - Księga Podatkowa

Wersja 5.1.130.4

Data: 27.10.2021

 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji VIU-DO(1) do serwisu e-Deklaracje za wybrany kwartał.

Wersja 5.1.130.1

Data: 11.10.2021

 • Dodano obsługę zgłoszenia informującego w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT – formularz VIU-R (3)
 • Dodano możliwość wyboru domyślnej stawki ryczałtu dla pliku poleceń księgowania z pliku JPK.

Wersja 5.1.128.1

Data: 9.09.2021

 • Zmieniono opis grup GTU na podglądzie pliku JPK ("Księgowość -> Jednolity plik kontrolny -> Pokaż zawartość sprzedaży")
 • Dodano dodatkowe kolumny do wyświetlenia w oknie rejestrów sprzedaży i zakupu ("Księgowość - Rejestr VAT - Ustaw kolumny do wyświetlenia")
 • Dodano ustawienia firmy rozliczenia VAT OSS oraz VAT IOSS ("Ustawienia - Dane firmy - Edycja - Strona II - Podatek VAT")
 • Dodano słownik stawek obowiązujących w UE. Do słownika stawki dodawane są automatycznie przy dodawaniu dokumentów do ewidencji OSS ("Słowniki - Stawki VAT UE")
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów VAT OSS. Dokumenty wprowadzane są w walucie wystawienia i przeliczane na PLN po wybranym przez użytkownika kursie. Użytkownik może wprowadzić dokumenty oraz korekty dla trzech rodzajów procedur : "Procedura unijna", "Procedura importu", "Procedura nieunijna". W trakcie wprowadzania dokumentu użytkownik może zapisać przeliczone kwoty na PLN z dokumentu do KPIR/Ryczałtu lub zrobić to przy użyciu funkcji "Zaksięguj dokumenty do KPIR" / "Zaksięguj dokumenty do Ryczałtu". Dokumenty mogą być zaksięgowane jako pojedyncze wpisy lub jednym wpisem zbiorczym. Przy wydruku ewidencji użytkownik może wybrać, czy dokumenty mają być wydrukowane w walucie PLN czy przeliczone na EUR po wybranym kursie. Program przy wyborze kursu domyślnie będzie podpowiadał datę tabeli kursowej jako ostatni roboczy dzień ustawionego w programie miesiąca. Informacja o kursie waluty będzie umieszczona na wydruku dokumentu.
 • Dodano tabelę, w której zapisywane będą wybrane przez użytkownika kursy euro za poszczególne miesiące, potrzebne do rozliczenia deklaracji VAT OSS. Przed rozliczeniem, jeżeli na dany miesiąc nie będzie jeszcze kursu, użytkownik zostanie poproszony o dodanie kursu. Domyślnie program będzie podpowiadał ostatni dzień miesiąca, który ma zostać rozliczony. ("Słowniki - Kursy walut do rozliczenia VAT OSS")
 • Zaktualizowano opis pliku polec.txt. Dodano pozycję dla dokumentów rozliczających VAT OSS. ("Księgowość - Import poleceń księgowania")
 • Dodano obsługę formularzy rejestracyjnych VII-R, VII-RP oraz VIN-R dla procedur VAT OSS ("Deklaracje - Zgłoszenia VAT OSS")
 • Dodano nową opcję wyszukiwania dokumentów według procedury podatkowej. ("Księgowość - Rejestr VAT - Szukaj/Filtruj")

Wersja 5.1.127.1

Data: 29.07.2021

 • Zmieniono opisy ustawień wydruku rejestru VAT. ("Księgowość - Rejestr VAT zakup - Drukuj - Rejestr VAT - Zmień ustawienia")
 • Dodano pobieranie adresu płatnika na przelewie do Urzędu Skarbowego. ("Deklaracje - PIT5(L) - Przelew PIT5(L)")

Wersja 5.1.126.1

Data: 14.06.2021

 • Dodano możliwość jednoczesnego zapisu dokumentu do KPiR oraz Rejestru VAT przy zaznaczonej opcji "Wyksięgowanie/ponowne zaksięgowanie kosztów" ("Księgowość - Księga przychodów i rozchodów - Dodaj (F3)")

Wersja 5.1.125.3

Data: 20.05.2021

 • W okienku edycji parametrów generowanego pliku JPK dla JPK_EWP oraz JPK_KPIR dodano możliwość ustawienia dowolnego zakresu dat w obrębie jednego roku dla tworzonego pliku JPK. ("Księgowość - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Dodaj")

Wersja 5.1.124.3

Data: 28.04.2021

 • Dodano mechanizm dopisywania korekty JPK, w przypadku zarejestrowania w systemie wcześniejszej korekty JPK, która nie została wysłana zamiast tworzyć nową konfigurację system nadpisuje istniejącą. ("Księgowość - Rozlicz firmę - Generuj plik JPK")
 • Dodano nową funkcjonalność polegającą na możliwości rozliczenia składek ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych dla osób współpracujących. ("Ustawienia - Właściciele - Edytuj - Ustawienia dodatkowe - ZUS")
 • Dodano dodatkowe pola do wyświetlenia w widoku poleceń księgowania. ("Księgowość - Import poleceń księgowania - Ustaw kolumny do wyświetlenia")

Wersja 5.1.124.2

Data: 23.04.2021

 • Dodano nową opcję uprawnień dla użytkowników "Administracja użytkownikami" po jej załączeniu przez administratora wybrany użytkownik dostaje możliwość dopisywania i aktualizacji danych użytkowników. ("Ustawienia - Użytkownicy")
 • Dodano nową funkcjonalność polegającą na możliwości ustawienia stawki procentowej ubezpieczenia wypadkowego. Poprawiono sposób wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. ("Ustawienia - Właściciele - Edytuj - Ustawienia dodatkowe - ZUS")
 • Dodano zliczanie zapłaconych zaliczek na poczet podatku w polu 383. ("PIT 36(L)")

Wersja 5.1.124.1

Data: 14.04.2021

 • Dodano obsługę dopisywania dokumentów VAT MARŻA do rejestrów VAT oraz Księgi podatkowej/Ryczałtu na podstawie zaimportowanych z plików JPK V7M i JPK V7K poleceń księgowania. ("Import poleceń księgowania - Zaksięguj polecenia księgowania")
 • Dodano możliwość zapisania dokumentu wewnętrznego bez numeru NIP kontrahenta. ("VAT zakupy - Dodaj" "VAT sprzedaż - Dodaj")
 • Dodano opcję umożliwiającą pomijanie domyślnych kodów GTU dla wybranych rodzajów dokumentów za pomocą przycisku "Określ rodzaje dokumentów bez kodów grup GTU". Nowa opcja umożliwia zaznaczenie i zapisanie rodzajów dokumentów dla, których nie będą ustawiane domyślne kody grup GTU. ("Ustawienia - Edycja - Dodatkowe informacje dla JPK")
 • Od wersji bazy danych 634 zablokowano możliwość edycji pól 68 i 69 deklaracji VAT7. Dane do tych pól zaczytywane są z rejestru sprzedaży VAT dla dokumentów wprowadzonych jako wyksięgowanie z przychodu. ("Deklaracje - VAT7")

Wersja 5.1.123.2

Data: 23.03.2021

 • Dodano obsługę nowego schematu JPK EWP(2) wersja schemy 1-1 obowiązującą od 01.04.2021. (Księgowość - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Dodaj - Typ)
 • Dodano nową opcję "Pokaż dane z pliku JPK", która umożliwia w zależności od rodzaju JPK wyświetlenie dokumentów zawartych w jednolitym pliku kontrolnym. ("Księgowość - Grupowa wysyłka JPK - menu podręczne" "Księgowość - Jednolity plik kontrolny (JPK) - menu podręczne")
 • W oknie: "Wybór sposobu podpisu JPK" poprawiono działanie opcji "Nie pokazuj ponownie", teraz zaznaczenie tej opcji i wybór metody podpisu zostaje zapamiętany w konfiguracji, dzięki czemu przy następnej wysyłce program nie będzie pytał o wybór metody podpisu JPK. Zapytanie o metodę podpisu można przywrócić w ustawieniach programu: "Ustawienia - JPK - Nie pytaj o sposób podpisu". (Opcje - Jednolity plik kontrolny (JPK) - Podpisz i wyślij JPK - Wybór sposobu podpisu JPK)