Aga - Kadry i Płace

Wersja 4.1.54.1

Data: 1.06.2015

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 2015-06-01 stawki te wynoszą odpowiednio I rok nauki 162,20 zł, II rok nauki 202,74 zł, III rok nauki 243,29 zł.

Wersja 4.1.52.2

Data: 16.04.2015

 • Dodano opcję, która uzupełnia nazwę województwa po wpisaniu kodu pocztowego
 • Wprowadzono nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne
 • Wprowadzono weryfikację kont bankowych na kartotekach firm, właścicieli i pracowników. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru konta zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat
 • Poprawiono treść wydruku "w dniu 30 każdego miesiąca" na "ostatniego dnia każdego miesiąca". Nowa treść zostanie wydrukowana tylko, jeżeli użytkownik nie dokonał zmiany w wymienionej treści.

Wersja 4.1.52.1

Data: 3.04.2015

 • Zaktualizowano składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Od 2015-04-01 wynosi 1,80%. Program poprawi wysokość składki tylko, jeżeli nie została ona zmieniona przez użytkownika.

Wersja 4.1.51.3

Data: 5.03.2015

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 2015-03-01 stawki wynoszą za pierwszy rok nauki 157,71 zł, za drugi rok nauki 197,13 zł, 236,56 zł za trzeci rok nauki.
 • Wprowadzono poprawki związane z połączeniem gminy Zielona Góra z miastem Zielona Góra. Dotychczasowy kod administracyjny gminy Zielona Góra - 0809102 przestał obowiązywać. Aktualny kod administracyjny dla miejscowości należących do starej gminy Zielona Góra to 862011. Zalecana jest edycja danych pracowników
 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji IFT-1 / IFT-1R w wersji 12 do serwisu e-Deklaracje za 2015 rok

Wersja 4.1.51.2

Data: 2.03.2015

 • Umożliwiono wysyłkę deklaracji PIT-11Z w wersji 21 do serwisu e-Deklaracje. Aby wysłać deklarację, należy w oknie "Deklaracje wysyłane do Uniwersalnej Bramki Dokumentów - PIT-11Z" dodać deklarację poprzez wybór pracowników. Następnie należy użyć funkcji "Wyślij do UBD". Po poprawnej wysyłce w oknie "Deklaracje wysyłane do Uniwersalnej Bramki Dokumentów - PIT-11Z" można pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. W oknie "Deklaracje wysyłane do Uniwersalnej Bramki Dokumentów - PIT-11Z" można również wejść w podgląd poszczególnych deklaracji dołączonych do deklaracji PIT-11Z.
 • Została dodana możliwość wydruku zbiorowego dowodów wpłaty.

Wersja 4.1.50.1

Data: 17.02.2015

 • Dodano nową deklarację PIT-8C dotyczącą informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.
 • Umożliwiono elektroniczną wysyłkę PIT-11 (wer. 22) do serwisu e-Deklaracje.
 • Dodano możliwość wydruku deklaracji IFT-1 / IFT-IR - informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.
 • Zaktualizowano adresy Urzędów Skarbowych
 • Dodano możliwość ustawienia roku, którego mają dotyczyć wysłane deklaracje do serwisu e-Deklaracje

Wersja 4.1.49-2

Data: 22.01.2015

 • Umożliwiono przesłanie deklaracji PIT-40 (od wersji 20) i PIT-11 (od wersji 21) oraz PIT-4R (od wersji 5) do serwisu e-Deklaracje za pomocą podpisu uproszczonego autoryzowanego kwotą. Opcja ta jest dostępna dla firm mających osobowość fizyczną. Aby wysłać deklarację należy podać numer identyfikacyjny NIP lub PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia płatnika oraz kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego z deklaracji złożonej za poprzedni okres rozliczeniowy, albo wartość 0 (zero), w przypadku gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy lub gdy deklaracja za poprzedni okres rozliczeniowy nie została złożona.
 • Zaktualizowano wysokość podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla przedsiębiorcy. Od 2015-01-01 podstawa wynosi 3104,57 zł. Aby kwota podstawy została zmieniona w programie należy wejść w Ustawienia na zakładkę Płace, na okresie 01.01.2015 kliknąć Popraw i w oknie Konfiguracja liczenia płac na dole należy kliknąć Ustaw standardowe dane.

Wersja 4.1.49.1

Data: 1.01.2015

 • Dodano nowe wersje deklaracji do wydruku: PIT-11 (wer. 21 oraz wer. 22) PIT-R (wer. 17) PIT-40 (wer. 20 oraz wer. 21), PIT-4R (wer. 5),  PIT-8AR (wer. 4).
 • Dodano nową wersję zaświadczenia ZUS Z-3.
 • Dodano nową wersję wzoru zgłoszenia ZAP-3 (wer. 3)
 • Zmieniono wysokość obniżonej podstawy składki społecznej właściciela. Od 2015-01-01 podstawa wynosi 525zł.
 • Zmieniono wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 2015-01-01 przeciętne wynagrodzenie wynosi 3959zł.
 • Zmieniono wysokość współczynnika ekwiwalentu. Od 2015-01-01 współczynnik ekwiwalentu wynosi 21zł.
 • Zmieniono wysokość 30-sto krotnej średniej krajowej. Od 2015-01-01 wynosi 118770zł.
 • Zmieniono wysokość najniższego wynagrodzenia. Od 2015-01-01 najniższe wynagrodzenie wynosi 1750zł.
 • Zmieniono wysokość podstawy ubezpieczeń społecznych właściciela. Od 2015-01-01 podstawa wynosi 2375,40zł.
 • Dodano nowe kody tytułu ubezpieczeń dla członków rady nadzorczej.
 • Zaktualizowano ilość dni roboczych na rok 2015.
 • Została dodana możliwość wydruku listy obecności osobno dla każdego rodzaju zatrudnienia.
 • Dodano możliwość sprawdzenia czasu przepracowanego ogółem przez wszystkich pracowników z podziałem na godziny przepracowane, 14. nadgodziny 50%, nadgodziny 100% i godziny nocne.