Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.66.1)

Wersja 4.1.66.1

Data: 9.06.2016

 • Umożliwiono edycję pozycji na anulowanym dokumencie, który był uzupełnieniem paragonu.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.65.2)

Wersja 4.1.65.2

Data: 20.05.2016

 • W programie umożliwiono włączenie rejestru operacji. Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Ustawienia -> Inne -> Obsługa rejestru operacji", to każda operacja dodawania, modyfikacji, usuwania, wydruku, przelogowania zostanie zapisana w rejestrze operacji.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.65.1)

Wersja 4.1.65.1

Data: 6.05.2016

 • Dodano możliwość wystawiania zamówień w walucie. Zmianę waluty wykonuje się na zakładce "Opcje" w oknie edycji dokumentu.
 • Zaktualizowano kolumnę księgowania sprzedaży Księgi Przychodów i Rozchodów, od teraz księgowanie z programu Ewa jest możliwe do 10 i 13 kolumny programu Ala.
 • W oknie wydruku „Zestawienie sprzedaży dla kontrahenta" dodano znacznik "Zestawienie dla odbiorcy". Po jego zaznaczeniu zostanie wygenerowane zestawienie dla wybranego odbiorcy.
 • Dodano możliwość księgowania do kolumny 16  KPiR w programie Ala. Kolumnę 16 dla dokumentu można również wybrać z pozycji okna edycji dokumentu.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.61.1)

Wersja 4.1.61.1

Data: 1.01.2016

 • Dodano możliwość wybrania szerokości kolumn na wydruku arkuszu spisowego inwentaryzacji.
 • Rozwiązano problem z pobieraniem danych z bazy GUS dla numerów NIP do których przypisana jest więcej niż jedna firma. Wcześniej mogło się zdarzyć że dane nie były pobierane.
 • Dodano księgowanie dokumentów do kolumny siódmej w ewidencji przychodów w programie Ala – księgowość uproszczona (Opcje -> Dokumenty -> Księgowanie).
 • Umożliwiono wyświetlenie uwag przypisanych do kontrahenta podczas edycji dokumentu. Opcję należy włączyć w "Ustawienia -> Dokumenty -> Opcje -> Pokazywać uwagi kontrahenta przy edycji dokumentów”

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.58.1)

Wersja 4.1.58.1

Data: 15.10.2015

 • Dodano nową funkcjonalność - Zamówienia do dostawców. (funkcjonalność dostępna w wersji MAX)
 • Do danych kartoteki dodano pola "Stan minimalny", "Stan planowany" oraz "Domyślny dostawca". Stan minimalny oraz domyślny dostawca są uzupełniane przez użytkownika, również poprzez opcję edycji grupowej. Stan planowany jest to stan kartoteki pomniejszony o ilość na zamówieniach od odbiorców (stan dyspozycyjny) oraz powiększony o ilość na zamówieniach do dostawców.
 • W oknie pozycji cennika dodano możliwość wyboru waluty, w której będzie ustalona cena dla kontrahenta.
 • Dodano możliwość zablokowania sprzedaży pozycji, której stan jest równy "0".

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.57.1)

Wersja 4.1.57.1

Data: 9.09.2015

 • Dodano uprawnienia do zarządzania dokumentami sprzedaży i zakupu, teraz Administrator ma możliwość nadania osobno praw do wystawiania, usuwania oraz edycji dokumentów.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.55.1)

Wersja 4.1.55.1

Data: 1.07.2015

 • W oknie edycji kartotek dodano znacznik "Pilnuj limitu odwrotnego obciążenia". Jeżeli użytkownik ustawi znacznik na kartotekach, to program, przy wystawianiu dokumentu, będzie sugerował zmianę stawki VAT na "odwrotne obciążenie", w przypadku przekroczenia limitu (obecnie 20.000 zł) dla kartotek z ustawionym znacznikiem.
 • Wprowadzono nową opcję na dokumentach, wykorzystującą znacznik "Pilnuj limitu odwrotnego obciążenia" (Kartoteki - Cechy, uwagi, inne). W przypadku przekroczenia, na dokumencie, limitu (obecnie 20.000 zł), dla kartotek z zaznaczonym znacznikiem, program zasugeruje zmianę stawki VAT na "odwrotne obciążenie".
 • W oknie "Zestawienie sprzedaży towarów" dodano znacznik "uwzględniaj usługi", którego wyłączenie spowoduje wygenerowanie zestawienia wyłącznie dla towarów. Po włączeniu znacznika, zestawienie będzie zawierać towary oraz usługi.
 • Dodano opcję pobierania numeru regon ze strony GUS. Po kliknięciu w ikonę wyszukiwania, oprócz dotychczasowych danych (NIP, nazwa, adres), zostanie pobrany i zapisany numer regon na karcie kontrahenta.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.53.1)

Wersja 4.1.53.1

Data: 13.05.2015

 • Wprowadzono weryfikację kont bankowych na kartotekach firm i kontrahentów. W przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru konta zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat.
 • Dodano możliwość definiowania nazwy, która będzie drukowana na faktury końcowej do zamówienia, do którego zostały przyjęte zaliczki. Domyślnie program ustawi nazwę "Sprzedaż".
 • Umożliwiono automatyczne dodawanie do rozrachunków dokumentów wystawionych na podstawie aukcji, jeżeli użytkownik zaznaczy opcję "Ustawienia - Allegro - Wystawione dokumenty z aukcji rozliczaj automatycznie".
 • Użytkownik ma możliwość zaznaczy opcję wydruku na fakturze końcowej pozycji z zamówienia bez rozliczenia pobranych zaliczek, to program na drukarce fiskalnej wydrukuje dokument nie uwzględniając zaliczek. Oznacza to, że na drukarkę fiskalną zostaną przesłane zaliczki, a następnie faktura końcowa. Użytkownik będzie musiał ująć w swoim rejestrze różnicę pomiędzy zaliczkami a fakturą końcową. Domyślnie program drukuje fakturę końcową uwzględniając pobrane zaliczki.

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.52.1)

Wersja 4.1.52.1

Data: 14.04.2015

 • Dodano opcję, która pozwala na ponowne wystawienie wybranej aukcji w serwisie Allegro.pl.
 • Umożliwiono wybór nazwy kartoteki na fakturze zaliczkowej wysyłanej na drukarkę fiskalną.
 • Wprowadzono funkcję, która uzupełnia nazwę województwa po wpisaniu kodu pocztowego.
 • Dodano pola cech dodatkowych do wydruku definiowanego.
 • Wprowadzono poprawki w integracji z Allegro.pl (Jeśli szablon oferty nie miał przypisanej kategorii, mógł wystąpić problem z pobraniem szablonu do programu).

Ewa - Fakturowanie i Magazyn (Wersja 4.1.49.1)

Wersja 4.1.49.1

Data: 27.01.2015

 • W odpowiedzi na liczne zgłoszenia użytkowników w najnowszej wersji (4.1.49.1) programu Ewa - fakturowanie i magazyn, wprowadziliśmy moduł windykacyjny - usprawniający kontrolę nad odzyskiwaniem wierzytelności.Moduł pozwala na:
  - Generowanie, wydruk i wysyłanie e-mailem:
  * wezwania do zapłaty,
  * ponowne wezwania do zapłaty,
  * przypomnienie do zapłaty.
  - Przydzielanie spraw windykacyjnych dla wybranego operatora.
  - Prowadzenie historii czynności windykacyjnych dla każdego rozpoczętego procesu windykacyjnego.
  - Przypominanie o zaplanowanych na danych okres czynnościach windykacyjnych.
  - Tworzenie zestawień dotyczących prowadzonych windykacji dla wybranego kontrahenta, czy też historii prowadzonych windykacji.
  - Tworzenie noty odsetkowej.Moduł windykacji dostępny jest w programie Ewa - fakturowanie i magazyn, w wersji MAX.