Aga – kadry i płace (Wersja 5.1.141.1)

Wersja 5.1.141.1

Data: 1.09.2022

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia dla uczniów. Od 1 września 2022 wynagrodzenie uczniów będzie wynosić 307,81 zł za I rok nauki, 369,38 zł za II rok nauki, 430,94 zł za III rok nauki.
 • Dodano możliwość podglądu wprowadzonego dochodu/przychodu dla do wyliczenia podstawy zdrowotnego przy podglądzie danych płacowych właściciela w zamkniętym miesiącu.
 • W oknie „Opcje -> Kadry -> Edytuj -> Dodatkowe ulgi” zmieniono opis przycisku "Ustaw" na "Edytuj". Natomiast w oknie edycji ulgi dodano opcję jej usuwania.

Aga – kadry i płace (Wersja 5.1.139.4)

Wersja 5.1.139.4

Data: 20.07.2022

 • Zmieniono procent wyliczenia wynagrodzenia za terminową wpłatę pobranego podatku przez płatnika w miesiącach od lipca do grudnia 2022, który wynosi 0,6%. Zmiana została również uwzględniona na deklaracji rocznej PIT-4R
 • Zaktualizowano schemat XML dla wersji 16 za 2022 rok.

Aga – kadry i płace (Wersja 5.1.139.3)

Wersja 5.1.139.3

Data: 17.07.2022

 • Dla pracownika zgłoszonego jako osoba powołana dodano ustawienie o podleganiu składce zdrowotnej. Użytkownik może oznaczyć, czy pracownik podlega pod ubezpieczenie zdrowotne i składki mają być wyliczane bez limitów, czy naliczać składkę na ubezpieczenie społeczne dopiero po przekroczeniu 6000 wynagrodzenia.
 • Zaktualizowano podstawę ubezpieczenia zdrowotnego osoby współpracującej od 2022-07-01, która wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego 4665,78zł.

Aga – kadry i płace (Wersja 5.1.139.1)

Wersja 5.1.139.1

Data: 29.06.2022

 • Dla osoby powołanej zmieniono sposób wyliczania składki zdrowotnej. Jeżeli pracownik jest zgłoszony jako osoba powołana, to podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu po przekroczeniu kwoty wynagrodzenia 6000 zł rocznie. Dlatego program będzie pilnował przekroczenia kwoty 6 000zł rocznie i od nadwyżki od tej kwoty będzie wyliczał składkę zdrowotną.
 • Dla pracowników będących na zasiłku macierzyńskim, rodzicielskim lub ojcowskim wprowadzono możliwość zastosowania zwolnienia z podatku PIT-0 dla 26 latka, PIT-0 Senior, PIT-0 4 plus oraz PIT-0 na powrót od 2022-07-01. Jeżeli w ustawieniach pracownika będzie wpisana jedna z wymienionych ulg, to przy wyliczaniu zasiłku, w przypadku, gdy zakład pracy jest płatnikiem zasiłku, program będzie stosował zwolnienie dla wynagrodzenia z zasiłku od wynagrodzenia wypłaconego od 2022-07-01. Program będzie pilnował limitu zwolnienia 85528 łącznie dla wynagrodzenia oraz dla wypłaconego zasiłku w trakcie roku. Jeżeli pracownik będzie korzystał ze zwolnienia dla zasiłku macierzyńskiego i od początku roku przebywa na macierzyńskim, to limit zwolnienia liczony będzie dopiero od lipca 2022. W przypadku gdy zakład pracy nie jest płatnikiem zasiłków, program będzie pilnował limitu zwolnienia dla wypłacanego wynagrodzenia poza zasiłkiem. Zasiłki wypłacane przez ZUS nie będą uwzględniane przy wyliczaniu kwo ty przekroczenia limitu.
 • Dodano nową wersję formularza PIT-2 (8)
 • Okna edycji danych pracownika dodano pola z informacjami o datach obowiązywania ulg dodatkowych.
 • Zaktualizowano wysokość stawki podatku, która wynosi 12%, kwotę wolną od podatku (mc) 300,00 zł, kwotę wolną od podatku 3 600,00 zł oraz podatek od zleceń 12%.
 • Dodano funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu pola edycyjnego "Ulga dla klasy średniej" tylko w okresie jej obowiązywania tj. od stycznia do czerwca 2022. Dodatkowo na wydruku "Rocznej karty wynagrodzeń" ulga pojawia się jedynie w okresach jej stosowania.
 • W związku ze zmianami podatkowymi od dnia 2022-07-01 dodano nową funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu pól "Podatek wyliczony wg. 2021", "Podatek wyliczony wg. 2022" oraz "Ulga dla klasy średniej" tylko w okresie obowiązywania przepisów polskiego ładu. Zmiany dotyczą również wydruku "Pokaż wyliczenie".
 • Dla zestawienia drukowanego od roku 2022 zmieniono opis pól składki zdrowotnej odliczonej i nie odliczonej od podstawy podatku. Kwota możliwa do odliczenia od podatku wyliczana jest dla właściciela z ustawionym sposobem opodatkowania ryczałt i podatek liniowy. Kwota zapłaconej składki zdrowotnej możliwej do odliczenia dla podatnika rozliczającego się podatkiem liniowym jest wyliczana do limitu 8700 zł. Dla podatnika na ryczałcie kwota możliwa do odliczenia od podstawy podatku to 50% zapłaconej składki zdrowotnej. "Opcje - Płace - Księgowanie do programu Ala" Dla podatnika rozliczającego się podatkiem liniowym prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą przy księgowaniu kwot do programu Ala dodano możliwość oznaczenia księgowania odliczonej składki zdrowotnej do Księgi.
 • Przy naliczaniu płac właściciela z formą opodatkowania ryczałt oraz podatek liniowy program wylicza możliwą do odliczenia od postawy podatku składkę zdrowotną (50% składki dla ryczałt oraz dla podatku liniowego suma składek zdrowotnych do wysokości limitu rocznego, czyli 4,9% z 30-krotoności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w zaokrągleniu do pełnych 100 złotych)
 • Dodano nowy wydruk "Miesięczne zestawienie funduszy". Zestawienie tworzone jest dla wybranego właściciela i zawiera zestawienie jego funduszy za wybrany okres.

Aga – kadry i płace (Wersja 5.1.138.1)

Wersja 5.1.138.1

Data: 2.06.2022

 • W oknie zestawienie funduszy pracodawców dodano możliwość wyboru daty wydruku.
 • Zaktualizowano wysokość stawki wynagrodzenia dla uczniów, które w I roku nauki wynosi 311,76, w II roku nauki wynosi 374,11, w III roku nauki wynosi 436,47. Dodano również limit odliczenia składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na stawce liniowej w wysokości 8700 zł.

Aga – kadry i płace (Wersja 5.1.136.1)

Wersja 5.1.136.1

Data: 15.04.2022

 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-8AR(12).
 • Dodano obsługę nowej wersji PIT-11 (28) wraz z nowym schematem e-deklaracji.
 • Dodano możliwość eksportu do programu Ala - Księga Podatkowa składek na ubezpieczenie społeczne właściciela.

Aga – kadry i płace (Wersja 5.1.135.3)

Wersja 5.1.135.3

Data: 09.03.2022

 • Zaktualizowano stawki wynagrodzenia uczniów. Od 2022-03-01 wynagrodzenie wynosi I rok nauki - 299,75zł, II rok nauki - 359,71zł, III rok nauki - 419,66zł

Aga – kadry i płace (Wersja 5.1.135.1)

Wersja 5.1.135.1

Data: 03.03.2022

 • Zmieniono sposób wyliczania stawki chorobowego. Od 2022 roku stawka chorobowego jest wyliczana od nowa jeżeli minął jeden miesiąc kalendarzowy, niezależnie od rodzaju choroby. Dostosowano również wydruk "Karty zasiłkowej".

Aga – kadry i płace (Wersja 5.1.134.5)

Wersja 5.1.134.5

Data: 10.02.2022

 • Zaktualizowano deklaracje RCA oraz DRA wysyłane do programu Płatnik. Dane wysyłane w deklaracji RZA będą wpisywane do deklaracji RCA, a deklaracja RZA nie będzie już wysyłane

Aga – kadry i płace (Wersja 5.1.134.1)

Wersja 5.1.134.1

Data: 2.02.2022

 • Dodano obsługę wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby współpracującej (Opcje -> Właściciele)
 • Zaktualizowano opis wyliczenia podatku o dodatkowe składniki płacowe dla umowy o pracę oraz dla umowy zlecenia (Opcje -> Płace -> Popraw -> Pokaż wyliczenie)
 • Zmieniono ustawienie o odliczaniu kwoty wolnej. Dodano możliwość odliczania podwójnej kwoty wolnej dla pracownika rozliczającego się ze współmałżonkiem (Opcje -> Kadry -> Popraw)