Regulamin


praw i obowiązków użytkownika usługi e-Archiwizacji bazy danych programu komputerowego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 z póź. zmianami.) tworzy się niniejszy regulamin [zwany dalej: Regulaminem] świadczenia usługi e-Archiwizacji polegającej na przesyłaniu, zapisywaniu oraz pobieraniu uprzednio przesłanych przez Usługobiorców drogą elektroniczną Bazy Danych Programu Komputerowego wyprodukowanego przez Usługodawcę. Świadczona usługa polega na przesyłaniu oraz pobieraniu przez Usługobiorcę uprzednio przesłanych Baz Danych Programu Komputerowego na/z serwerów zlokalizowanych poza siedzibą Usługobiorcy.
 2. Świadczącym usługę e-Archiwizacji jest Streamsoft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kossaka 10, 65-140 Zielona Góra, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze do KRS pod numerem 0000443818, będącą płatnikiem VAT — nr identyfikacyjny (NIP): VAT NIP: 929-185-17-23, REGON: 081108705 , mail: handel@streamsoft.pl, telefon 68 45 66 901

§2 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. e-Archiwizacji – należy przez to rozumieć uprawnienie Usługobiorcy, nabyte na podstawie niniejszego Regulaminu, upoważniające go do korzystania z Archiwizacji Bazy Danych Programu Komputerowego przez Okres Obowiązywania e-Archiwizacji;
 2. Usługobiorcy – należy przez to rozumieć każdego Klienta posiadającego ważną licencję na korzystanie z Programu Komputerowego korzystającego z usługi e-Archiwizacji opisanej w Regulaminie. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, która zakupiła od Usługodawcy Program Komputerowy.
 3. Programie Komputerowym – należy przez to rozumieć program komputerowy z linii PCBiznes (Ewa – fakturowanie i magazyn, Ala – księgowość uproszczona lub Aga – kadry i płace) dystrybuowany przez spółkę Streamsoft.
 4. Okresie Obowiązywania usługi e-Archiwizacji – umowa zawarta na czas oznaczony, tj. na okres 1 roku od momentu zakupu usługi na świadczenie usługi e-Archiwizacji zaokrąglając datę końcową do ostatniego dnia miesiąca.
 5. Bazie Danych Usługobiorcy – zbiór danych, przetwarzanych przez Usługobiorcę za pomocą Programu Komputerowego.
 6. Usługodawcy – należy przez to rozumieć Streamsoft Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kossaka 10.
 7. Archiwizacji Bazy Danych – należy przez to rozumieć dokonywane w ramach korzystania przez Usługobiorcę z usługi e-Archiwizacji przesyłanie Bazy Danych Programu Komputerowego za pośrednictwem sieci Internet z komputera Usługobiorcy na serwery zewnętrzne oraz pobieranie ich z tych serwerów na komputer Usługobiorcy.
 8. Data Center –miejsce, w którym znajdują się serwery przechowywujące Bazy danych usługobiorcy.

§3 Zakres świadczonych usług

 1. Korzystanie z usługi wymaga złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Rozpoczynając korzystanie ze świadczonej drogą elektroniczną usługi e-Archiwizacji, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad, procedur obowiązujących podczas korzystania z usługi e-Archiwizacji, wynikających z regulaminu lub Programu Komputerowego,  nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.

§4 Wynagrodzenie usługodawcy

 1. Za usługę e-Archiwizacji przez okres jego obowiązywania Usługodawca pobiera opłatę określoną w aktualnym Cenniku, publikowanym na stronach internetowych Usługodawcy pod adresem http://pcbiznes.pl/sklep/. Wpłaty za usługę e-Archiwizacji mogą być dokonywane przez Usługobiorcę przelewem w formie przedpłaty na wskazany na fakturze proforma rachunek bankowy Usługodawcy lub płatnością przez pośrednika PayU.
 2. W razie przekroczenia przez Usługobiorcę wykupionego przez niego miejsca przechowywania danych istnieje możliwość indywidualnego zamówienia dodatkowego miejsca.

§5 Zawarcie umowy na usługę e-Archiwizacji

 1. Zawarcie umowy na czas określony na usługę e-Archiwizacji następuje po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią i złożeniu przez Usługobiorcę oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz uiszczeniu opłaty określonej w § 4 ust. 1 z chwilą potwierdzenia otrzymania przez Usługodawcę opłaty określonej w § 4 ust. 1.
 2. Złożenie oświadczenia przez Usługobiorcę o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie przez Usługobiorcę umieszczonego w Programie Komputerowym znacznika o zapoznaniu się z treścią i jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca, otrzymując Zamówienie od Usługobiorcy na usługę e-Archiwizacji zastrzega, że Usługobiorca nabywa prawo do korzystania z usługi e-Archiwizacji z poziomu Programu Komputerowego, po uiszczeniu przez Usługobiorcę opłaty określonej w § 4 ust. 1.

§6 Reklamacje i gwarancje

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i godzi się z tym, że korzystanie z usługi e-Archiwizacji odbywa się w trybie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca nabywa prawo do korzystania z usługi e-Archiwizacji z chwilą jej udostępnienia przez Usługodawcę. Korzystanie z usługi e-Archiwizacji odbywa się za pośrednictwem zainstalowanego na komputerze Usługobiorcy Programu Komputerowego.
 3. Wymagania techniczne, jakie powinien spełniać system Usługobiorcy w celu korzystania z usługi e-Archiwizacji, to posiadanie komputera pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP, Vista, 7, 8 lub wyższy, Windows Server  podłączonego do Internetu. Do korzystania z usługi E-archiwizacji niezbędna jest wersja 4.1.63 lub wyższa systemu komputerowego z serii PCBiznes.
 4. Bazy danych Usługobiorcy przesyłane będą, za pośrednictwem sieci Internet, do centrum danych należących do podwykonawców Usługodawcy, które zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej.
 5. W związku z faktem, iż Bazy Danych Usługobiorcy nie będą przechowywane na serwerach Usługodawcy, lecz na serwerach firm zewnętrznych, będących podwykonawcami Usługodawcy, Usługobiorca wyrażą zgodę na powierzenie jego Baz Danych do przechowywania przez te firmy.
 6. Z związku z powierzeniem, o którym mowa w powyższym ust. 5, Usługobiorca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie oraz naruszenie poufności Baz Danych Usługobiorcy, z zastrzeżeniem §9 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca udzieli Usługobiorcy, na jego wniosek, informacji o podmiocie, któremu powierza przechowywanie Baz Danych Usługobiorcy, jego zakresie, a także o środkach bezpieczeństwa stosowanych przez ten podmiot, mających na celu ochronę przed ujawnieniem bądź zniszczeniem Baz Danych Usługobiorcy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności.
 9. Usługodawca w trakcie świadczenia usługi e-Archiwizacji uwzględni zmiany powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej przepisów prawnych, które dotyczą zakresu objętego usługą e-Archiwizacji i dokona aktualizacji zasad świadczenia usługi  e-Archiwizacji niezbędnych wobec wejścia w życie powyższych zmian prawnych.
 10. Usługodawca dołoży należytych starań, aby prowadzone przez niego lub przez jego podwykonawców prace konserwacyjne były prowadzone w sposób zapewniający zminimalizowanie uciążliwości w zakresie korzystania przez Usługobiorcę z usługi e-Archiwizacji, tj. w miarę możliwości były prowadzone w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy lub w inny sposób nieuciążliwy dla Usługobiorcy. W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Usługodawcę lub już jego podwykonawców technicznych prac konserwacyjnych, których wykonanie będzie stanowiło uciążliwość dla korzystania przez Usługobiorcę z usługi, tj. uniemożliwi czasowy dostęp do usługi e-Archiwizacji lub umożliwi dostęp, ale niezgodnie z przyjętym standardem, Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości do każdorazowego powiadomienia Usługobiorcy o tym fakcie  z wyprzedzeniem, w formie informacji na stronie internetowej Usługodawcy lub w formie informacji w Programie Komputerowym.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Usługodawca uzna to za konieczne z technicznego punktu widzenia w celu utrzymania prawidłowego działania usługi e-Archiwizacji na uprzedni wniosek Usługodawcy, Usługobiorca jest zobowiązany do koniecznego współdziałania według instrukcji przedstawionych Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 12. Usługobiorca nie ma prawa Archiwizowania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za naruszenie powyższego zakazu.

§7 Bezpieczeństwo danych

 1. Zarówno Usługodawca jak i jego podwykonawcy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Podstawowe założenie bezpieczeństwa danych opiera się na zasadzie, że tylko Usługobiorca ma dostęp do zarchiwizowanych za pośrednictwem usługi e-Archiwizacji Baz Danych.
 3. W przypadku utraty, w tym zapomnienia, hasła służącego do uwierzytelniania Usługobiorca nie ma możliwości dokonania resetowania hasła w celu uzyskania dostępu do usługi. Klient jest zobligowany do zapamiętania i ochrony hasła.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do danych Usługobiorcy znajdujących się w Data Center przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych w skutek świadomych lub nieświadomych działań Usługobiorcy.
 5. Dane zarchiwizowane przez Usługobiorcę z wykorzystaniem usługi e-Archiwizacji są przechowywane przez Usługobiorcę bądź jego podwykonawców w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko ich utraty w razie wystąpienia awarii sprzętowej centrum przetwarzania danych, w którym przechowywane są Bazy Danych Usługobiorcy (Data Center). W szczególności prowadzony jest stały monitoring w zakresie następujących ryzyk: wystąpienia fizycznej ingerencji osoby nieupoważnionej, kradzieży, pożaru oraz innych zdarzeń, które mogłyby spowodować niepożądane skutki w zakresie utraty danych lub utraty integralności przechowywanych danych.
 6. Wszelkie dane, które mają status danych osobowych, Usługobiorca archiwizuje za pośrednictwem usługi  e-Archiwizacji w sposób dobrowolny i świadomy swoich obowiązków wynikających dla niego, jako administratora danych osobowych, z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

§8 Zaprzestanie świadczenia usługi

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi e-Archiwizacji na rzecz Usługobiorcy z ważnych powodów, w szczególności w przypadku, jeżeli Usługobiorca:
 2. narusza postanowienia Regulaminu lub
  1. działa na szkodę Usługodawcy lub jego podwykonawców lub
  2. poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego lub
  3. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych na serwerach Data Center i za pomocą Programu Komputerowego lub
  4. podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do tych serwerów lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania usługi e-Archiwizacji lub
  5. wykonuje czynności niezgodne z prawem.
 3. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi e-Archiwizacji z natychmiastowym skutkiem rozwiązującym w przypadkach określonych w ustępie 1. niniejszego paragrafu.
 4. W celu skorzystania z w/w prawa Usługodawca składa Usługobiorcy oświadczenie zawierające uzasadnienie jego stanowiska. Oświadczenie złożone będzie w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.
 5. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi e-Archiwizacji Usługodawca będzie przechowywał powierzone mu przez Usługobiorcę Bazy Danych przez okres 21 dni. Po upływie powyższego okresu Bazy Danych Usługodawcy zarchiwizowane za pośrednictwem usługi e-Archiwizacji zostaną bezpowrotnie skasowane z pamięci serwerów Data Center.

§9 Odpowiedzialność usługodawcy z tytułu świadczonej usługi 

 1. Usługodawca zobowiązuje się, iż dołoży należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usługi e-Archiwizacji, z zastrzeżeniem uwzględnienia innych postanowień Regulaminu.
 2. Usługodawca nie gwarantuje, że jest w stanie zapobiec przestojom w działaniu usługi e-Archiwizacji, wskutek okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie osób trzecich jak również nie gwarantuje, że usunie każdą zgłoszoną w trybie reklamacyjnym wadę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z usługi e-Archiwizacji wskutek okoliczności spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie osoby trzeciej, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody i straty poniesione przez Usługobiorcę bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania usługi e-Archiwizacji, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z jakichkolwiek tytułów w związku z nieprawidłowym korzystaniem przez Usługobiorcę z usługi e-Archiwizacji oraz niewłaściwym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej (komputer, sieci komputerowe, oprogramowanie) za pomocą, których Usługobiorca łączy się i korzysta z usługi e-Archiwizacji.
 6. Usługodawca, udostępniając usługę e-Archiwizacji wspierającą prowadzenie działalności gospodarczej przez Usługobiorcę nie przejmuje odpowiedzialności za to prowadzenie działalności. Odpowiedzialność ta w szczególności wobec kontrahentów i organów państwowych, w tym organów podatkowych oraz ZUS spoczywa wyłącznie na Usługobiorcy jako przedsiębiorcy.
 7. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu oraz Załączników do niego łączna i całkowita odpowiedzialność cywilna Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi e-Archiwizacji, w tym też z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywaniem powyższych usług, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania ograniczona jest do kwoty rocznego abonamentu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Usługobiorcę lub osoby trzecie w związku z utratą danych lub utratą integralności danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Usługobiorcę korzyści (lucrum cessans) bez względu na ich charakter. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi. Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie obejmują przypadków, kiedy ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§10 Reklamacje 

 1. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Usługodawcę nie są realizowane lub są realizowane w sposób istotnie różny od warunków określonych w postanowieniach Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej osobiście lub listem poleconym przesłanym na adres Usługodawcy z dopiskiem „reklamacja usługi e-Archiwizacji” lub mailem na adres: handel@streamsoft.pl
 3. Reklamacja dla swej ważności, tj. uznania ją za skutecznie złożoną musi zawierać jako minimum następujące dane:
  1. pełną nazwę Usługobiorcy,
  2. numer licencji programu, na który zarejestrowano usługę,
  3. adres e-mail, na który uruchomiono usługę,
  4. szczegółowy opis składanej reklamacji poprzez wskazanie opisu zaistniałej wady usługi e-Archiwizacji,
  5. adres poczty elektronicznej oraz inne dane kontaktowe, służące do kontaktu z Usługobiorcą w procesie rozpatrywania reklamacji.
 4. Jeżeli dane, które poda Usługobiorca nie będą wystarczające lub wymagają uzupełnienia/uszczegółowienia, Usługodawca zwróci się do składającego reklamację Usługobiorcy o jej uzupełnienie/uszczegółowienie, z tym zastrzeżeniem, że za moment skutecznego złożenia reklamacji uznaje się datę otrzymania przez Usługodawcę dokonanego przez Usługobiorcę powyższego uzupełnienia/uszczegółowienia w zakresie koniecznym dla umożliwienia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacja zostaje uznana za skutecznie złożoną w przypadku gdy jest prawidłowo zgłoszona w jednej z wymaganych form, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu ze skutkiem otrzymania przez Usługodawca oraz zawiera wymaganą zgodnie z ustępami 3 i 4 niniejszego paragrafu treść.
 6. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Usługobiorcy lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 7. Usługobiorca ma 14 (czternaście) dni na złożenie reklamacji liczonych od momentu zauważenia przyczyny jej złożenia. Usługodawca ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po tym terminie.
 8. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich prawidłowego pisemnego/mailowego zgłoszenia przez Usługobiorcę.

§11 Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zakończenia świadczenia usługi e-Archiwizacji w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w dotychczasowym Regulaminie wchodzą w życie w dniu ustalonym w treści nowego Regulaminu nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od daty ich publikacji na stronie http://pcbiznes.pl.
 2. Streamsoft powiadomi Usługobiorców o zmianach w Regulaminie poprzez informację o zmianach wysłaną na podany przez Usługobiorcę adres poczty internetowej. Informacja o zmianach zostanie przesłana do Usługobiorcy na co najmniej 14 dni przed wejściem z życie nowej treści Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyraża zgody na zmianę dotychczasowego Regulaminu i objęcie zapisami nowego Regulaminu dotychczas obowiązującej pomiędzy stronami umowy, Usługobiorca powinien złożyć Usługodawcy, przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu, oświadczenie o odmowie zgody na wprowadzenie zmian postanowień w dotychczasowym Regulaminie na piśmie pod rygorem nieważności. Jeżeli Usługobiorca nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe postanowienia Regulaminu.
 4. Usługobiorcy, którzy w wyznaczonym terminie i formie odmówili zgody na nowe brzmienie Regulaminu, mogą korzystać z usług świadczonych na jego podstawie na dotychczasowych zasadach, aż do upływu terminu, na jaki umowa została zawarta lub do którego został opłacona usługa e-archiwizacji, chyba że z treści zawiadomienia o zmianie lub wprowadzeniu nowego Regulaminu będzie wynikać, że wobec odmowy zgody Użytkownika, umowa taka ulega rozwiązaniu.

§12 Licencja na korzystanie z usługi e-Archiwizacja

 1. Korzystanie z usługi e-Archiwizacji odbywa się na zasadach i warunkach określonych w Warunkach Licencji Programu Komputerowego z zastrzeżeniem odmienności wynikających z niniejszego Regulaminu.

§13 Zapisy dotyczące konsumentów

  1. W przypadku gdyby Usługobiorca korzystał z usługi e-Archiwizacji  jako konsument zapisy regulaminu stosuje się z ewentualnymi  modyfikacjami wskazanymi poniżej, zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 30  maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ. U. 2014.827 z późniejszymi zmianami). Regulacji określonych poniżej nie stosuje się w przypadku gdy Usługobiorca w związku z realizacją usługi e-Aktualizacji jest zobowiązany do zapłaty kwoty mniejszej niż 50 zł.
  2. Główne cechy świadczenia opisane są w w §2 pkt 7 oraz §6 ust 2, 4 regulaminu.
  3. Dane identyfikujące Usługodawcę wskazane są w §1 ust 2 regulaminu
  4. Adres pod jakim Usługobiorca-konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą to: handel@streamsoft.pl
  5. Adres pod jakim, konsument może składać reklamacje został wskazany w §10 ust 2 regulaminu
  6. Cena za usługi wynika z cennika zamieszczonego pod adresem http://pcbiznes.pl/sklep
  7. W celu zawarcia umowy i realizacji usługi e-Archiwizacji Usługobiorca-konsument ponosi koszty środka porozumiewania się na odległość według stawek przewidzianych przez dostawcę usługi, z usług którego korzysta (dostawca Internetu itp.).
  8. Sposób i termin zapłaty zostały opisane w §4 ust 1 regulaminu.
  9. Świadczenie usługi odbywa się w sposób ciągły, opisany w regulaminie. Tryb reklamacyjny opisany został w §10 regulaminu.
  10. w związku z zapisami art. 13 oraz 12 ust 1 pkt 9-11 ustawy o prawach konsumenta Usługodawca realizuje swój obowiązek w niej wyrażony poprzez skorzystanie z formularza ustawowego o następującej treści:

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   

   

  Prawo odstąpienia od umowy

   

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

   

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Usługodawcę na adres o jakim mowa w §13 ust 4 regulaminu  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

   

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   

  Skutki odstąpienia od umowy

   

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

   

  Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług e-Archiwizacji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

   

  1. Usługobiorca -konsument traci prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta o następującej treści:

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   

  1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7)  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   

  1. Usługa nie jest objęta gwarancją. Usługa objęta jest rękojmią.
  2. Czas trwania umowy i sposób jej rozwiązania zostały opisane w §8 regulaminu
  3. Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w §2 pkt 4.
  4. Baza Danych Usługobiorcy obsługiwana jest przez Program Komputerowy. Pliki przesyłane są w postaci paczki .ZIP (skompresowany format plików), zabezpieczone hasłem użytkownika.
  5. Wymogi dotyczące możliwości korzystania z usługi zostały opisane w §6 ust 2, 3 regulaminu
  6. W razie zaistnienia sporu pomiędzy usługobiorcą-konsumentem a Usługodawcą poza możliwością jego rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów takich jak mediacja czy skorzystanie z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
  7. Do Usługobiorców-konsumentów nie stosuje się zapisów §9 ust. 4, §9 ust. 7 oraz 15 ust 2.

§14 Dane osobowe

 1. Usługodawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w związku ze świadczeniem usługi  podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że Usługobiorca wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji umowy. Podanie przez Usługobiorcę danych ma charakter dobrowolny, jednakże Usługodawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Usługobiorca oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
 3. Dane przetwarzane są przez Usługodawcę.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia umów drogą elektroniczną, a w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych w innym celu – również w tym celu.
 5. Usługobiorca dysponuje prawem dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności do danych teleadresowych

§15 Postanowienia końcowe

 1. W pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy Licencji Programu Komputerowego stosowane odpowiednio oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory wynikające z umowy o świadczenie usługi e-Archiwizacji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 02.12.2016